Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/5/2022

VOV4.K’ho- Ngân hàng Cíñ sác xã hội càr Dăk Lăk gam tơnguh mhar broă tă priă, ai priă càn dong kờl priă cồng bè bơtàu tơnguh wơl mờ bơtàu tơnguh lơh sa jat Nghị quyết sồ 11 ngai 30/01/2022 bơh Cíñ phủ dê. Dăk Lăk neh geh jàu 259 tơmàn 200 tơlak đông ai broă rơndap lơh ai càn priă ală broă lơh ai càn priă geh dong kờl priă cồng jat Nghị quyết sồ 11 bơh Cíñ phủ dê. Tàm hơ̆, 254 tơmàn 400 tơlak đông geh ai càn nàng lam lơh broă lơh jơnau kờñ dà lơgar bè bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn tiah jơi bơtiàn kòn cau dùl êt nă cau mờ tiah kơh bơnơm tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025.

Kwang bàng Ngân hàng Cíñ sác xã hội càr Dăk Lăk lòt sền broă ngui priă càn

Lài hơ̆, dà lơgar kung neh tam pà càr Dăk Lăk in rlau 71 tơmàn đông nàng lam lơh 3 tàm khà 5 broă lơh ai càn priă dong kờl priă cồng jat Nghị quyết sồ 11. Tàm hơ̆ ai càn dong kờl jòi broă lơh, gàr sùm mờ rề ơnàng broă lơh 50 tơmàn đông; ai càn hìu ơm mpồl bơtiàn 20 tơmàn đông; mờ ai càn kơnòm bơsram, cau bơsram dờng geh rài kis hìu bơnhă kal ke nàng blơi măi tíñ, phan bơna bơsram sră pờ tơlik tơn tàm internet là 1 tơmàn 100 tơlak đông.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định