Pơk uănh mông nar djăt: 16/5/2022

VOV4.M’nông- Lôch tă geh rlu yor geh nău khuch bâh nuh srê Covid-19, ta ntŭk kan văn hóa n’gor Dak Lak, ntŭk kan văn hóa- thể thao n’hanh pâl nđaih Dak Lak ƀư bôk nău kan njroh mprơ tŭr chĭng goh gong n’gloh nteh bri yôk đah bôk nău “N’gloh nteh mbro ta nklang bri yôk” gay ma kơl an ƀon lan n’hanh năch tât pâl uănh.

Rlău ma geh uănh ăp nău njroh mprơ, năch hôm nha geh ngêt ndrănh yăng, văn kông n’hanh lăp rhơn ndrel đah ăp nău way ueh êng bâh mpôl rnoi ta aơ. Ntŭk kan văn hóa- thể thao n’hanh pâl nđaih n’gor Dak Lak an gĭt: Aơ lah nău kan dŭt khlăy mbơh tât ƀon lan, năch geh nău khlăy ueh êng bâh chĭng gong Tây Nguyên, mbơh n’hơ rup, nău dơi pâl nđaih, văn hóa bâh n’gor Dak Lak.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương