Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/10/2020

VOV4.K’ho- Dùl tơngume geh sền gròi uă ngan tàm Pơrjum Dà lơgar 13 dơ\ do là sền swì broă lơh kuang bàng Ban Chấp hành Đảng Dà lơgar khoá 13. Tàm dơ\ sơnđờm mu\t pơrjum, ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar neh đơs sùm broă sac rwah, yal tơngi\t kuang bàng pal jăt tàm jơnau sồr tơl khà, bơta pal geh, rơndăp tăp sèng, khà; nùs nhơm, pràn jak, bơngă pin dờn bơh kuang bàng dê. Kuơmàng đơs sùm ờ go\ di tài bơh rơndăp tăp sèng mờ tơrmù lơyah jơnau sồr tơl khà mu\t tàm Dà lơgar.

Dùl nùs bal mờ jơnau đơs bơh ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar dê, kuang bàng, đảng viên mờ làng bol sồr pal tơnguh uă bơta niam Ủy viên Dà lơgar nàng lơh nền ală broă dờng màng kơrhia ngan bơh dà lơgar. Mơkung sồr pal kơ\ dơn jơh nùs tam dră mờ ală bơta gơ tơngo\ sơmờm tu\ tơngai, hòi jà, ờ niam, gah mpồl.

Kuang bàng, đảng viên mờ làng bol sền gròi ngan tus jơnau sồr bơh ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar dê bè broă sac rwah, yal tơngi\t kuang bàng tus bal tàm Ban Chấp hành Đảng dà lơgar khoá 13 pal lơh jăt di gùng dà broă lơh kuang bàng Pơrjum dờng 13. Ồng Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam đơs là: mờ broă Bộ Chính trị neh 4 dơ\ ki\ ring bal kuang bàng rơndăp mu\t tàm Ban Chấp hành Dà lơgar khoá 13 mờ broă ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar pơyua sră ală kuang bàng Ủy viên Dà lơgar khoá 12 in, sồr tơl nă kuang bàng dan jơnau đơs bè să tờm he dê mờ yal tơngi\t kuang bàng tơl jơnau sồr tơl khà, bơta pal geh nàng ala he…nàng tơngo\ bơta rơcăng lài nền nòn ngan bơh Bộ Chính trị dê mờ broă sền swì kuang bàng Ban chấp hành Dà lơgar khoá 13. Kung jăt jơnau đơs bơh ồng Nguyễn Viết Chức dê, Dà lơgar pal là ală cau jak ngan rlau jơh, sàng goh ngan rlau jơh, geh bồ tơngoh jak, geh broă lơh jak, geh nùs nhơm niam den hơ\ sồng rơgơi đơng lam geh dùl Đảng ăt gơnoar, rơgơi mu\t tàm anih lơh broă jơnhoa ngan rlau jơh Đảng dê nàng dipal là cau lam lài, tài làng bol, tài dà lơgar.

Ồng Nguyễn Viết Chức, đơs: Jơnau sồr tơl khà nàng gơ gơs là kuang bàng Dà lơgar den jơnhoa ngan. Mờ kon măt bơh a` dê den ală oh mi Ủy viên Dà lơgar là ală cau jak chài ngan, ală cau ala măt ai làng bol, ai dà lơgar in. Tài bơh Đảng he dê là Đảng ăt gơnoar, đơng lam jơh gùt dà lơgar mờ ờ go\ di là mìng is bơh Đảng dê ờ. Ală kuang bàng tàm Dà lơgar ndrờm bal mờ broă Dà lơgar, broă jơi bơtiàn ờ go\ di là broă Đảng dê. Ală cau hơ\ rlau mờ cau lơi jơh, rlau mờ tu\ lơi jơh pal là jak ngan. Jak bè broă lơh, niam bè nùs nhơm, mờ nùs nhơm gơ wèt mờ làng bol, mờ dà lơgar, mờ Đảng. 

Uă jơnau đơs tam pà bè nùs nhơm, tu\ sền swì, săc rwah, yal tơngi\t kuang bàng Ban Chấp hành Đảng dà lơgar khoá 13 pal jăt tàm jơnau sồr tơl khà, bơta pal geh, rơndăp tăp sèng, khà; nùs nhơm, pràn jak, bơngă pin dờn bơh kuang bàng dê là tờm. Giáo sư, Tiến sĩ ồng Trần Ngọc Đường, lài do là Phó Kuang ătbồ Văn phòng Quốc hội sền gròi uă ngan tus nùs nhơm bơh ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar dê đơs sùm “ờ go\ di tài rơndăp tăp sèng mờ tơrmù lơyah jơnau sồr tơl khà mu\t tàm Dà lơgar. Giáo sư, Tiến sĩ ồng Trần Ngọc Đường, đơs: Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar đơs sùm bơta jak jơnhoa rlau mờ jơnau rơndăp tăp sèng. Tài bơh tàm ală tu\ te\ khà geh broă rơndăp tăp sèng. Mơya, Tổng Bí thư đơs sùm, ờ go\ di tài bơh rơndăp tăp sèng mờ tơrmù roh te\ bơta jak. Den tàng bè hơ\, jăt a` pal tơnguh uă bơta jak nàng lơh nền ală broă dờng màng kơrhia ngan, ală broă kal ke ngan. Ờ geh bơta gi\t wa\ jrô den kal ke gơtùi ai tơlik ală bơta lơh nền tàm jơh ală broă lơh.

Broă săc rwah kuang bàng Dà lơgar pal lơh geh bơta dùl nùs bal, ring bal, song dơ pă loh làng, lơh niam; krà` cê kơ\ dơn dră wơl ală bơta gơ tơngo\ ờ niam tàm ală tu\ lơh broă lơh kuang bàng, lơh gơlik bơta pơneh ờ niam tàm kuang bàng, đảng viên mờ làng bol. Kuang bàng, đảng viên mờ làng bol sồr pal krà` cê kơ\ dơn tam dră wơl ală bơta gơ tơngo\ sơmờm tu\ tơngai, hòi jà, sơ ềt sơ ềl, đah mpồl…Pal ơn bơta kuơ bal bơh Đảng, bơh jơi bơtiàn dê rlau mờ bơta lơi jơh. Chủ tịch Mpồl ơruh pơnu lam lài lài do dà lơgar Việt Nam dê là ồng Vũ Trọng Kim đơs niam ngan nùs nhơm: krà` cê kơ\ dơn ba` lời gơmu\t tàm Ban Chấp hành Dà lơgar khoá 13 geh Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Phú Trọng dê bơto tơngkah loh tàm jơnau cih đơs: Broă lơh Đảng ờ ai gơnoar săc rwah ală cau hơ\ mu\t tàm Ban Chấp hành Dà lơgar, jăt a` den hơ\ là broă lơh gàr ai Đảng in sàng goh, pràn kơldang kơ\ kơl jăp. Ngan ală jơnau sồr gơ tơlik bè hơ\ nàng gàr geh bơta song dơ pă, loh làng, lơh broă tài dà lơgar, ờ kơlôi bơta kuơ is ai să tờm in mờ ơn jơh bơta kuơ jơi bơtiàn, làng bol, bơh Đảng dê rlau mờ bơta lơi jơh. Bơh sac rwah, săc rwah ngan ngồn bơh kơnă hơđơm, nàng ală kuang bàng bè hơ\ ơm yah is, ờ mu\t bal tàm Ban Chấp hành Đảng dà lơgar.

Dùl nùs bal mờ nùs nhơm do, Phó Giáo sư, Tiến sĩ ồng Nguyễn Minh Tuấn, Kuang ătbồ Viện Bơ\t bơtàu Đảng, Hìu bơsram Chính trị Dà lơgar Hồ Chí Minh, đơs nền: Rơcăng kuang bàng ai dơ\ Pơrjum dờng do in, Dà lơgar sền dờng màng mờ kơrhia ngan, tài bơh geh ală jơnau bơsram lời gơmu\t tàm kấp dờng màng gơ wèt mờ cau ờ niam. Jơnau bơsram hơ\ pal kah tơn tàm Pơrjum dờng do pal sền dờng màng mờ kơrhia ngan. Bơta nùs nhơm bè hơ\, mơya, lơh bè lơi nàng gi\t geh den kơnòl ờ go\ di mìng dà lơgar, bơh ală kấp đơng lam bồ dờng màng dê mờ bơh tàm tơl nă đảng viên tàm anih lơh broă dê tơn pal geh kơnòl.

Kuang bàng đảng viên mờ làng bol kung đơs là, tàm pơdờn, đòm jăt ală cồng nha neh lơh geh tàm broă lơh kuang bàng mơya ba` sền ờ sơ\p, ba` ờ rơcăng ngăc, ờ sền gròi, ngan là kuang bàng kấp dờng màng. Bơh cồng nha Pơrjum dà lơgar dơ\ do, kung bè jơnau đơs tă pơgồp bơh Dà lơgar dê, Bộ Chính trị geh sồr pơn jăt tai rơcăng, sền swì, bơtơl lơh gơs ală gùng dà broă lơh bè kuang bàng, pal geh tơl bè khà, di bè jơnau sồr pal geh, bơta niam mờ lơh sir gơs ală sră nggal lài mờ tu\ jun yal tàm Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê.

Cau cih Lại Hoa (VOV1)- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định