Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/4/2021

VOV4.K’ho- Liên hợp quốc pa hòi jà ală lơgar tàm tiah đah jum châu Á tơnguh ală broă lơh ngan wèt tus dùl broă lơh ring lơngai ai dơ̆ tung lơtăng jal mhar tàm lơgar Myanmar in. Jơnau hòi jà geh ai tơlik lài mờ dơ̆ pơrjum kấp kuang bàng dờng màng ASEAN dờng màng tơn, digơlan geh lơh tàm càr lơgar Jakarta, lơgar Indonesia tàm ngai 24 nhai do, bal mờ bơta gơn kơnờm gơtùi jòi gơlik geh dùl broă bơsong ai lơgar Myanmar in.

Ồng Antonio Guterres Tổng thư kí Liên hợp quốc dê jờng rơ ngan bơta gĭt gơ̆p đah Liên hợp quốc mờ ală dà lơgar tàm tiah đah jum măt tơngai lik châu Á, đơs sùm gơnoar broă kuơmàng bơh mpồl dê tàm ală broă lơh ngan sơlơ tơnguh tai lơh broă mờ lơgar ndai, kơryan lài bơta tam lơh mờ bơ̆t bơtàu bơta ring lơngai, tàm hơ̆ geh broă tàm lơgar Myanmar. Tŭ do, Kuang ala măt Liên hợp quốc dê drơng broă bè lơgar Myanmar kung gam ơm tàm kơnhoàl ù tiah do mờ rơcăng lơh wơl tìp măt cribơyai mờ mpồl ling klàng lơgar Myanmar mờ ală broă ndai.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định