ប្រព័ន្ធផ្សាយសម្លេងជនជាតិ VOV4 តំបន់ដីសណ្តទន្លេ គឺវឡុង
អាសយដ្ឋាន: 102 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
នាយក: Đỗ Thái Hùng
នាយករង:Trương Thanh Tùng