Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2021

 

 VOV4.M'nông: Nar 22/10, Tỉnh ủy Dak Nông ƀư Tâm nchră sơ kết 5 năm tĭng ƀư Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 3 năm tĭng ƀư Đề án mbrô 05 bah Tỉnh ủy mpeh n'hao dăng rdâk njêng, dăp rgum ăp tŏng Đảng; nking nchăng, ntrôl rŭch hŭch hêng nău mĭn chính trị, nuih n'hâm, gŭ rêh uĕh, ăp nău mpơl "rgâl djơh êng, mân êng" tâm đảng nơm. Tâm nchră dơi pơk sŏng dăng tât 8 bôk ƀoh ăp nkuâl, nkual ƀon têh tâm n'gor.

An ƀư Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Tỉnh ủy Dak Nông hŏ an dŏng Đề án 05, ƀư jêng ngăn ngăn ăp rmôt nău kan trong nkra tâm rnôk nô nău jêr jŏt bah n'gor. Ăp gưl ủy đảng mpeh n'gâng kan hŏ geh du đêt trong ƀư uĕh, blău mhe kơt sơch ăp nkô̆ nău tơm khlay, nuih ăl, nău duh ndal ân dơi nkra lor gay rgum rđău đă, nkoch mbơh uănh năl di tay săk nơm; nkre đah nău tĭng ƀư nghị quyết đah nău an ƀư du đêt trong leo kan, kơt "Nuĭh uĕh- kan uĕh", "Mpoh ang trong ƀon"; trong ntĭt leo "Ntrôl dăng rgâl dơh glêh si ƀŭt, rhŏ dŏng nuĭh ƀon lan", "leo ƀư chào cờ n'hanh nkoch trêng nău mĭn ta nâm chông cờ way ăp khay"...Let năp tay, Rnâng kan Tỉnh ủy Dak Nông đă gưl ủy ăp gưl mbơh gĭt jru hvi tay nău mĭn, trong rƀŏng pah kan rdâk njêng Đảng, rdâk njêng trong nchrăp, ndơ̆ luh ăp trong nkra na nê̆ dăch dêh đah nău mha êng nô nău, uănh khlay groi nđôi ôp uănh nău năl êng tih di săk nơm, tĭng ƀư nău dơn kan dâk leo lor n'hanh nău nkra bah ntŭk rbăn lhơ ta ăp mpôl, ăp nuĭh./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương