Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/4/2021

VOV4.K’ho- Brê rềp bal bơh càr Gia Lai mờ ală càr bal mờ ală kơnhoàl tàm càr neh gơtìp bơh uă nam do. Mơya, bơh bồ nam do, broă do geh tơngŏ ngai sơlơ uă rơlao, tŭ gŏ geh gơl gùng mŭt tàm brê geh cau mus kơl kơñao chi brê tuh bê tông ală gơl gùng kal ke tàm broă pơn diang chi; dùl mpồl rơndeh công nông geh gĭt nđờ jơ̆t nơm, bơh mpồl do mŭt mus kơl brê tài mpồl ndai atbồ. Gam cau tờm brê sùm ai geh uă bơta, ràs bơr tus mờ broă sền gàr brê ờ geh cồng nha.

Tiah brê rềp bal bơh kơnhoàl Krông Pa (Gia Lai) mờ tiah prăp gàr chi che geh is Ea Sô, kơnhoàl Ea Kar mờ kơnhoàl Krông Năng (càr Dak Lak) gơtìp mus kơl sùm bơh uă nam do. Mờ tus nhai 3 lài do, anih lơh broă geh gơnoar càr Gia Lai pơn jăt tai dờp gŏ brê gơtìp mus kơl uă ngan. Tàm tiah brê gơtìp mus kơl gơwèt tiểu khu 1432, bơnah brê gơwèt mpồl atbồ brê rơcang gàr lài bồ tô dà đah jum dà dờng Ba (Gia Lai), 119 tờm chi geh bơta kuơ uă bè bằng lăng, crĭ, xẹt, xoan, ngát, kơ-nia neh gơtìp kơl; geh uă ngan neh gơtìp òt was geh 42 khối chi.

                                                            Tiah gơtìp kơl chi brê

Mơya, jăt ồng Trương Quốc Dụng, kuang atbồ mpồl sền gàr brê kơnhoàl Krông Pa yal, do là bơta hoàc huơr bơh cau kơñao mus kơl sơgràm mờ tŭ tam cah ngài rơcang sơndră mờ kòp Covid-19: “Lồi nhai 1 tus lồi nhai 2 nam 2021, tiah do gơbàn kòp Covid-19, mpồl sền gàr brê pal lơh jăt broă tam cah ngài tàm ƀòn ơm kis, ờ gơtùi tus lơh broă, mpồl sền gàr brê kung ờ tơl cau. Lài jơh, cau tờm brê (Mpồl atbồ brê đah jum dà dờng Ba) pal dờp kơnòl”.

Nam lài, kung tàm tiah do, mpồl lơh broă geh gơnoar neh gŏ 4 dơ̆ mus kơl chi ờ di mờ adăt boh lam tàm ală bă brê 1430, 1432. Geh uă ngan tàm bàr ngai bơh 13 tus 14 nhai 4 nam 2020, kung gam tàm bă brê 1432 do sơl, geh 52 tờm chi dờng bơh 12 phơng tus nggùl thơ̆k neh gơtìp kơl ờ di mờ adăt boh lam, geh uă ngan tờm chi neh pơn diang lĭk bơdìh brê.

                                                              Brê nhàr bal gơtìp kơl uă ngan

Jăt ồng Hoàng Thi Thơ, Kuang atbồ Mpồl atbồ brê rơcang gàr lài bồ tô dà đah jum dà dờng Ba yal, mpồl cau tờm brê, den broă kal ke atbồ brê tàm tiah rềp bal là tài geh uă bơta, bè cau lơh broă ờ gal, bă brê dờng ơnàng mờ gùng ngài ir: “Tơl nă cau atbồ geh bơh 1 tus 2 bă brê, di pơgăp bơh 1 rơbô 500 lồ tàm 1 nă, jòng 5 xã, tiah brê rềp bal mờ càr Dak Lak là 36 kơi sồ, rềp bal mờ Ayun Pa 10 kơi sồ. Bơh anih lơh broă tus tàm tiah rềp bal, rềp ngan kung bơh 50 tus 60 kơi sồ, ngài ngan di pơgăp 150 kơi sồ; phan lơh broă tàm anih ờ hềt tơl, den tàng mpồl sền gàr brê ờ hềt geh anih ơm, sào sa niam”.

Bal mờ kơnhoàl Krông Pa, den tiah brê rềp bal bơh kơnhoàl Mang Yang mờ ờ uă kơnhoàl ndai kung gơtìp mus kơl ờ mìng dùl dơ̆. Tàm hơ̆, bă brê tàm ƀòn Đê Toak, xã Kon Chiêng, kơnhoàl Mang Yang rềp mờ kơnhoàl Krông Chro bŭ lah geh 2 anih sền gàr, mơya brê kung gam gơtìp mus kơl tàm nhai 10 nam 2020. Ha là pa do ngan, tàm ngai 10 nhai 2 pa do, tàm ngai, mpồl cau geh di pơgăp 40 nă đì tàm 12 nơm rơndeh công nông bal mờ măi mŏk, bơh kơnhoàl Phú Thiện lòt tus tàm brê mpồl bơtiàn ƀòn Klăh, xã Kon Chiêng nàng kơl rơlao 40 tờm chi ờ di mờ adăt boh lam.

                                                              Chi gơtìp òt tơn tềng tòm

Ồng Võ Đình Huy, Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, kơnhoàl Mang Yang đơs là, broă sền gàr brê rềp bal sùm là broă gơtìp kal ke ngan: “Tiah brê rềp bal ơnàng, khà cau tus mus kơl gal, rơndeh pơn diang uă, di lah ờ gŏ gờñ den bơta hoàc huơr brê mpồl bơtiàn uă ngan”.

Tàm 3 nhai bồ nam 2021, anih lơh broă sền gàr brê càr Gia Lai neh dờp geh 96 dơ̆ mus kơl chi ờ di mờ adăt boh lam. Bè hơ̆, pah ngai, mpồl lơh broă geh gơnoar neh dờp geh 1 dơ̆ mus brê. Geh uă ngan ală dơ̆ mus kơl brê tàm ală tiah, mpồl lơh broă geh gơnoar mìng gŏ phan mờ kờp hoàc huơr mờ ờ hềt gĭt tơn cau tìs mus kơl chi. Tàm hơ̆, tiah brê rềp bal mờ uă tờm chi dờng, chi geh kuơ, ngài mờ broă sền gròi bơh cau tờm brê bal mờ mpồl lơh broă geh gơnoar gam geh tàm nùs nhơm sền gròi bơh cau blơ̆ mus kơl kơñao chi tàm do.

Jăt ồng Vũ Văn Thảo, Chủ tịch UBND kơnhoàl Krông Pa, do là tiah geh uă bă brê rềp bal đah càr Dak Lak mờ càr Phú Yên yal, nàng kơrian cau mus kơl chi brê den pal kơrian bơh sơnrờp broă mus sơgràm aniai brê mờ broă tăc ală chi. Ai geh bơta mùl màl tàm kơnhoàl dê, gam geh 10 mpồl lơh sa kă bro mờ hợp tác xã lơh dơm chi; geh ờ uă mpồl lơh sa neh lơh ngan blơi chi bơh cau kơl kơñao nàng lơh broă.

Jăt ồng Thảo đơs là, pal lơh broă nền nòn ndrờm bal tàm ală tiah rềp nhàr bal den broă kơrian mus kơl chi brê hơ̆ sồng geh cồng nha: “3 kơnhoàl Krông Pa, Ea Kar, Krông Năng geh Bí thư, Chủ tịch UBND kơnhoàl, kuang atbồ kuang àng kơnhoàl, kuang atbồ mpồl sền gàr brê ală kơnhoàl pơrjum den geh uă bloh, nàng ring bal gùng dà sền gàr brê, mơya cồng nha kung gam ờ uă. Tŭ do den ring bal gùng dà yal tơngĭt ndơ̆p ndơr bal, tŭ gŏ, ai mpồl lơh broă geh gơnoar tus nàng bañ lời cau blơ̆ pơn diang chi lĭk bơdìh brê. 4 mpồl geh tơrgùm bal bơsong. Kơnhoàl krông Pa lơh ngan mờ kơnhoàl Krông Năng ờ lơh ngan tam dră ha là lơh bè ờ gŏ den cồng nha ờ geh”.

Mus kơl chi brê tàm tiah rềp bal đah càr Gia Lai mờ ală càr bal mờ đah ală kơnhoàl tàm càr Gia Lai ờ di là bơta pa, mờ neh gơtìp bơh uă nam do. Mơya tus tŭ do, bơta mus kơl aniai brê do sơlơ kal ke ngan. Tài ờ geh broă pơgồp bal ha là pơgồp bal ờ nền nòn, ờ geh cồng gơlơh bè “do là tơngu me tờm” ngan nàng ală kơnhoàl tàm càr Gia Lai ràs bơr tus mờ broă brê gơtìp mus kơl aniai do.

Cau cih Nguyễn Thảo- Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định