Coh đhr’nong đong loom cr’er âng Amế liệt sĩ Lê Thị Cửu ăt coh tổ 1, vel Phú Túc, chr’hoong Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, a moó Trần Thị Liên, ca coon n’đil a mế Cửu đh’rưah lâng k’dic ra văng a pươih bha nuôih bhuôih ca conh ca căn đha lum t’ngay Thương binh Liệt sĩ 27/7. T’cooh Đinh Văn Nhôm, xa xao a mế Cửu n’jưah băt hương ooy pa pan bhuôih cha chuih da da, n’jưah moon, dic điêl t’cooh ăt coh x’ría vel, tơợ t’ngay da da bil, a đoo lâng k’điêl ta luôn tươc đâu lum lêy đong xang lâng băt hương ha cha chuih da da. Xang bêl băt hương đoọng ha cha chuih da da năc dic điêl t’cooh Nhôm rach chô ooy đong bhuôih ma moó t’ha âng đoo công năc liệt sĩ. T’cooh Nhôm hay cớ, Coh bâc c’moo zêl pruh a râp a bhuy, prang vel Cơ Tu, tơợ p’niên tươc t’cooh zêng ting Cách mạng. P’niên năc lươt ting đha đhâm c’mâr xung phong, bhrợ giao liên, guy hàng; ga rưah t’ha năc ăt coh vel chíah rap, pêch prung, băn p’lơơp cán bộ… T’cooh Nhôm moon, k’tiêc k’ruung bơơn pa zum muy ooy, bâc pr’loọng đong Cơ Tu ăt zâng bâc râu bil bal, ca ay ca naanh:“Bêl a hay bh’rợ bhrợ cách mạng k’rơ bhlâng. Zâp ngai coh vel zêng ting Cách mạng. A hay cán bộ p’too moon 1 pr’leh năc apêê đoo đơơh xơợng. Cơnh pr’loọng đong cu công cơnh đêêc. Đong vêy 3 ma moó, a cu năc ca  coon t’lach zêng ting bhrợ du kích, ma moó t’ha cu năc Đinh Thị Chữ lươt giao liên, guy ch’na, bhă cha răh, căh ma mông đhị mặt trận Quảng Đà c’moo 1970. Coh vel vêy bâc ngai bơơn đươi dua chế độ chính sách n’đhang xooc bâc ngai công lâh căh dzợ ma mông. Nhà nước công vêy zooi đoọng ha pr’loọng đong chinhs ách zâp râu. T’piing lâng bâc pr’loọng đong, a zi năc ta clơ lâh, tu mă coon pa bhrợ ta têng, căh đương p’rơơm ooy Nhà nước.”

Cơnh lâng pr’đơợ da ding ca coong dal zông, zr’năh k’đhap, coh bâc c’moo zêl pruh a râp, Hòa Phúc dưr vaih zr’lụ căn cứ, đhị bhrợ cách mạng bhrơợng âng chr’hoong Hòa Vang. P’căn Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND chr’val Hòa Phú, chr’hoong Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đoọng năl, vel Phú Túc, chr’val Hòa Phúc, chr’hoong Hòa Vang vêy lâh 130 pr’loọng đha nuôr Cơ Tu ăt ma mông năc k’noọ 1/6 coh pa zêng n’năc năc pr’loọng đong thương binh, liệt sĩ. Vêy đợ đong bhuôih 3 liệt sĩ. Bâc c’moo ha nua, bơơn râu k’rang lêy âng Đảng lâng Nhà nước, bâc pr’loọng đong chính sách zr’năh k’đhap ooy đong ăt cơnh amế Liệt sĩ Lê Thị Cửu zêng bơơn zooi đoọng choh t’mêê, bhrợ bhr’lâ; pr’ăt tr’mông âng apêê đoo ting t’ngay ting liêm choom lâh. Zâp c’moo, âi tươc bêl 27/7, vel đong vêy bâc bh’rợ chr’năp cơnh tươc lum, đoọng pr’hêl pr’loọng đong chính sách; prih dooh bha nụ ping xal; bhrợ bhr’lâ đong ăt coh apêê pr’loọng chính sách… P’căn Nguyễn Thị Lý đoọng năl p’xoọng, bh’rợ bhrợ “ bhuôih liệt sỹ”, bhrợ pa liêm pa pan bhuôih liệt sĩ âi dưr vaih bh’rợ ta luôn zâp c’moo pa căh loom chăp hay âng lang nâu câi:“Bâc t’ngay n’nâu, bâc tổ chức, cha năc ma nưih chô lum, đoọng pr’hêl lâng khám pa dưah cr’ay ha pêê chính sách. Đha lum 27/7, vel đong công bhrợ bhuôih đhị bha nụ ping xal âng chr’val. Đh’rưah lâng năc, chi bộ cơ quan vêy bh’rợ bhuôih liệt sĩ.. Zâp c’moo vêy chơơih pay 1 căh câ 2 prloọng đong liệt sĩ ca mai da dô, đhur t’cooh, pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap đoọng bhrợ bhuôih. Đảng viên coh chi bộ chroi đoọng zên, apêê a moó vêy bh’rợ lươt chợ chô prih dooh, uh zêệ đoọng bhuôih liệt sĩ. Đhr’niêng bhuôih bơơn bhrợ l’lăm t’ngay 27/7.”

Chr’hoong Hòa Vang vêy lâh 6.800 pr’loọng chính sách, ngai vêy c’rơ g’lêêh lâng Cách mạng. Ta luôn k’rang tươc zooi đoọng ha pêê pr’loọng chính sách vêy pr’ăt tr’mông ting t’ngay ting z’zăng lâh, bâc c’moo ha nua, chr’hoong Hòa Vang xơợng bhrợ bâc c’lâng bh’rợ liêm choom cơnh: Xay bhrợ chính sách pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap, pa choom đoọng bh’rợ k’gooh ha coon a dhi pr’loọng đha rưt, ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng Cách mạng… T’cooh Bùi Nam Dũng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam chr’hoong Hòa Vang đoọng năl, vel đong dzợ k’rong apêê tổ chức, cha năc ma nưih zooi c’lâng bhrợ cha zooi pr’loọng đong chính sách z’lâh đha rưt nhâm mâng:“Chr’hoong dh’rưah lâng sở Lao động – Thương binh lâng Xã hội thành phố zooi đoọng c’lâng bh’rợ bhrợ cha, zooi đoọng pa choom bh’rợ, xay bhrợ bh’rợ tr’nêng ha coon a đhi pr’loọng đong chính sách. N’đăh zên vă năc coh đâu vêy Ngân hàng Chính sách Xã hội đoọng vă bâc đhị, bâc bh’rợ xa nay cơnh: Đoọng vă bhrợ đong ăt, đac ch’ngaach, xay bhrợ bh’rợ tr’nêng. Đha nuôr bơơn đươi dua đợ zên n’nâu công bâc, pa bhlâng năc xay bhrợ bh’rợ tr’nêng.”

Râu choom hơnh bhlâng năc tươc đâu, chr’hoong Hòa Vang doó dzợ pr’loọng chính sách đha rưt; 100% pr’loọng chính sách zêng vêy pr’ăt tr’mông tơợ trung bình năc a têh t’piing lâng đha nuôr mr’đoo vel đong lâng muy pâng coh apêê n’nâu năc đợ pr’ăt tr’mông z’zăng ta clơ.

Dha lum 74 c’moo T’ngay Thương binh Liệt sĩ c’moo đâu crêê bil pr’luh cr’ay Covid-19 dưr vaih k’rơ coh prang k’tiêc. Bâc  bh’rợ ra văng bhrợ zêng pa đhêy căh câ bhrợ xooc mơ đêêc a tôh đoọng zêl lâng cha groong pr’luh. Căh bha bhụ bâc ma nưih, ting pr’loọng đong zêng vêy bh’rợ chăp hay cơnh “bhrợ pa liêm pa pan bhuôih”, băt hương, đơc pô chăp hay anh hùng liệt sĩ, lum t’mooh pr’loọng đong chính sách, ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng Cách mạng. T’cooh Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh lâng Xã hội thành phố Đà Nẵng đoọng năl, bele 27/7 c’moo đâu, lâh hun pr’hêl ang Chủ tịch k’tiêc k’ruung, thành phố công đơc đoọng dâng 25 tỷ đồng đoọng pr’hêl ha 28 r’bhâu pr’loọng chính sách, ma nuih vêy c’rơ g’lêêh lâng Cách mạng. Pa bhlâng năc, moot apêê t’ngay Chăp hay C’xêê 7 n’nâu, đhị thành phố Đà Nẵng, k’noọ 900 đhr’nong đong cr’er âi loon bhrợ têng xang, pa đơp đoọng ha pr’loọng đong thương binh, liệt sĩ, ma nưih vêy c’rơ g’lêêh lâng Cách mạng crêê moot bêl T’ngay Hay tươc Thương binh – Liệt sĩ: “Bêl 27/7, thành phố vêy bâc bh’rợ tr’nêng, coh đêêc vêy pa zêng  choh bhrợ, bhrợ bhr’lâ đong ha pêê chính sách. C’moo đâu, thành phố bhrợ 787 đhr’nong đong, n’đhơ năc choh t’mêê lâng bhrợ bhr’lâ cơnh lâng pa zêng zên dâng 30 tỷ đồng, coh đêêc Ngân hàng Vietinbank zooi đoọng 5 tỷ đồng; mơ dzợ năc âng thành phố k’rang. Đha lum n’nâu, thành phố công bhrợ pa liêm apêê bha nụ ping xal lâng t’bhlâng xay bhrợ bh’rợ băt hương chăp hay apêê anh hùng liệt sĩ đhị apêê bha nụ ping xal coh vel đong thành phố./.”

 

Tháng Bảy tri ân, về thăm làng Cơ Tu Phú Túc

                            PV/VOV-Miền Trung

        Trong ký ức của những bậc cao niên ở miền  núi Quảng Nam - Đà Nẵng, vùng tam giác “Phú Túc - Ô Rây - Tống Cói” gắn liền với những sự kiện lịch sử đấu tranh Cách mạng của quân và dân xứ Quảng. Nơi đây còn lưu dấu bước chân của những người con Cơ Tu một lòng kiên trung với Cách mạng, sẵn sàng hy sinh để giữ đất, giữ làng. Ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, mỗi dịp tháng 7 về, nhiều hoạt động ý nghĩa lại được tổ chức để tri ân những người đã hy sinh cho mảnh đất này.

        Trong ngôi nhà tình nghĩa của mẹ liệt sĩ Lê Thị Cửu ở tổ 1, thôn Phú Túc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, chị Trần Thị Liên, con gái mẹ Cửu cùng chồng sửa soạn mâm cơm cúng cha mẹ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7. Ông Đinh Văn Nhôm, con rể mẹ Cửu vừa thắp nén hương lên bàn thờ cha mẹ vợ, vừa nói, vợ chồng ông ở cuối thôn, từ ngày mẹ vợ mất, ông và vợ thường xuyên qua đây thăm nom nhà cửa và hương khói cho ông bà. Sau khi thắp hương cho cha mẹ vợ thì vợ chồng ông Nhôm lại trở về nhà lo làm giỗ cho người chị cả của ông cũng là liệt sỹ. Ông Nhôm nhớ lại, trong những năm chiến tranh, cả làng Cơ Tu, từ già đến trẻ đều theo Cách mạng. Trẻ thì đi thanh niên xung phong, làm giao liên, dân công hỏa tuyến; người già ở lại làng vót chông, cài bẫy, nuôi giấu cán bộ …. Ông Nhôm nói, đất nước thống nhất, nhiều gia đình Cơ Tu gánh chịu nhiều đau thương, mất mát: “Hồi xưa phong trào mạnh lắm. Tất cả mọi người trong làng đều theo Cách mạng. Xưa cán bộ vận động nói 1 tiếng là họ đi liền. Như gia đình tôi cũng vậy. Nhà có 3 chị gái, tôi là con út đều tham gia du kích, chị cả tôi là Đinh Thị Chữ đi làm giao liên, gùi lương tải đạn, hy sinh tại mặt trận Quảng Đà năm 1970. Ở làng nhiều người được hưởng chế độ chính sách nhưng hiện nhiều người cũng chết rồi. Nhà nước cũng có hỗ trợ cho gia đình chính sách đủ thứ, rồi cấp phát quà nữa. So với nhiều gia đình mình đỡ hơn nên mình tự lực, không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.”

       Với địa thế núi rừng hiểm trở, trong những năm tháng chiến tranh, Hòa Phú trở thành khu căn cứ, chiếc nôi cách mạng của huyện Hòa Vang. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang có hơn 130 hộ đồng bào Cơ Tu sinh sống thì gần 1/6 trong số đó là gia đình thương binh, liệt sĩ. Có những nhà thờ 3 liệt sĩ. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những gia đình chính sách khó khăn về nhà ở như trường hợp mẹ liệt sĩ Lê Thị Cửu đều được hỗ trợ xây mới, sửa chữa; cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn. Hàng năm, cứ đến dịp 27/7, địa phương có nhiều hoạt động thiết thực như đến thăm, tặng quà gia đình chính sách; quét dọn nghĩa trang; sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách… Bà Nguyễn Thị Lý cho biết thêm, việc tổ chức “giỗ liệt sĩ”, làm đẹp bàn thờ liệt sĩ đã trở thành hoạt động thường niên thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay: “Những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân về thăm, phát quà và khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách. Dịp 27/7, địa phương cũng tổ chức cúng tại nghĩa trang liệt sĩ của xã. Cùng với đó, chi bộ cơ quan có chương trình cúng giỗ liệt sĩ. Mỗi năm mình sẽ chọn 1 hoặc 2 gia đình liệt sĩ neo đơn, già yếu, hoàn cảnh khó khăn để làm giỗ. Đảng viên trong chi bộ đóng góp tiền, các chị nữ có nhiệm vụ đi chợ về dọn dẹp, nấu nướng để cúng giỗ liệt sĩ. Lê cúng giỗ được tổ chức trước ngày 27/7.”

Huyện Hòa Vang có hơn 6.800 hộ thuộc diện gia đình chính sách, người có công với Cách mạng. Không ngừng quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng khá hơn, những năm qua, huyện Hòa Vang thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu như: giải quyết chính sách bảo trợ xã hội cho người có công, hỗ trợ kịp thời đối với từng gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, đào tạo nghề miễn phí cho con em hộ nghèo, người có công với Cách mạng… Ông Bùi Nam Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang cho biết, địa phương còn huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sinh kế giúp hộ gia đình chính sách thoát nghèo bền vững: “Huyện cùng với sở Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em gia đình chính sách. Về vay vốn thì ở đây có Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay nhiều kênh, nhiều chương trình, như : cho vay làm nhà ở, nước sạch, giải quyết việc làm. Người dân tiếp cận các nguồn này cũng nhiều, đặc biệt là giải quyết việc làm.”

        Điều đáng mừng là đến nay, huyện Hòa Vang không còn hộ chính sách nghèo; 100% hộ gia đình chính sách đều có mức sống từ trung bình trở lên so với dân cư nơi cư trú và một nửa trong số này có mức sống trung bình khá.

Dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay đúng vào lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội trên phạm vi cả nước. Nhiều kế hoạch hoạt động, chương trình kỷ niệm đều phải tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô tổ chức, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Không tập trung đông người, từng gia đình đều có những hoạt động tri ân thầm lặng như “làm đẹp bàn thờ”, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với Cách mạng. Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp 27/7 năm nay, ngoài phần quà của Chủ tịch nước, thành phố cũng dành khoảng 25 tỷ đồng tặng quà 28 ngàn gia đình chính sách, người có công với Cách mạng. Đặc biệt, vào những ngày Tri ân Tháng Bảy này, tại thành phố Đà Nẵng, gần 900 ngôi nhà tình nghĩa đã kịp hoàn thành, bàn giao tặng gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với Cách mạng đúng vào Ngày Kỷ niệm Thương binh- Liệt sĩ: “Dịp 27/7, thành phố có nhiều hoạt động, trong đó có tổng kết xây dựng, sửa chữa nhà, làm nhà cho đối tượng chính sách. Năm này thành phố làm 878 nhà, kể cả  xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ, trong đó Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ 5 tỷ đồng; còn lại ngân sách và các nguồn khác của thành phố. Dịp này, thành phố cũng tôn tạo các nghĩa trang và tiếp tục triển khai chương trình thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố./.”

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn