Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho - Cồng nha gam lơh tam gơl mhar ală broă lơh tàm rài kis. Tàm càr Kon Tum, ală mpồl bơtiàn ƀòn lơgar kung gam rơhời ngui khoa học công nghệ dong kờl broă atbồ brê geh cồng nha, tềm pềr uă tơngai mờ cau lơh broă.

Dùl ngai lồi nhai 4, tàm tiah brê tơlir mrềt niam gơwèt bơnah brê Tu Bra A, mpồl dờp sền gàr brê ƀòn ViChiring gơwèt xã Hiếu, kơnhoàl Kon Plông lơh jăt kơnòl lòt sền gròi sền gàr brê. Mờr 10 nă cau mờ điện thoaị ngăc ngar, pang sră dềt, gai treh măi, lơh jăt broă nàng gĭt tiah, tơmŭt dữ liệu bă ù mờ khà tŭ do bơh tờm chi brê tàm phần mềm Locus Map.

Jăt bi A Da yal, phần mềm neh dong kờl broă atbồ mờ sền gàr brê ƀòn ViChiring ƀuơn rơlao uă ngan. “Đah mpồl sền gàr brê geh ai mờ crăp tàm điện thoaị phần mềm bè rùp ù tiah brê, kơnờm mờ phần mềm do den tàng oh mi tàm ƀòn gơtùi sền gròi sền gàr brê niam rơlao. Bơh phần mềm do den he gơtùi kờp tòm chi brê, bă ù lơi là brê, brê dờng, brê sar; tiah lơi gơwèt ƀòn atbồ; Bơdìh hơ̆ tai, bơh GPS do, tŭ gŏ tòm chi brê gơtìp kơl den he was geh khà dơm chi brê bơh tờm chi brê gơtìp kơl, tiah tòm chi gơtìp kơl nàng pơgồp bal mờ mpồl lơh broă geh gơnoar jòi cau neh kơñao kơl”.

Ồng Phạm Văn Bình, kuang bàng lơh broă tàm mpồl sền gàr brê drơng broă sền gàr tàm ù tiah xã Hiếu yal, bơh lồi nam lài, Kes priă sền gàr mờ tơnguh bơtàu brê càr Kon Tum pơgồp bal mờ Mpồl sền gàr brê kơnhoàl Kon Plông dong kờl cau tòm brê là ală mpồl hìu, mpồl ƀòn crăp phần mềm Locus Map tàm điện thoại ngăc ngar nàng atbồ mờ sền gàr brê.

Phan ngui do ờ hoàc huơr priă, ƀuơn ngui, GPS geh bơta gơdờp mờ di pal uă ngan, dong kờl uă ngan ai broă sền gròi mờ sền gàr brê in. “Phan Locus Map ƀuơn ngan mờ ƀuơn tàm broă tơmŭt dữ liệu lòt sền gròi mờ ai tơngŏ, pơyoa dữ liệu ndrờm geh lơh tơn tàm điện thoaị ngăc ngar. Bơdìh hơ̆ tai gam dong kờl gơnoar kŭp rùp (rùp pơgồp bal mờ anih mờ gơtùi sền gròi tơn tàm Locus Map ha là Google Earth bơh tàm điện thoaị mpồl atbồ ha là kuang đơng lam mpồl sền gàr brê). Rùp kung tơlĭk loh làng tơngai, tiah, anih rùp dong kờl ai broă sền gròi khà cau lòt sền gròi, bă brê, khà tòm chi di pal”.

Ồng Phan Thế Vinh, Chủ tịc UBND xã Hiếu pà gĭt, gùt xã tŭ do geh rơlao 16 rơbô lồ brê hòn is. Tàm hơ̆, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông atbồ sền gàr 13 rơbô lồ; UBND xã Hiếu là 3 rơbô lồ mờ 164 mpồl hìu bal mờ mpồl bơtiàn ƀòn atbồ rơlao 800 lồ. Tŭ do geh rơlao 1 rơbô 200 dơ̆ làng bol tus bơsram, crăp phần mềm Locus Map nàng atbồ brê.

Ồng Phan Thế Vinh đơs, broă ngui khoa học công nghệ tàm broă atbồ sền gàr brê là broă lơh niam, geh cồng nha loh làng rơlao. “Tŭ Kes priă atbồ mờ tơnguh bơtàu brê Kon Tum mờ Mpồl sền gàr brê tus dong kờl làng bol tàm xã crăp phần mềm atbồ mờ sền gàr brê bơh tàm điện thoại ngăc ngar, bol añ pơn jờng ngan, do là gùng dà broă lơh bal bơh UBND càr kung bè Chính phủ dê. Phần mềm gơtùi lơh broă bal mờ sùm geh tơrgùm bơta tŭ do bơh brê tàm ngai kung bè mang nàng sền gròi. Lài do geh lòt sền gròi brê sùm mờ gal cau den tŭ do mìng sền gròi broă tơrgùm bơh điện thoại mờ ờ duh gal cau. Dùl poh mìng geh 1 dơ̆ sền gròi brê, gam lài do pal bơh 3 tus 4 dơ̆, gam tai là sền gròi tàm phần mềm bơh tàm điện thoại”.

Gơtùi đơs, broă ngui phần mềm Locus Map tàm broă atbồ mờ sền gàr brê bơh Kes priă sền gàr mờ tơnguh bơtàu brê càr Kon Tum bal mờ mpồl sền gàr brê càr Kon Tum là gùng dà broă lơh di mờ gơdờp mờ rài tơnguh bơtàu bơh mpồl bơtiàn kung bè gùng dà bơh Chính phủ ha là Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam dê.

Phần mềm lơh broă geh cồng nha, geh pơgồp bal tàm broă dong kờl uă ngan ai cau tờm brê in tàm broă atbồ mờ sền gàr brê, bơh tŭ hơ̆ ală bă brê gam hòn tơlir niam tàm Tây Nguyên đơs bal mờ càr Kon Tum đơs is sùm geh sền gàr kơl jăp.

Cau cih Tuấn Long-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định