Pơk uănh mông nar djăt: 24/1/2022

VOV4.M’nông: Pơh rlau aơ hŏ geh nar rƀŭn tal 7 bah Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội, rgop nau tâm âk nkô̆ nau khlay gay ma mbơh Quốc hội tâm rơh rƀŭn tal 3, geh ƀư tâm khay 5 tât. Tâm nê, geh nau kan ntop tay “Huy chương druh ndăm xung phong ueh ang” tâm nau nchrăp Luật tâm rlong, rnê nkhôm (rgâl nkra) lah nkô̆ nau geh ăp ntoh măt ndrel cử tri uănh khlay.

            Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội rgum nau rgop mpeh du đê̆ nau kan têh hôm âk nau êng êng gay ma mbơh tât Quốc hội uănh nchrăp tâm rơh rƀŭn tal 3, geh: Uănh ntop nau dơi kơp dơn xã ntoh lư, phường, nkuăl têh ntoh lư; ntop Huy chương druh ndăm xung phong ueh ang; mpeh huy hiệu kỷ niêm chương gưl n’gor tâm nê geh Hội đồng nhân dân gưl n’gor, lôch rnê nkhôm nau dơi tâm lơh, rklaih nau tih tâm nau tâm rlong, rnê nkhôm.

            “Tâm nau mbơh 120 geh mbơh kloh lah ân geh n’huch nau ƀư nau rnê  nkhôm gưl kan neh dak. Gâp mĭn nê lah nau ntrŭnh tâm di, yơn ân geh nchâp ân nau kan tâm rlong rnê nkhôm rnôk aơ ndrel jêh aơ tă. Hôm druh ndăm xung phong lah nau nkoch geh tât nau kan tâm lơh ndrel ăp nau kan hôm geh kơm, hôm e kol ndrel mô geh tŏng tâm rơh rlau aơ phung he ê geh ntop ân năn. Nŭih aơ, năm deh aơ, ăp nŭih tă râng kăl e mra mô hôm. Gâp mĭn moh nau ueh lơn, dơi lơn rnôk ntrŭnh ri ân geh nkah gay ma ntrŭnh”.

            Kŏ tâm ban nau nau nê đŏng, Kruanh Uỷ ban Văn hoá, ntĭm nti bah Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, ân lah:

            ‘Aơ lah rmôt geh âk nau dơi kơl an tâm ăp rơh tâm lơh kăl e. Ngăn lah geh pă ri geh nau dơi ngăn. Mpeh mặt pháp luật ma phung he geh du Huân chương gay ma geh kơp dơn ăp rmôt tahen tâm rnôk tâm lơh kăl e ri gâp mĭn lah mra geh nau dơi ngăn. Knŭng geh rmôt dân công hoả tuyến ndrel du đê̆ rmôt êng râng nau tâm lơh ri nơm mra joi ăp nau kan gay ma rklaih tay mpeh nau kan ân tâm ban aơ”.

            Ăp ntoh măt đă Chính phủ lŏ uănh kơp ăp nŭih druh ndăm xung phong râng nau tâm lơh ê geh ndơn nau dơi rnê nkhôm ân nau tâm lơh tĭng nau ntrŭnh. Ndri gay mô geh lơi dơm nau kan rnê nkhôm ân ăp nŭih geh nau dơi, nau kan kan tâm rnôk tâm lơh ndrel rđau ăp gưl n’gâng kan tâm nkuăl kơl an, ƀư tŏng ăp nau kan, nau kơl bah druh ndăm xung phong râng tâm lơh, ƀư ueh nau kan “Ngêt dak nkah gĭt tu” “kơl an”. Kruanh Uỷ ban Pháp luật bah Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, lah rjăp:

            ‘Nau rnê nkhôm aơ geh phung he ân rgâl  du đê̆ nŭih tâm nau geh rgum lơi, nau dơi geh kơp dơn prêh lơn gay ma n’huch đah ăp nau ƀư pă kỷ niêm chương. Kỷ niêm chương bah Đoàn druh ndăm cộng sản Hồ Chí Minh pă đah nau dơi lah du ntŭk kan chính trị-rêh jêng bah druh ndăm pă ân druh ndăm xung phong, yơn mô di lah nau rnê nkhôm pă Huy chương tâm gưl kan ngih dak yor Kruanh dak pă nau ntrŭnh prêh lơn kơt aơ. Bar nau kan aơ kŏ êng êng ngăn. Ndri ma mô dơi lah ôh lah geh kỷ niệm chương jêh ri mô geh huy chương”.

            Tâm nar rƀŭn, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ đă ƀư kloh du đê̆ nau kan mpeh uănh gay ma pă nkhom, nkre kơl an đŏng nau rgum nau kan, knŭng nkhôm ân ăp nŭih geh nau dơi rnôk tâm lơh kăl e:

            ‘Nchră uănh gay ma ntop tay. Lah nơm ƀư ân nâp tay, mô di lah dĭng lĕ. Dĭng lĕ ri tâm ban ma kỷ niệm chương. Knŭng ân ma nŭih râng tâm lơh. Nau aơ tâm ban ma nau tâm rgop nsum bah nau rgum rƀŭn bah Rnâng kan Bí thư. Hôm n’gâng kan chính trị lah nsum ri rgum hvêt tay, yơn mô di lah mô dơi geh ntoh luh tay. Tal bar, nơm mra dơi geh nau ntrŭnh mô geh lah ân ăp nŭih geh uănh tâm di tơ̆. Ntă nŭih kloh ri ƀư lor mô di lah nơm ƀư du tơ̆, ê nkoch aơ jêh aơ geh nŭih kơt aơ ri nơm lŏ ƀư tay đŏng”.

            Kŏ tâm rơh rƀŭn tal 7 bah Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội, ăp ntoh măt đă ntop tay nau dơi “xã ntoh lư” “Phường, nkuăl têh ntoh lư”, lah tâm di đah nau ntrŭnh leo nau kan tâm rlong rƀŏng tât tâm dâng ndrel nŭih pah kan sŏng. Mpeh nau rklaih nau tih tâm nau tâm rlong, rnê nkhôm kŏ geh ăp ntoh măt tâm nchră ƀư kloh nau rklaih mhal đah ăp nŭih hŏ geh dơi rnê nkhôm mô lah nau dơi tâm rlongâƀ hin lŏ geh uănh tay lah nau tih./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương