Lêy đhr’nong đong liêm loom xoọc ting t’ngay k’nặ xang, t’cooh Ka Hiên Đôn ăt coh cr’noon Pà Dá, chr’val Ca Dy, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam bhui har pa bhlâng. T’cooh Đôn năc manuyh chính sách âng vel đong, c’moo đâu, ađoo năc lâh 90 c’moo, ăt mamông đh’rưah lâng pr’loọng đong k’coon pân juyh t’léch năc pr’loọng đong đharựt. Chính quyền lâng đoàn thể vel đong k’rang bhrợ têng đoọng đong ha pr’loọng đong đoo vêy chr’năp lâh 75 ức đồng, t’cooh Đôn bhui har pa bhlâng: “Vêy bơơn đhr’nong đong n’nâu năc acu căh dợ râu chêêc rơơm kiêng lâh cơnh lơơng. T’cooh ta ha mơ đâu, hân đhơ dợ bâc râu zr’năh k’đhap năc đhiệp rơơm kiêng ăt mamông bhui har lâng k’coon ch’chau.”

Coh pazêng t’ngay n’nâu, pr’loọng đong thương binh Bhling Riêng, 65 c’moo ăt coh cr’noon Nal, chr’val Lăng, chr’hoong da ding k’coong Tây Giang năc ra văng chô ooy đong t’mêê. Lêy đhr’nong đong t’mêê vêy ta bhrợ xang, t’cooh Riêng xay moon, coh pazêng c’moo đăn đâu, vêy Nhà nước zooi đoọng zên vặ, bh’năn, tơơm chr’noh, pr’loong đong doo ơy b’băn, pa bhrợ, nhâm mâng pr’ăt tr’mông lâng k’rong k’miah năc mơ a tôh. Đươi vêy cơnh đêêc, bêl vêy Nhà nước đoọng 40 ức đồng, ađoo đơc đoọng p’xoọng 60 ức đồng zên k’miah đoọng bhrợ têng đong ăt t’mêê xăl ha đhr’nong đong ty xiên xoọ ahay. T’cooh Riêng bhui har, vêy đong ăt t’mêê nhâm mâng, pr’loọng đong đoo doọ dợ k’rang ooy đhr’năng ha ruôi, tơ răh đoo bêl vêy đhí boo: “Vêy đhr’nong đong nhâm mâng, pr’loọng đong cu têêm loom ăt mamông lâng năc t’bhlâng pa dưr pr’ăt tr’mông, bhrợ pa dưr vel đong liêm pr’hay. Chăp hơnh Đảng, Nhà nước lâng chính quyền ơy k’rang lêy, zooi đợ manuyh cơnh azi vêy pr’ăt tr’mông nhâm mâng. C’la cu công t’bhlâng ăt mamông liêm ta nih, bhrợ têng liêm choom cơnh c’lâng xa nay, chính sách âng Đảng, Nhà nước đoọng k’coon ch’chau lêy ăt mamông liêm crêê.”

Chr’hoong Tây Giang, tỉnh Q uảng Nam vêy lâh 1300 cha năc chính sách, manuyh vêy g’lêêh c’rơ. T’cooh A Lăng Lênh, Phó Phòng Lao động Thương binh lâng Xã hội chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam xay moon, chr’hoong ơy ta đang moon doanh nghiệp, đơn vị đh’rưah k’rang lêy, zooi đoọng manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng Cách mạng vêy pr’ăt tr’mông nhâm mâng. Chr’hoong công ơy zooi bhrợ đong ăt t’mêê lâng bhr’lậ lâh 1000 đhr’nong đong liêm loom lâng zên k’ha riêng tỷ đồng. Ting cơnh t’cooh A Lăng Lênh, râu pazum têy âng bhươl cr’noon xã hội coh bh’rợ đền ơn đáp nghĩa ơy ting pa dưr dal pr’ăt tr’mông đoọng ha manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng: “Coh c’moo 2021, chr’hoong Tây Giang ơy bhrợ têng lâng bhr’lậ xang 30 đhr’nong đong, 40 ức đồng muy đhr’nong đong đoọng ha mnauyh chính sách lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap ooy đong ăt ting cơnh Nghị quyết 11 âng HĐND tỉnh Quảng Nam. Hay k’noọ 74 c’moo t’ngay Thương binh Liệt sĩ c’moo đâu, chr’hoong pazao đoọng 9 đhr’nong đong coh pazêng 30 đhr’nong đong ơy ta bhrợ têng xang, đoọng nhâm mâng bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19. Lâh đợ pr’hêl âng Chủ tịch k’tiêc k’ruung, âng tỉnh, chr’hoong năc dợ đớc 50 ức đồng đoọng tươc lum lêy, đoọng pr’hêl ha 50 cha năc manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng anag 10 chr’val coh zr’lụ.”

Đhị tỉnh Quảng Nam (tơợ 2019 tươc nâu cơy) lâh 12.700 pr’loọng đong chính sách vêy ta zooi bhrợ têng đong ăt t’mêê lâng bhr’lậ, lâng đợ zên lâh 330 tỷ đồng. Tước c’xêê 4/2021, pazêng vel đong ơy bhrợ têng xang lâh 6 r’bhâu đhr’nong đong, coh đêêc bhrợ t’mêê k’nặ 1800 đhr’nong đong, bhr’lậ lâh 4 r’bhâu đhr’nong đong. T’cooh Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh lâng Xã hội tỉnh Quảng Nam xay moon, Quảng Nam năc tỉnh vêy bấc pa bhlâng manuyh bêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng coh prang k’tiêc k’ruung hêê lâh 65 r’bhâu liệt sĩ, lâh 30.600 thương bệnh binh, 135 r’bhâu bhuh xoọng, 11.500 cha năc bhrợ bh’rợ cách mạng crêê arọp coop z’năh, k’nặ 15.300 Amế Việt Nam anh hùng. Lâng xa nay chr’năp liêm: Ộm đác ng’hay tu tọm, bh’rợ k’rang lêy zooi manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng ta luôn vêy tỉnh Quảng Nam bhrợ têng liêm choom. Chr’năp bhlâng, bh’rợ k’rang zooi manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng năc vêy tỉnh pa têệt lâng bâc xa nay bh’rợ n’lơơng, cơnh Pazêng đhanuôr đoàn kết bhrợ pa dưr pr’ăt tr’mông văn hoá, băn par apêê Amế Việt Nam Anh hùng; pazêng Hội, Đoàn thể pa têệt lâng bh’rợ năc đơp ma mai đha nui- xa xao crêê liêm đoọng băn par apêê k’conh, k’căn liệt sĩ; bâc c’bhuh, doanh nghiệp đơp băn par, đoọng học bổng ha k’coon liệt sĩ, thương binh, bệnh binh xoọc học đhị pazêng cơ sở giáo dục lâng đào tạo, zr’lụ pa choom bh’rợ tr’nêng… T’cooh Trần Văn Chiến xay moon, lâng pazêng chr’hoong da ding k’coong la lay, Sở Lao động Thương binh lâng Xã hội ta luôn pazum đh’rưah lâng pazêng cơ quan, đơn vị tươc lum lêy, khám đh’reh cr’ăy, đoọng zơ nươu ha đhanuôr acoon coh năc đợ manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng, bhrợ đong liêm loom, đoọng bha ar k’miah, đoọng m’ma bh’năn, chr’noh… T’cooh Trần Văn Chiến xay moon: “Năc tơợ tr’nơơp c’moo, Sở Lao động Thương binh lâng Xã hội ơy xay moon bh’rợ tr’nêng ooy UBND tỉnh ooy zên bạc, bh’rợ tươc lum lêy đoọng pr’hêl h’cơnh choom nhâm mâng bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy liêm choom. Pr’luh cr’ăy vaih đanh đươnh năc bhrợ zr’năh k’đhap ooy pr’ăt tr’mông âng đhanuôr, coh đêêc vêy manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng zr’năh k’đhap lâh mơ. Lâh đợ pr’hêl âng Chủ tịch k’tiêc k’ruung đoọng, UBND tỉnh Quảng nam ơy đớc p’xoọng k’nặ 50 tỷ đồng đoọng ting zooi, đoọng pr’hêl, lum lêh lâh 170 r’bhâu manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng đhị zr’lụ. Tươc nâu cơy, bh’rợ tước lum lêy, đoọng pr’hêl ha manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng hay k’noọ 74 c’moo t’ngay Thương binh Liệt sĩ ơy ta bhrợ liêm xang.”/.

Miền núi Quảng Nam làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

                                                       (K.Cương – CTV Văn Thủy)

Chăm lo đời sống gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng là nghĩa cử cao đẹp được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Cùng với thực hiện  tốt các chính sách chung, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam có những cách làm linh động trong việc xóa nhà tạm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, cây con giống, chuyển giao kỹ thuật... giúp nhiều hộ gia đình chính sách, người có công với Cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Nhìn căn nhà tình nghĩa đang dần hoàn thiện, ông Ka Hiên Đôn ở thôn Pà Dá, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam không giấu được niềm vui. Ông Đôn là đối tượng chính sách của địa phương, năm nay, ông đã 90 tuổi, sống cùng với gia đình con trai út thuộc diện hộ nghèo. Chính quyền và đoàn thể địa phương quan tâm làm cho gia đình ông căn nhà kiên cố hơn 75 triệu đồng, ông Đôn mừng lắm: “Có được căn nhà như thế này tôi chẳng có ước ao gì hơn. Ở cái tuổi này, mặc dù còn khó khăn nhưng chỉ mong được sống vui vẻ bên con cháu.”  

Những ngày này, gia đình thương binh Bling Riêng, 65 tuổi ở thôn Nal, xã biên giới Lăng, huyện vùng cao Tây Giang tất bật dọn về ngôi nhà mới. Ngắm nghía ngôi nhà vừa xây, ông Riêng trải lòng, những năm gần đây, được Nhà nước quan tâm hỗ trợ vốn, vật nuôi, cây trồng, gia đình ông đầu tư chăn nuôi, sản xuất, cuộc sống dần ổn định và cũng dành dụm được chút ít. Nhờ đó, khi được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, ông bỏ vào thêm 60 triệu đồng tiết kiệm được để xây căn nhà mới thay thế cho căn nhà cũ chật chội, dột nát.  Ông Riêng phấn khởi, có nhà mới kiên cố,  gia đình ông không còn lo cảnh mưa dột, gió lùa mỗi khi mưa bão: “Có căn nhà kiên cố rồi, gia đình tôi yên tâm sinh sống và tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ để những người như chúng tôi có cuộc sống ổn định. Bản thân tôi cũng cố gắng sống mẫu mực, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để con cháu noi theo.”

Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam có hơn 1300 đối tượng chính sách, người có công. Ông Alăng Lênh, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị cùng chăm lo, hỗ trợ để người có công Cách mạng có cuộc sống ổn định. Huyện cũng đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 1000 ngôi nhà tình nghĩa với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Theo ông Alăng Lênh, sự chung tay của cộng đồng xã hội trong công tác “đền ơn đáp nghĩa” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng: “Trong năm 2021, huyện Tây Giang đã xây dựng và sửa chữa xong 30 ngôi nhà, 40 triệu đồng/nhà cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở theo Nghị quyết 11 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, huyện tổ chức bàn giao 9 nhà đại diện cho 30 nhà đã hoàn thiện xong, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài quà tặng của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện còn trích kinh phí 50 triệu đồng đến thăm, tặng quà cho 50 người có công của 10 xã trên địa bàn.”

Tại tỉnh Quảng Nam ( từ 2019 đến nay) hơn  12.700 gia đình chính sách  được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 330 tỷ đồng. Đến tháng 4/2021, các địa phương đã hoàn thành hơn 6000 nhà, trong đó xây mới gần 1800 nhà, sửa chữa hơn 4000 nhà. Ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, Quảng Nam là tỉnh có nhiều người có công nhất cả nước với hơn 65.000 liệt sĩ, hơn 30.600 thương bệnh binh, 135.000 thân nhân, 11.500 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, gần 15.300 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, công tác chăm sóc cho người có công luôn được tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt. Đặc biệt, công tác chăm sóc người có công được tỉnh gắn với nhiều cuộc vận động, như Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các Hội, Đoàn thể gắn với phong trào nhận làm người dâu hiền - rể thảo để chăm sóc bố mẹ liệt sĩ; nhiều tổ chức, doanh nghiệp nhận đỡ đầu, cấp học bổng cho con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề... Ông Trần Văn Chiến cho biết, đối với các huyện miền núi đặc thù, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đoàn thăm, khám, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số là người có công, xây nhà tình nghĩa, tặng số tiết kiệm, hỗ trợ cây con giống… Ông Trần Văn Chiến cho biết: “Ngay đầu năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh về kinh phí, hình thức thăm tặng quà sao cho đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả. Dịch kéo dài ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân, trong đó có người có công càng khó khăn hơn. Ngoài phần quà của Chủ tịch nước tặng, UBND tỉnh Quảng Nam đã dành thêm kinh phí gần 50 tỷ đồng để trợ cấp, tặng quà, thăm hỏi hơn 170 nghìn người có công trên địa bàn. Đến nay, công tác thăm hỏi, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã hoàn thành.”/.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn