Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/6/2021

VOV4.K’ho- Bộ Thống nhất Hàn Quốc neh hòi jà Triều Tiên mhar hơ wơl jơnau sồr cribơyai mờ lơh broă bal jat nùs nhơm jơnau yal bơr bal 2 lơgar Hàn Quốc mờ Triều Tiên ngai 15/6/2000.

Đơs mờ cau lơh ƀău, cau sơ pơ̆ bơr Bộ Thống nhất mò Lee Jong-joo đơs nền, Hàn Quốc geh pơn jat tai lơh jat ngan ngồn ală tơngume tàm jơnau yal bơr bal 2 lơgar ngai 15/6/2000 mờ lơh ngan lơh geh bơta tam gơl ai broă cribơyai ring lơngai tàm bồt Triều Tiên. Mò Lee Jong-joo đơs loh, Triều Tiên pal mhar tus bal wơl cribơyai, lơh broă bal jat nùs nhơm jơnau yal bơr bal bơh G7 dê ai tơlik ngai 13/6 bè broă kờñ ală broă lơh cribơyai bal đah Triều Tiên, Hàn Quốc mờ Mỹ tàm broă 2 lơgar Hàn Quốc mờ Triều Tiên. Jơnau yal bơr bal 2 lơgar Hàn Quốc mờ Triều Tiên ngai 15/6 geh ai tơlik tàm pơrjum dờng màng nam 2000 đah 2 nă kuang đơng lam bồ lài do bơh Hàn Quốc mờ Triều Tiên dê. Jơnau yal bơr geh tàm pơ gơl lòt còp đah ală hìu bơnhă gơtìp gơprah gơpring, chồl pràn bơtàu tơnguh ring bal lơh sa bơh lơh broă bal lơh sa mờ bơyai lơh tìp mat cribơyai Hàn Quốc- Triều Tiên nàng kờñ gàr sùm lơh jat ngan ngồn jơnau ring bal.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định