Pơk uănh mông nar djăt: 15/5/2021

VOV4.M’nông: Kan geh ndrel mât nâp nkô̆ nau mpeh rnă njrăng, đăp mpăn tâm nau ndâk njêng ƀon lan mhe geh nau khlay, rgop nau ƀư ueh đah ăp nau kan êng. Tâm Dak Nông hŏ ndâk ndrel ƀư ueh ăp nau kan mât đăp mpăn rnă njrăng tâm ăp thôn, ƀon kơt ăp rmôt kan mom ndăm njrăng, rdâng phung tih dôih, mpông trong, nteh mông ndrel Camera rnă njrăng. Bah nê, rgop nau khlay tâm nau kan mât đăp mpăn, rnă njrăng tâm nau ndâk njêng ƀon lan mhe.

 

Tĭng nau mbơh năl bah Rnâng kan rđau ăp bôk nau kan neh dak đah nau ndâk njêng ƀon lan mhe n’gor Dak Nông, nau kan mât rnă njrăng đăp mpăn lah ngoai tâm ăp nau kan jêr geh ƀư, yor păng nsing tâm âk nau kan, âk rmôt kan ndrel nsum n’hâm ndrel nơih geh nau êng tât. Yơn lah, năl aơ lah nau kan khlay bôk năp, geh nau mât đăp mpăn ân nau geh tŏng dơi ndrel mât âk nkô̆ nau êng, yor ri âk năm ma aơ, ăp gưl kan, n’gâng kan tâm n’gor mro kơl rđau kan, đă ƀư.

Ăp năm, ăp gưl uỷ, n’gâng kan ăp gưl kŏ geh nau ntrŭnh, nau nchrăp mpeh nau nau mât đăp mpăn rnă njrăng. Ăp nkuăl rđau ƀư ân geh săk tam nau kan lam ƀon lan mât rnă njrăng neh dak. Rmôt công an ăp gưl nchrăp ndâk nau kan mpeh mât rnă njrăng chính trị ndrel đăp mpăn nau rêh jêng, ndrel ma nau kan ngăn bah tâm dâng, rklaih ăp nau kan kol, jêr tâm nkuăl.

Ntoh ngăn, nkuăl Dak Rlâp, n’gor Dak Nông hŏ ndâk ndrel pơk hvi ăp nau kan mât đăp mpăn rnă njrăng tâm ăp thôn, ƀon kơt ăp rmôt kan mom njrăng rdâng phung tih dôih, mpông trong, nteh mông ndrel camera njră njrăng…Bah nê, nkuăl mô knŭng ƀư ueh nau kan bah mrôt kan tơm kơt Công an, tahen, dân quân tự vệ ma hôm rgum lam ntrong kan mât rna ửnăng. Yor ri, 9/9 xã tâm nkuăl kŏ geh tŏng dơi đăp mpăn rnă njrăng.

Tâm nkuăl Dak Mil, ăp gưl kan, ntŭk kan, rmôt kan n’hao nau tâm rgop, ƀư âk nau kan kơt rgŏ jă nau kan lam ƀon lan mât rna ửnăng neh dak, nkoch trêng ân cán bộ, công chức, nŭih ƀon lan n’hao nau gĭt mpeh nau khlay bah nau kan mât rnă njrăng đăp mpăn. Tă bah nê, nau kan mât đăp mpăn rnă njrăng nau rêh bah ăp xã geh mât nâp, ăp phung tih dôih ndrel ăp nau kan tih pháp luật geh nkân njrăng. Ăp nau kan mpeh rmôt njrăng rdâng nau tâm lơh tâm rnăk vâl, tổ liên gia mpeh nau mât đăp mpăn rnă njrăng, ngih săm ƀŭt đăp mpăn geh mât, ƀư ueh săk tam.

Tâm nkuăl Dak Nsong, nau kan “gong mông rnă njrăng” hŏ rgop nau ueh tâm nau ƀư jêh nau kan rnă njrăng, đăp mpăn tâm nau ndâk njêng ƀon lan mhe. Tâm tâm thô 7 ndrel thôn 8 xã n’har bri Thuận Hà, hŏ nglăp 5 mông gay ma goh ndrel pă tâm ăp ntŭk rgum âk nŭih. Ăp tŏ goh mông geh goh, đăp mpăn nteh ngai nklăp 1,5km. Jêh tăng goh mông, mra geh rmôt mât rnă njrăng ƀon lan tât gay ma uănh nu nau ndrle ma rklaih nau kan. Wa Nguyễn Đình lương, Kruanh Công an xã Thuận hà, nkuăl Dak Song mbơh: Rđil đah ăp năm bah năp, nau kan mât rnă njrăng tâm nkuăl ăp thôn 7,8 hŏ geh âk nau ueh, ngăn lah rnôk geh nau goh mông ri ê geh nau ntŭng ôh. Nau tam ngăn bah nau kan lah ndâk dơi nau gĭt bah ƀon lan ƀư nau rjăp tĭng pháp luật, n’hao nuih n’hâm nkah njrăng râng nau mbơh phung tih dôih. Bah nê, ntŭk kan n’gâng kan năn lơh, rdâng nau kan bah phung tih dôih ndrel rklaih nau tât geh tât nau mât rnă njrăng.

Tĭng nau năl bah Rnâng kan rđau nau kan neh dak bah n’gor Dak Nông, jêh 10 năm ƀư Bôk nau kan neh dak ndâk njêng ƀon lan mhe năm 2020-2020, nau kan mât rnă njrăng đăp mpăn tâm nkuăl ƀon lan geh âk nau ueh. Tâm nê rmôt công an hŏ nchrăp kơl tâm nchră nau đah gưl uỷ, n’gâng kan ƀư ueh nau kan, rklaih năn ăp ntŭk geh tâm rkeh, tâm pit, tâm phong, pơk trong nơih ân nau rklaih nau kan kŏ kơt lah nau kan hun hao văng sa, rêh jêng tâm nkuăl.

Tât rnôk aơ, lam n’gor Dak nông geh 45/60 xã tŏng geh dơi ndrel mât nau dơi mpeh nau mât rna ửnăng đah rnoh 75%. Tâm nau kan hun hao rnôk aơ, gay mât ân nâp, n’hao ân ueh nau kan aơ, ŭch geh nau nsôih mô rlu ndrel tâm ban bah ăp gưl, n’gâng kan ndrel nŭih ƀon lan tâm nau ndâk njêng ƀon lan mhe. N’gor Dak nông dôl ntrŭt dăng nau ƀư nau kan ƀon lan mhe geh n’hao prêh, ŭch âk lơn nau nsum ty, nsum n’hâm bah lam ntrong kan chính trị, ăp kơn ƀon lan, nuih n’hâm rjăp ngăn bah rmôt kan, mô ân nau thơ tha, mô njrăng, roh nau nkah njrăng./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương