Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/5/2022

VOV4.K’ho- Pơn jat tai dơ̆ lơh broă bơh Pơrjum dơ̆ 3 dê, drim ngai 24/5, Quôk hội iat: Sră yal mờ Jơnau yal sền sơ wì bè tơn jơh, sền sơ wì jơh ală bơta bè broă lơh jat Nghị quyết sồ 66 tơlik nam 2013 Quôk hội khóa 13 mờ broă rơndap lơh lam lơh rơndap broă lơh gùng Hồ Chí Minh tơngai pơn jat tai; Jơnau yal tơn jơh mờ Jơnau yal sền sơ wì tơn jơh broă lam lơh jat Nghị quyết sồ 42 nam 2017 Quôk hội khóa 14 ngai 21/6/2017 bè lam lơh tơrlòng lài bơsong dồs neh rlau tơngai hơ pơrgon tơm bơh ală ngân hàng dê mờ sră yal bè broă tơn jŏ tơngai ngui jơh ală jơnau cih bơh Nghị quyết sồ 42 nam 2017 Quôk hội khóa 14 ngai 21/6/2017;

Gùt anih pơrjum

Quôk hội kung iat Sră yal bè kờp dŭ broă lơh bơt bơtàu adat boh lam, kơrnuat boh lam nam 2023, tam gơl broă lơh bơt bơtàu adat boh lam, kơrnuat boh lam nam 2022. Tơnơ̆ hơ̆, Quôk hội cribơyai tàm hìu pơrjum bè kờp dŭ broă lơh bơt bơtàu adat boh lam, kơrnuat boh lam nam 2023, tam gơl broă lơh bơt bơtàu adat boh lam, kơrnuat boh lam nam 2022.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định