Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/7/2020

VOV4.K’ho – Kuang atbồ lơgar Nga, ồng Vladimir Putin ngai 5/7 ai tơnggo\ bơta pin dờn là, broă ring bal ală tam gơl sơnua boh lam là dùl broă lơh di gùng nàng kơ\ kơljap dà lơgar mờ chồl pràn bơta bơtàu tơnguh tàm ua\ nđờ jơt nam tus. Đơs tàm anih pờ tơlik jơnau đơs, Kuang đơng lam bồ lơgar Nga đơs tus ală tam gơl gơ rềng tus ală gơ noar ờ geh sơ gràm aniai gơ wèt tus mờ tiah nhàr dà lơgar, mơkung đơs nền, ală tam gơl do bơh ală kuang bàng geh jơng bơh mpồl lơh broă bè tam gơl sơnua boh lam mờ làng bol lơgar Nga dê sồr. Jat kuang atbồ lơgar Nga đơs, ală tam gơl do geh gơ noar broă kươmàng ngan gơ wèt tus mờ bơta bơtàu tơnguh rlau tai bơh lơgar Nga dê mờ gơnoar broă là dùl dà lơgar mpồl bơtìan di mờ adat boh lam, tàm hơ\ bơta kươ dờng ngan rlau jơh là khat gơboh mờ gơnoar làng bol, nùs nhơm mờ gơboh gơbài kòn bơnus dê.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định