ប្រព័ន្ធផ្សាយសម្លេងជនជាតិ VOV4 តំបន់ដីសណ្តទន្លេ គឺវឡុង
អាសយដ្ឋាន: 102 Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ទូរស័ព្ទ: 0292.3833199
ទំព័រដើម:

គោតនាមនិងនាម(*)
អាសយដ្ឋាន(*)
ប្រអប់សំបុត្ត(*)
ទូរស័ព្ទ(*)
ចំណងជើង(*)
ខ្លឹមសារ(*)
លេខកូដការពារ(*)

ប្រព័ន្ធផ្សាយសម្លេងជនជាតិ VOV4 តំបន់ដីសណ្តទន្លេ គឺវឡុង
អាសយដ្ឋាន: 102 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
នាយក: Đỗ Thái Hùng
នាយករង:Trương Thanh Tùng