Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/6/2021

VOV4.K’ho- Anih lơh broă sền gròi kòp gơtờp tàm châu Âu – ECDC ngai òr (23/06) neh tơlĭk jơnau yal lài pà gĭt tus lồi nhai 8 nam 2021, virus jơi tam gơl să Delta digơlan geh tus 90% khà cau gơtìp kòp pa tàm châu Âu mờ ală lơgar di gơlan gơtìp mờ dùl dơ̆ gơtờp pa.

Jơnau yal lài geh Kuang atbồ anih lơh broă sền gròi kòp gơtờp châu Âu – ECDC, mò Andrea Ammon ai tơlĭk tàm tŭ jơi tam gơl să virus Delta gam tơngŏ lơh gơguh mhar ngan khà cau gơtờp pa kòp Covid-19 tàm uă lơgar châu Âu. Tŭ do, bơta ờ sŭk ngan tàm lơgar Anh, tŭ pah ngai lơgar do geh dờp di pơgăp 11 rơbô nă cau gơtìp kòp pa, tàm hơ̆ geh rơlao 90% là bơh jơi tam gơl să virus Delta. Bŭ lah kòp gơtờp ờ hềt kal ke bè lơgar Anh, mơya tàm ờ uă lơgar châu Âu ndai bè Đức, tiah đah jum măt tơngai mŭt lơgar Tây ha là càr lơgar Lisbon, lơgar Bồ Đào Nha, jơi tam gơl să virus Delta kung gam geh tơngŏ gơtờp pràn ngan.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định