1/ Đại hội Đảng bộ apêê cấp nhiệm kỳ 2020-2025 lâng bấc rau tr’xăl lâng liêm choom

C’moo 2020, Đại hội Đảng apêê cấp tợơ cơ sở tước cấp trực thuộc Trung ương bơơn bhrợ têng liêm choom coh bấc đăh. Apêê xa nay ga mắc chr’năp âng Đại hội bơơn prá xay lâng quyết định lâng đhr’năng đhanuôr bhrợ c’la, bhriêl choom lâng trách nhiệm, nắc c’nặt ra văng dự thảo apêê văn kiện Đại hội lâng bh’rợ cán bộ bhrợ têng.

Zập đảng bộ zêng lêy bhrợ ghit liêm cơnh lâng đhr’năng, chr’năp âng đay đoọng bhrợ pa dưr c’lâng lướt, c’lâng bhrợ têng lâng bhrợ têng cơnh liêm choom, t’vaih pr’đợơ ha dưr đăh bh’nơơn. Đăh k’đươi ooy rau liêm choom, cơ cấu, đợ bấc, bh’nơơn cấp ủy lâng thường trực cấp ủy bơơn tệêm ngăn. Đợ cấp ủy viên nắc pân đil, ma nuyh acoon coh, ma nuyh p’niên bấc lâh apêê nhiệm kỳ lalăm đếêc, vêy tước 43% Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy t’mêê âng lang 7X.

2/ Việt Nam lêy cha mệêt lâng zêl cha groong liêm pr’luh Covid-19, vaih nắc đhị liêm pr’hay coh bha lang k’tiếc

Đươi  vêy c’lâng xa nay lâng c’lâng bh’rợ nhâm crêê, rợơng nhâm âng Đảng, Chính phủ, rau ting moọt bhrợ âng prang hệ thống chính trị, rau ting xợơng bhrợ, pa zay lưch c’rơ âng đhanuôr, Việt Nam zêl, cha groong vêy bh’nơơn lâng r’dợ zêl lơi pr’luh Covid-19. ĐoỌng đhanuôr ặt pa tuông liêm ta nih,, đâh bhrợ t’vaih k’bhuh đương lêy bhrợ đhị apêê zr’lụ buôn trơơi bọo đoọng dâh zêl lơi oó đoọng boọ trơoi ooy lơơng, nắc đoo pazêng bh’rợ liêm choom đơơng tước rau liêm crêê âng bh’rợ zêl pr’luh Covid-19. Việt Nam dưr vaih nắc “xơ mil tr’ang bhlầng” đoọng ha bấc k’tiếc k’ruung ting dzool lêy lâng bhiệc zêl lơi pr’luh liêm choom ha dợ zên bạc k’rong bhrợ têng ếp pa bhlầng. Pr’luh COVID-19 bhrợ ha bấc bh’rợ xã hội xăl bhrợ đăh trực tuyến cơnh apêê g’luh pr’họp Quốc hội, Hội nghị cấp cao ASEAN, apêê hội thảo hội nghị, pa choom lâng học đhị apêê trường, thương mại…

3/ Việt Nam k’đhợơng bhrợ liêm choom cơnh lâng chr’năp  bh’rợ nắc Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPO/AIPA 2020 lâng Ủy viên căh ặt bhrợ ta luôn Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Pa dưr c’rơ “Pa tệêt lâng pa ghit lêy  bhrợ crêê cơnh”, coh c’rơ chr’năp âng bh’rợ nắc Chủ tịch, Việt Nam ơy đh’rưah lâng apêê coh ASEAN pa căh c’rơ nhâm mâng, đoàn kết, za zưm z’lâh rau k’đhap k’ra zư nhâm mâng chr’năp pr’đợơ bhrợ têng, bhrợ têng liêm choom cơnh lâng đhr’năng trơơi boọ âng pr’luh COVID-19 lâng pa mâng lâh mơ dzợ chr’năp c’rơ nắc ma nuyh bha lầng âng ASEAN, pa dưr dal chr’năp coh zr’lụ lâng coh bha lang k’tiếc. Liêm choom bhlầng âng c’moo Chủ tịch ASEAN 2020 nắc bh’rợ Việt Nam ơy t’bhlầng ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế zập n’đăh zr’lụ (RCEP) – gr’họot bhrợ thương mại ga mắc bhlầng coh bha lang k’tiếc, apêê k’tiếc k’ruung ASEAN ting xợơng đăh bh’rợ pa dưr dal chr’năp Luật pháp bha lang k’tiếc, zư nhâm mâng môi trường tệêm ngăn đhị Biển Đông, bhlêh lơi zâp rau căh liêm đăh c’lâng ngoại giao lâng prá xay đh’rưah.

Coh bh’rợ nắc Ủy viên căh vêy ặt bhrợ ta luôn Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc, pa bhlầng nắc coh c’xêê Việt Nam nắc Chủ tịch, Hội đồng Bảo an ơy xay moon 13 quyết định, muy boóp p’rá xay moon âng Chủ tịch, c’moo xay moon báo chí lâng bơr xa nay báo chí. Nâu đoo nắc đợ quyết định bấc bhlầng coh c’moo đhị muy c’xêê pa bhrợ âng Hội đồng Bảo an coh bấc c’moo đăn đâu.

4/ Đhơ crêê tước ngân pa bhlầng âng pr’luh Covid-19, Việt Nam nắc muy coh đợ m’bứi bhlầng apêê k’tiếc k’ruung vêy pr’đợơ kinh tế ha dưr dal âng zr’lụ lâng bha lang k’tiếc

C’moo 2020, kinh tế vĩ mô âng k’tiếc k’ruung hêê tệêm ngăn, lạm phát bơơn cha mệêt lêy liêm đhị đhr’năng ếp bhlầng, bh’nơơn bh’rợ ha dưr. Đhơ crêê tước căh liêm ngân bhlầng âng pr’luh cr’ay, ha dợ đhr’năng ha dưr GDP prang c’moo cung k’nặ 3%; GDP ting cha nắc ma nuyh c’moo 2020 mơ 2.750 USD. Việt Nam nắc muy coh pazêng k’tiếc k’ruung ha dưr dal bhlầng coh zr’lụ lâng coh bha lang k’tiếc. Pa ghit lêy nắc thặng dư thương mại dal bhlầng bơơn 17 tỷ USD, k’rong đớc zên bạc âng k’tiếc k’ruung lơơng lâh 100 tỷ USD. Pazêng c’rơ pa zay đoọng vêy bơơn bh’nơơn dal cơnh đếêc coh c’moo 2020 âng Việt Nam nắc muy coh pazêng rau liêm chr’năp bhlầng coh bha lâng k’tiếc.

5/ Bhrợ têng đh’rưah lâng kinh tế bha lang k’tiếc ting đhậu bhưah tợơ apêê hiệp định thương mại tự do

Hiệp định EVFTA ta đươi bhrợ tợơ 1/8 /2020 ơy t’vaih bấc c’lâng đoọng ha bh’nơơn bh’rợ Việt Nam bơơn đơơng pa câl ooy thị trường Liên minh châu Âu EU. M’jưah lâng EVFTA, Việt Nam ơy ting pâh Hiệp định Đối tác kinh tế zập đăh zr’lụ RCEP, lâng rau ting pâh âng 15 k’tiếc k’ruung thành viên, nắc t’vaih thị trường bấc lâh 2,2 tỷ cha nắc, ma mơ lâng 26.200 tỷ USD, nắc zr’lụ thương mại tự do ga mắc bhlầng coh bha lang k’tiếc. Bêl ơy đoọng bhrợ têng, apêê hiệp định nâu nắc pr’đợơ ga mắc bhlầng đoọng đơơng pa câl ooy k’tiếc k’ruung lơơng âng Việt Nam, zooi t’bấc cơnh thị trường lâng apêê pr’đươi pa câl ooy k’tiếc k’ruung lơơng, pa bhlầng nắc apêê bh’nơơn chr’noh, bh’năn coh đác cung cơnh pazêng pr’đươi Việt Nam vêy bấc pr’đợơ đoọng tr’zệêng.

6/ Bhrợ têng liêm choom apêê t’ngay bhiệc bhan ga mắc, pa dưr loom chăp kiêng k’tiếc k’ruung lâng hâng hơnh manuyh hêê

Coh c’moo 2020, k’tiếc k’ruung hêê bhrợ têng bấc bh’rợ chính trị chr’năp, apêê t’ngay bhiệc bhan ga mắc chr’năp cơnh: Hơnh deh 90 c’moo t’ngay bhrợ t’vaih Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 c’moo t’ngay bhrợ t’vaih Mặt trận Dân tộc pa zưm k’tiếc k’ruung Việt Nam – t’ngay Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), 130 c’moo t’ngay n’niên âng Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), hơnh deh 75 c’moo t’ngay Cách mạng c’xêê 8 liêm choom (19/8/1945 - 19/8/2020) lâng t’ngay Quốc khánh k’tiếc k’ruung Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Hơnh deh 45 c’moo t’ngay pa chô miền Nam, pa zưm k’tiếc k’ruung (30/4/1975 - 30/4/2020). Apêê bh’rợ văn hoá nâu ơy pa dưr c’rơ đoàn kết, loom luônh hơnh deh lâng c’rơ pa zay bhrợ têng âng đhanuôr hêê, chroi k’rong pa mâng, pa dưr lâh mơ rau tin đươi âng đhanuôr tợơ bh’rợ xăl bhrợ cơnh liêm t’mêê âng k’tiếc k’ruung lâng bhrợ têng đh’rưah lâng bha lang k’tiếc tợơ rau k’đhợơng lêy âng Đảng Cộng sản Việt Nam.

7/ Bh’rợ pa dưr, pa liêm Đảng lâng hệ thống chính trị pa dưr k’rơ zâp prang, liêm ma mơ, bh’rợ zêl cha groong t’tông k’roóch bhrơợng k’rơ, liêm choom

C’moo 2020, bh’rợ pa dưr, pa liêm Đảng vêy đợ tr’xăl liêm choom, đhr’năng k’đhơợng bhrợ, c’lâng bh’rợ k’đhơợng bhrợ lâng c’rơ zêl cha groong âng zâp tổ chức Đảng bơơn t’bhlâng pa dưr. Bh’rợ zêl cha groong t’tông k’roóch bơơn bh’cộ bhrợ têng bhrơợng k’rơ, liêm moót đhộ bhứah, p’cắh ghít cr’noọ t’bhlâng zêl cha groong t’tông k’roóch Dọo vêy zr’lụ cắh đoọng, doọ vêy lalay âng Đảng, Nhà nước. Zâp cơ quan chức năng nắc lêy xét xử liêm ta níh bấc tu bhiệc t’tông k’roóch, tu bhiệc kinh tế hi lêệng. Đh’rứah lâng nâu nắc râu tr’xăl k’rơ liêm lấh mơ đắh bh’rợ zêl cha groong t’tông k’roóch cóh vel đông, cơ sở, zêl cha groong, bhrợ pa liêm đhr’năng t’tông k’roóch cóh vel đông, cơ sở, zêl cha groong, bhrợ pa liêm đhr’năng cắh liêm crêê, bhrợ cắh liêm crêê ha đhanuôr, doanh nghiệp. Bhiệc nâu nắc chrooi pa xoọng chr’nắp zư lêy têêm ngăn chính trị, pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung, pa liêm râu tin đươi âng cán bộ, đảng viên lâng đhanuôr lâng Đảng lâng Nhà nước.

8/ Pa dưr pa xớc văn hoá, bhrợ pa dưr acoon manứih vêy bấc liêm choom

C’năl đắh pr’ắt bh’rợ âng văn hoá lâng cr’noọ bh’rợ nắc pr’đơợ, cr’noọ bh’rợ, c’rơ nội sinh, nắc pr’đơợ tinh thần âng xã hội bơơn pa dưr mưy bhr’dzang. Zâp bh’rợ, pr’đươi văn hoá pa dưr pa xớc liêm choom. bấc chr’nắp văn hoá ty âng acoon cóh bơơn zư lêy pa dưr. Bh’rợ văn hoá pr’hát xa nưl vêy bấc liêm choom. Đại hội nhiệm kỳ zâp hội văn học, nghệ thuật bơơn bhrợ liêm choom. Bấc liên hoan sân khấu, nghệ thuật, ch’ner văn học nghệ thuật bơơn bhrợ têng liêm choom. Bhiệc bhrợ pa dưr acoon manứih Việt Nam lâng zâp chr’nắp acoon cóh, hiện đại bơơn k’rang lêy, lấh mơ nắc đắh pr’ắt tr’mung, c’năl bh’riêl.

C’moo 2020 bơơn ta lêy nắc c’moo tr’xăl đợ k’tiêc k’ruung lâng bhiệc Chính phủ, pazêng cán bộ, ngành, doanh nghiệp xay bhrợ k’rơ zâp hạ tầng, pr’đơợ pr’đươi dịch vụ công nghệ thông tin đươi dua zâp bh’rợ công nghệ liêm choom  bhlầng cơnh dữ liệu ga mắc, điện toán đám mây, c’năl nhân tạo, internet vạn vật...

9/ Chính trị-xã hội têêm ngăn, Quốc phòng-an ninh zư nhâm lâng pa dưr

Bhrợ pa dưr Quân đội nhân dân lâng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, bhriêl ta bách, ting bhr’dzang hiện đại, 2, 3 quân chủng, binh chủng, c’bhúh vêy mặt đấh dzoọc hiện đại. T’bhlâng zêl cha groong zư nhâm mâng độc lập, chủ quyền, pazưm đh’rứah, zâp prang k’tiếc k’ruung, chr’nắp k’tiếc k’ruung, acoon cóh, têêm ngăn an ninh chính trị, têêm ngăn prang xã hội. Tổng lực quốc phòng, an ninh pa dưr liêm, thế trận loom đhanuôr bơơn pa dưr nhâm mâng. Đhr’năng Biển Đông hân đhơ dưr váih cắh liêm crêê nắc bơơn bhrợ pa liêm. Xay bhrợ liêm choom bấc c’lâng bh’rợ chr’năp đắh quốc phòng, an ninh. Zêl cha groong zâp bh’rợ t’bil lơi rau tệêm ngăn cơnh ty a hay lâng bh’rợ t’bil rau tệêm ngăn căh cơnh ty a hay, zêl cha groong apêê mốp lết, cắh liêm crêê cóh xã hội liêm choom.

  10/ Boo đhí, túh bhlong bhrợ bil hư hi lêệng, lấh mơ cóh zr’lụ miền Trung

Đợ g’lúh boo priêr cắh bhr’nêy bêl tơợp c’moo, p’răng xơớt cóh zr’lụ miền Trung, Tây Nguyên lâng Đồng bằng k’ruung Cửu Long, c’xêê 10 lâng 11, zâp tỉnh tơợ Bắc Trung bộ tước Nam Trung bộ nắc ơy ặt zâng lâng gr’lúh đhí a’muốt, túh bhlong ga mắc cóh Biển Đông. Boo, túh bhrợ đhr’năng túh bhlong lâng hr’cấh ha voóh k’tiếc hi lêệng bhlâng ooy 100 c’moo chô ooy đâu, pay đơơng k’noọ 200 cha nặc chêết bil lâng bhrợ bil hư kinh tế k’noọ 30.000 tỷ đồng. Nâu đoo nắc râu cắh liêm crêê cr’chăl tr’xăl plêệng k’tiếc zâp prang, vêy râu cắh liêm crêê âng acoon manứih. Mưy xa nay t’mêê “bấc cơnh rau căh liêm âng pleng k’tiếc” xoọc xăl cr’noọ bh’rợ “rau căh liêm âng pleng k’tiếc”. Đhị boo đhí, túh bhlong nâu, pr’ắt bh’rợ đoàn kết prang đhanuôr, đồng chí, zooi zúp đh’rứah bơơn pa dưr. Râu bil bal hi lêệng âng boo đhí túh bhlong đợc lơi bơơn pa dưr pa liêm zâp prang lâng liêm ma mơ.

10 SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ TRONG NƯỚC NỔI BẬT NĂM 2020

DO VOV BÌNH CHỌN

1/ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều đổi mới và thành công

Năm 2020, Đại hội Đảng các cấp từ cơ sở đến cấp trực thuộc Trung ương được tổ chức thành công trên nhiều mặt. Các nội dung lớn của Đại hội được bàn thảo và quyết định với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, nhất là khâu chuẩn bị dự thảo các văn kiện Đại hội và công tác nhân sự.

Mỗi đảng bộ đều bám sát tình hình, đặc điểm của mình để xây dựng hướng đi và giải pháp phù hợp, tạo bước phát triển về lượng và chất. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cấp ủy và thường trực cấp ủy được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ cao hơn so với các nhiệm kỳ trước, có tới 43% tân Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc thế hệ 7X.

2/ Việt Nam kiểm soát và phòng chống đại dịch Covid-19, trở thành điểm sáng trên thế giới

Nhờ những chủ trương và giải pháp đúng đắn, quyết liệt của Đảng, Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, quyết tâm mạnh mẽ của người dân, Việt Nam phòng, chống có hiệu quả và từng bước đẩy lùi đại dịch COVID-19. Giãn cách xã hội nghiêm túc, kích hoạt sớm hệ thống ứng phó, ngăn chăn, dập dịch ở các điểm nóng không để lây lan rộng là những biện pháp dẫn đến sự thành công của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Việt Nam trở thành “tấm gương” cho nhiều quốc gia khác về cách thức dập dịch đạt hiệu quả cao nhất với mức chi phí tối thiểu. Dịch COVID-19 khiến cho nhiều hoạt động xã hội chuyển theo phương thức trực tuyến như các kỳ họp Quốc hội, Hội nghị cấp cao ASEAN, các hội thảo hội nghị, dạy và học ở các nhà trường, thương mại…

3/ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPO/AIPA 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Phát huy tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng”, trong vai trò Chủ tịch, Việt Nam đã cùng các thành viên ASEAN thể hiện bản lĩnh vững vàng, đoàn kết, thống nhất trước khó khăn, trở ngại, duy trì đà hợp tác, ứng phó hiệu quả với những tác động từ đại dịch COVID-19 và củng cố hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. Thành công nổi bật nhất của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 là việc Việt Nam đã thúc đẩy ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới, các nước ASEAN đồng thuận về việc đề cao Luật pháp Quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình ở Biển Đông, giải quyết mọi mâu thuẫn qua ngoại giao và đối thoại.

Trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc, đặc biệt là trong tháng Việt Nam là Chủ tịch, Hội đồng Bảo an đã thông qua 13 quyết định, một tuyên bố của Chủ tịch, năm tuyên bố báo chí và hai thông tin báo chí. Ðây là số lượng quyết định nhiều nhất trong một tháng làm việc của Hội đồng Bảo an trong nhiều năm gần đây.

4/ Dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế có mức tăng trưởng cao của khu vực và thế giới

Năm 2020, kinh tế vĩ mô của nước ta ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng GDP cả năm ước đạt gần 3%; GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD. Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Đáng chú ý là thặng dư thương mại cao kỷ lục ở mức 17 tỷ USD, dự trữ ngoại hối gồm 100 tỷ USD. Những nỗ lực để có được con số tăng trưởng dương năm 2020 của Việt Nam là một trong những điểm sáng rõ nét nhất toàn cầu.

5/ Hội nhập kinh tế Quốc tế ngày càng sâu thông qua các hiệp định thương mại tự do

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 1/8 /2020 mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất sang thị trường Liên minh châu Âu EU. Cùng với EVFTA, Việt Nam đã tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, với sự tham gia của 15 quốc gia thành viên, sẽ tạo ra thị trường quy mô trên 2,2 tỷ người, tương đương 26.200 tỷ USD, là khu vực thuơng mại tự do lớn nhất thế giới. Khi được đưa vào thực thi, các hiệp định này là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh.

6/ Tổ chức thành công các ngày lễ lơn, khơi dậy lòng  yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc

Trong năm 2020, đất nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). Các hoạt động văn hóa này đã khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

7/ Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng quyết liệt, hiệu quả

Năm 2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có những chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được tăng cường. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đi vào chiều sâu, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Cùng với đó, là sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Điều này góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

8/ Phát triển văn hoá, xây dựng con người có nhiều tiến bộ

Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa với tư cách là động lực, là mục tiêu, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội được nâng lên môt bước. Các loại hình, sản phẩm văn hóa phát triển đa dạng, phong phú. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được bảo tồn và phát huy. Hoạt động văn hóa nghệ thuật có nhiều khởi sắc. Đại hội nhiệm kỳ các Hội văn học, nghệ thuật được tổ chức cơ bản thành công. Nhiều Liên hoan sân khấu, nghệ thuật, giải thưởng văn học nghệ thuật được tổ chức và đạt kết quả tốt. Việc xây dựng con người Việt Nam với các giá trị dân tộc, hiện đại được chăm lo, nhất là về nhân cách, trí tuệ, tâm hồn.

Năm 2020 được coi là năm chuyển đổi số quốc gia với việc Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ các hạ tầng, nền tảng, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin áp dụng các công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật…

9/ Chính trị-xã hội  ổn định, Quốc phòng-an ninh giữ vững và tăng cường

Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Một số quân chủng, binh chủng, lực lượng có mặt tiến nhanh lên hiện đại. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích Quốc gia, dân tộc; Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổng lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, thế trận lòng dân được củng cố vững chắc. Tình hình Biển Đông tuy diễn biến phức tạp nhưng được xử lý đúng đắn, kiên quyết. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chiến lược về quốc phòng và an ninh. Đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tiêu cực xã hội có kết quả cao.

10/ Thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt ở khu vực miền Trung

Những cơn mưa đá bất thường ngay từ đầu năm, hạn hán ở khu vực Miền trung, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long; tháng 10 và tháng 11, các tỉnh từ Bắc Trung bộ đến Nam Trung bộ đã liên tiếp phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn trên Biển Đông. Mưa, bão gây ra tình trạng lũ lụt và sạt lở đất tồi tệ nhất trong 100 năm trở lại đây, cướp đi sinh mạng của gần 200 người và gây thiệt hại kinh tế tới gần 30.000 tỷ đồng. Đây chính là hậu quả của quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu, có sự tác động của con người. Một khái niệm mới “đa thiên tai” đang thay thế khái niệm “thiên tai”. Qua thiên tai, bão lũ, tình đoàn kết toàn dân tộc, nghĩa đồng bào, đồng chí, tương thân tương ái được phát huy. Hậu quả nặng nề của thiên tai được khắc phục toàn diện và đồng bộ.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn