កសិករខ្មែរប្រើប្រាស់ឋាមពលព្រះអាទិត្យទៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលកសិកម្ម 26/07/2021
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
TanSo.htm
ប្រព័ន្ធផ្សាយសម្លេងជនជាតិ VOV4 តំបន់ដីសណ្តទន្លេ គឺវឡុង
អាសយដ្ឋាន: 102 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
នាយក: Đỗ Thái Hùng
នាយករង:Trương Thanh Tùng