Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2021

 

VOV4.M'nông: Ôi aơ (23/10) ta Hà Nội ƀư rgum nchră pơk sŏng dăng "tâm nkoch nău lư, buăt nthoi tâm rsong tăch rgâl ndơ tuch tăm, si gle tui ka đah Hà Nội n'hanh 40 n'gor, nkual ƀon têh". Rgum nchră lah rơh ƀư tâl 8 tă bah Rmôt ƀĭt juet rgum nchră buăt nthoi tăch ndơ tuch tăm mpeh 970 mpeh Ƀan rđău đă hun hao ntŭk tăch rgâl ndơ tuch tăm, Bộ Nông nghiệp n'hanh phát triển nông thôn ƀư. Ta rơh rgum nchră, ăp đại biểu mbra tâm nkoch nău lư mpeh ntop kơl ăp n'gor, doanh nghiệp, hợp tác xã, nuĭh ƀon lan kan lŏ mir buăt nthoi tuch tăm, tăch ndơ tuch tăm ta ntŭk tăch rgâl tâm dak n'hanh tăch  n'gluh, ntrŭt ntrôl hun hao ăp rêng tâm rgop ndơ tuch tăm jŏ jong, n'hao rnoh khlay ndơ geh ƀư n'hanh nău geh wăng sa an nuĭh ƀon lan. Aơ hôm lah rnôk ntrŭt ntrôl ngăch tăch rgâl ndơ tuch tăm Hà Nội đah ăp n'gor, nkre buăt nthoi nuĭh tuch tăm, si gle, tui ka đah ăp n'gor n'hanh ntŭk  tăch rgâl Hà Nội. An ƀư ntơm bah khay 9 tât aƀaơ, rgum nchră buăt nthoi ndơ tuch tăm 970 hŏ ƀư geh dơi 7 tơ̆, kơt: tăch ndơ tuch tăm nđĭr rêh an nkual ƀon têh Hồ Chí Minh tâm rnôk gŭ srang ngai; tăch ndơ tuch tăm an nkual Tây Nguyên; tăch rvăt ndơ tuch tăm an n'gor Bình Dương, tăch ndơ tuch tăm an n'gor Đồng Tháp…Ntơm bah ăp tơ̆ rgum nchră dja hŏ geh hang rhiăng tâm ton tăch rgâl pă tăch- ŭch rvăt dŏng ndơ geh tuch tăm dơi ký ton, bôk năp jêng âk rêng tâm rgop tuch tăm, tăch rvăt ndơ geh ƀư tuch tăm jŏ jong./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương