Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/5/2022

VOV4.K’ho- Ală jơnau yal bơh Cíñ phủ Ấn Độ dê pà git, lơgar do tŭ do ờ geh broă rơndăp lơh ơm tăc phe mờ lơgar ndai tàm tơngai tus. Ấn Độ là cau tăc phe mờ lơgar ndai uă ngan rlau jơh dunia. Lơgar do tŭ do geh phe ơn prăp mờ giă kòi phe tàm lơgar gam lơyah rlau mờ giă blơi geh bơta dong kờl bơh dà lơgar dê lơh nền.

Den tàng bè hơ̆, broă ơm tăc phe mờ lơgar ndai là ờ kwơ. Ală jơnau đơs bè jơnau digơlan Ấn Độ ơm tăc kòi phe mờ lơgar ndai geh đơs tàm tŭ tơngai, ngai 14/05 pa do, Ấn Độ yal kơryan ờ ai tăc kòi mì mờ lơgar ndai tơnơ̆ tŭ geh jơnau yal lài đơs là, lơgar do digơlan tăc mờ lơgar ndai 10 tơlak tấn bơta phan do tàm nam do. Trồ tiah duh tơr ồ ngan tàm rlau 2 nam nhai do neh lơh gơrềng tus uă cồng nha lơh geh bơh kàl tơnhàu kòi mì tŭ do dê tàm lơgar Ấn Độ, lơh giă blơi tàm lơgar gơguh jơnhoa ờ hềt tŭ lơi geh bơh lài.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến


GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định