Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/6/2021

VOV4.K’ho - Ala măt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư ồng Nguyễn Phú Trọng neh kĭ sră nggal nàng tơlĭk Nghị quyết sồ 02 bơh Bộ Chính trị bè tam gơl pa broă bơyai lơh mờ lơh broă bơh Công đoàn Việt Nam dê tàm bơta pa.

Mờ tơngu me tơrgùm bal là bơ̆t bơtàu Công đoàn Việt Nam pràn kơl dang tơl ală bơta, geh bơta pràn di pal mờ bơsong ală broă geh ai, lơh jăt niam gơnoar, kơnòl tàm bơta pa; là tơngu me chính trị mpồl bơtiàn kơ̆ kơl jăp Đảng, Dà lơgar dê; lơh jăk gơnoar tơrbŏ bal, gàr broă lơh đềt mềr đah Đảng, Dà lơgar mờ mpồl công nhân, cau lơh broă; di pal là mpồl lơh broă ala măt dờng ngan, anih tờm tơrgùm, tam klăc bal mpồl công nhân mờ cau lơh broă gùt lơgar; pơgồp bal bơ̆t bơtàu mpồl công nhân Việt Nam pa, dờng pràn, là mpồl lam lài tàm broă lơh jăt broă tơnguh bơtàu mhar mờ kơl jăp dà lơgar.

Nghị quyết ai geh ală tơngu me tờm mùl màl tus nam 2025: Lơh ngan geh 13 tơlăk 500 rơbô đoàn viên công đoàn, jơh ală mpồl lơh sa kă bro geh 25 công nhân, cau lơh broă rơlao hờ đang geh mpồl công đoàn lơh broă; tus nam 2023 lơh ngan geh 12 tơlăk đoàn viên. Tus nam 2030: geh 16 tơlăk 500 rơbô nă đoàn viên công đoàn... Lơh ngan geh 85% rơlao hờ đang ală mpồl lơh sa kă bro, mpồl lơh broă geh mpồl công đoàn lơh broă hơ pơrgon geh di pal mờ jơnau kơ̆p kờñ lơh broă mpồl dê; 99% mpồl lơh sa kă bro, mpồl lơh broă geh mpồl công đoàn kĭ hơ pơrgon geh jơnau kơ̆p kờñ lơh broă mpồl.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định