Pơk uănh mông nar djăt: 15/5/2021

VOV4.M’nông: Ntơm dŭt khay 4 mhe rlau, Điện lực Dak Nông ntơm leo dŏng phần mềm mbơh nkah rnoh điện tât ndal tă bah ngai. Knŭng rlau n’gul khay ƀư, rmôt kan hŏ saơ rlau 100 ntŭk geh dŏng điện dah rnoh hao âk ndal. Hao rlau 10 tŏ rđil đah nau vay. Cán bộ ntŭk kan điện hŏ ngăch tât ăp rnăk dŏng điện gay ma ôp ndrel ma kơl an nau kan dŏng điện ba kơi công tơ.

Bôk nau kan rblang mbơh lor rnoh hao ndal mông ngăn vĕ uănh bah ngai

 

   

  Nau geh jêh nê lah ăp nŭih năch geh nau khuch tâm chạm ngăn ndơ dŏng, trong rse điện. Cán bộ mât nau kan hŏ năl kơl an kônh wa rklaih nau kan, đăp mpăn tâm nau dŏng điện. Dơi gĭt, Dak Nông rnôk aơ nglăp bơi tât 100% công tơ điện tử ân năch dŏng điện. Đah nau leo dŏng ntrong kan “nkah rnoh dŏng điện ndal rđil đah mông dŏng ngăn” hŏ klơl an âk ngăn mpeh nau ueh tâm nau dŏng nau kan, nâp tam lơn điện geh dŏng bah nŭih ƀon lan./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương