Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/5/2021

VOV4.K’ho- Tiêu Chư Sê là măt kă bro geh gơnoar krơi is mpồl cau bal bơh sơnrờp geh Cục Gơnoar geh ngui bồ tơngoh jak gơwèt Bộ Khoa học mờ Công nghệ pà ai phan lơh geh bơh sươn sre Tây Nguyên in. Măt kă bro do kung geh cih măt sền gàr tàm uă dà lơgar sơl, pờ gùng ai broă lơh tăc mờ lơgar ndai in. Mơya, tàm 14 nam bơh tŭ geh yal măt tus tŭ do, măt kă bro do gam “nhhên” ờ jai, ơm tềng đăp jơnau pơhìn gơ dô roh thĭt bơh drà kă bro.

Ià tàm tê phan bơna tiêu tơlir tram mờ dà dấm Trúc Phùng Farm dê geh logo Tiêu Chư Sê bơh he dê lơh gơlik, bi Phùng Thị Trúc ơm tàm thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, kơnhoàl Chư Sê, yal: gơwèt mờ bi den do là dùl bơta pơñiờ să ngan. Tài bơh neh geh tŭ tơngai, đơs tus tiêu Chư Sê là đơs tus ală gar tiêu jù bơñà ngan, gar să mờ bơta ƀô thồm mùl gŏ is, bơta hòi bơkah gơlơh bè uă rlau mờ tiêu tàm tiah ndai. Mơya, bi kung pà gĭt dùl bơta geh ngan là, bơta do ờ hềt gơtùi dong phan bơna geh tăc tàm drà ƀươn rlau ờ, kung ờ hềt gơtùi dong lơh tơnguh priă jền tŭ ơn rềp bal mờ phan bơna tiêu tiah ndai dê. Tàm kơnhoàl Chư Sê, tŭ do, anih kă bro bơh bi Trúc dê kung là anih mìng dùl lơm gam wơl ngui logo Tiêu Chư Sê tàm phan bơna. Bi Phùng Thị Trúc yal: Añ geh uă phan bơna bè tiêu jù, tiêu pơrhê, tiêu tơlir tram dùl êt tơngai măt kă bro bơh Mpồl tam klăc bal dê tềng phan bơna. Jơnau kờñ là gĭt măt anih tờm lơh, phan he ngui nàng lơh, tơngŏ bơta kuơ niam chài gơwèt mờ tiah he ơm kis. Giá tăc bro lơyah lơh nùs nhơm làng bol dê ờ bài kờñ ngui măt kă bro bè lài do tai.

Dùl tàm ală phan bơna gam wơl ngui logo Tiêu Chư Sê

Ồng Hoàng Phước Bính Phó Kuang ătbồ duh broă sùm bơh Mpồl tam klăc bal lơh Tiêu Chư Sê dê pà gĭt, tàm tơngai tiêu bơtàu tơnguh ngan, bă ù tam chi tam do bơh tiah do dê gơguh tus 3 rbô lồ, gơ ai phan bơna bơh 12 tus 15 rbô tấn tàm dùl nam, geh tus pơgăp 17% kờp jơh khà tiêu lơh geh bơh gùt lơgar dê. Kờp jơh cau tàm mpồl tam klăc bal lơh tiêu Chư Sê dê geh tŭ gơguh tus 1 rbô 700 nă, uă ngan tàm khà hơ̆ là ală cau lơh broă sa geh priă tơmàn, ală hợp tác xã pràn kơldang kơ̆ kơl jăp.

Mơya, bulah lơh broă kă bro tiêu tàm kơnhoàl Chư Sê geh lơh duh hồl ngan, mơya mìng gơ ơm wơl tàm bơta gĭt gơ̆p kă bro bơh cau lơh broă sa mờ cau kă phan dê lơm. Broă tam tiêu kung geh lơh dềt rah rài sơl, jăt bè pràn cau lơi den cau hơ̆ lơh. Tàm do, ờ hềt geh mpồl lơh sa kă bro lơh gơlik phan uă lơi “dong kờl” nàng bơ̆t bơtàu rài lơh sa kơ̆ kơl jăp mờ ai phan bơna tiêu cèng măt kă bro Tiêu Chư Sê geh tăc tàm drà. Mìng geh Hợp tác xã Tiêu Chư Sê neh geh tŭ geh uă phan bơna geh tăc tàm drà den kung neh ơm lơh broă bơh bồ nam do sơl. Ồng Hoàng Phước Bính, pà gĭt: tàm 14 nam do, bơh tŭ măt kă bro Tiêu Chư Sê geh tơlik măt, kơnhoàl kung gam mìng ƀươn ƀoài là dùl tiah tam phan gời lơm. Là cau tờm ătbồ, bulah kờñ ngan bơtàu tơnguh măt kă bro, mơya Mpồl tam klăc bal lơh Tiêu Chư Sê kung ờ tơl pràn sơl. Ồng Hoàng Phước Bính, đơs: Tăc gar tiêu bè ờs lơm den ờ duh pal kờñ geh măt phan kă bro, măt kă bro lơi ờ. Tàm bơta geh ngan là măt kă bro, măt phan kă bro, yal tơngit ù tiah anih lơh gơlik, bơta lơi kung bè hơ̆ lơm den kuơmàng là gơtùi tăc sơl tàm drà halà ờ, geh lơh geh cồng nha sơl halà ờ?

Măt kă bro Tiêu Chư Sê bal mờ logo 2 ngkòng tiêu tơlir glòm gùt dar măt tơngai gam lik bơh ngkời jơng bơnơm hơ̆ ngan là măt kă bro phan lơh geh bơh sươn sre bơh sơnrờp mờ Cục Gơnoar geh ngui bồ tơngoh jak Việt Nam gơwèt Bộ Khoa học mờ Công nghệ dê pà ai cau lơh broă sa Tây Nguyên in tàm nam 2007. Ồng Nguyễn Tấn Thắng, Kuang ătbồ Phòng Ờs mờng gah broă lơh gơwèt Sở Khoa học mờ Công nghệ càr Gia Lai pà gĭt, lài do, anih lơh broă do neh geh tơn dùl rơndăp broă lơh nàng yal tơngĭt măt kă bro Tiêu Chư Sê. Bal mờ hơ̆, măt kă bro do kung neh geh Bộ Khoa học mờ Công nghệ dong kờl cih măt sền gàr dùl gơnoar krơi is tàm 8 lơgar. Do là ală broă lơh bơh sơnrờp nàng pờ gùng ai broă bơtàu tơnguh măt phan kă bro tàm lơgar mờ ală drà tăc mờ lơgar ndai bơh tiêu dê in. Jăt ồng Nguyễn Tấn Thắng dê yal, jơnau kuơmàng ngan rlau jơh lơh nền măt kă bro geh tăc gơtùi tàm drà halà ờ kung gam pal gơ jăt bal tàm broă cau tờm ătbồ geh bơ̆t bơtàu geh rài lơh sa kơ̆ kơl jăp, bal mờ ală anih lơh bal cau lơh broă sa mờ mpồl lơh sa kă bro halà ờ. Ồng Nguyễn Tấn Thắng, đơs: Măt kă bro mpồl cau bal gơwèt mpồl cau bal, phan bơna bơh mpồl cau bal dê, gơ ờ gơwèt anih lơh broă ătbồ dà lơgar lơi dê. Tơnơ̆ tŭ gĭt mờ lơh gơnoar, cau tờm geh tơl pràn jak dong ai gơ in lơh broă halà ờ, dà lơgar ờ gơtùi dong kờl sùm sàm ờ, să tờm is cau tờm geh gơnoar ngui bơh măt kă bro dê pal bơtàu tơnguh, dà lơgar ờ gŏ gơtùi ƀư tê ờ.

Bi Trúc lơh ngan cèng phan bơna ngui logo Tiêu Chư Sê tăc tàm drà

Jơnau yal geh yal tơlik măt, mơya ờ geh ròng gàr lơh măt kă bro Tiêu Chư Sê càr Gia Lai dê mìng ơm wơl tàm dùl măt hòi lơm, neh dùl bơnah lơi pà gŏ bơta ờ pràn jak bơh rài lơh sa tiêu tàm tiah do dê. Bulah là tiah tam tiêu uă ngan, tiơng pơnrơ tàm gùt lơgar, mơya tài bơh ờ bơ̆t bơtàu geh ală jơnau pal geh den tàng neh lơh roh is să he, ờ cèng wơl bơta kuơ ngan ngồn lơi ai cau lơh broă tàm tiah do in. Tàm dùl bơta sền sơnơng ndai, do kung là dùl jơnau bơsram jê sồt ngan bè broă lơh, bơtàu tơnguh măt kă bro ai phan lơh geh bơh sươn sre in tàm Gia Lai đơs is mờ Tây Nguyên đơs bal.

            Cau cih Nguyễn Thảo- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định