Pơk uănh mông nar djăt: 15/5/2021


VOV4.Mnông –  Jêh uănh mĭn tay nău mbơh bah Ủy ban săch n’gor Dak Lak, Hội đồng săch ngih dak lĕ ŭch an 14 ntŭk nklăch phiếu ta lam n’gor ƀư săch ơm lơn du nar nkôp đah nău ntrŭnh (jêng nar 22/5) geh: 7 pôih tahen n’har bri ta trong n’har bri, Đoàn kinh tế quốc phòng 737, tiểu đoàn tiăr nti cơ động mrô 19, Tiểu đoàn 303 tâm trung đoàn 584, ngih pah kan tahen nkuăl Ea Súp n’hanh Đại đội Bộ binh bah nkual nklăch phiếu mrô 9 xă Cư Mlanh, nkuăl Ea Súp, Công an nkuăl Ea Súp n’hanh ngih pah kan Công an n’gor.

Tahen n’har bri n’gor Dak Lak hăn uănh nđôi ăp ntŭk

 

Ủy ban săch ăp gưl lĕ ntrôl dăng trong kan nkoch trêng mpeh nar săch ơm, jêh trong kan pă, dăp nkra ăp ntŭk nklăch phiếu, nchrăp tŏng ăp ndoh ndơ kỹ thuật rhŏ an nar săch di nar nău ntrŭnh n’hanh di luật săch. Dak Lak geh 73 km trong n’har bri kâng đah Campuchia. Gay đăp mpăn an nău săch, rmôt tahen n’har bri, công an dăn đă dơi nklăch phiếu ơm gay ƀư tĭng nău kan nsum nkre mât njrăng n’har nkre njrăng n’gang srê Covid-19.


 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương