Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/8/2022

VOV4.K’ho- Mho ngai 09/8, Mpồl kwang bàng bơh Ủy ƀan niam chài, bơto bơsram bơh Quôk hội dê bơh Phó Củ ñiệm Ủy ƀan ồng Tạ Văn Hạ lơh kwang atbồ mpồl neh geh dơ̆ lơh broă mờ Ủy ƀan Ñân zân càr Gia Lai bè “Broă lam lơh broă lơh, adat boh lam bè rơcang sơndră bŭ dà tàm kơnòm dềt”.

Jat jơnau yal tàm pơrjum, tơngai bơh nam 2016 tus tŭ do, khà kơnòm dềt chơt să tài bơh rềs àr sồt să tàm càr Gia Lai là 546 nă, tàm hơ̆ geh tus 401 nă kơnòm dềt chơt tài bơh bŭ dà. Uă ngan ală cau bŭ dà là tài bơh kơnòm dềt ờ geh bơta chài re dà, ờ geh jơnau git wă bè ờdo ờdă rơcang sơndră bŭ dà. Nàng tơrmù ƀà rềs àr bŭ dà, bơh nam 2016 tus tŭ do, càr Gia Lai neh lam lơh broă lơh “Hìu ờdo ờdă rơcang sơndră rềs àr sồt să ai kơnòm dềt in”, bơto pơlam, mblàng yal, hòi jà tus 14 tbô 500 hìu bơnhă làng bol tàm 20 xã, thị trấn. Bơh nam 2018, Ủy ƀan Ñân zân càr Gia Lai neh ai priă jền 13 tơmàn 500 tơlak đông nàng lơh sơntèk re dà ngac ngar tàm ală hìu bơsram tàm càr. Tŭ do, gùt càr geh 90 sơntèk re dà bơh dà lơgar mờ cau dùl nă să dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định