Tước nâu kêi, prang k’tiếc k’ruung  vêy 14 tỉnh, thành phố  vêy apêê zr’lụ t’moọt phiếu bơơn đoọng bhrợ bầu cử đâh. Đọong tệêm ngăn bầu cử đâh crêê xa nay pháp luât, HĐBC k’tiếc k’ruung k’đươi Ủy ban Bầu cử pazêng vel đong bhrợ têng bầu cử đâh nắc pr’hân  t’vaih kế hoạch t’moọt phiếu đâh lâng t’bhlầng xay moon ooy bầu cử. Apêê tổ bầu cử nắc ta luôn xay moon đoọng ha đhanuôr năl đăh t’ngay bầu cử đâh, đhị t’mọot phiếu, cr’chăl t’moọt phiếu. Apêê tổ chức k’đhợơng lêy bầu cử nắc lêy cha mệêt pazêng bh’rợ lêy bhrợ lalăm, xoọc lâng xang t’ngay bầu cử, tệêm ngăn cr’chăl bhrợ têng crêê cơnh quy định âng pháp luật./.

Một số quy định về bỏ phiếu sớm

Đến nay, toàn quốc có 14 tỉnh, thành phố có các khu vực bỏ phiếu được phép tiến hành bầu cử sớm.  Để bảo đảm tổ chức bầu cử sớm đúng pháp luật, Hội đồng Bầu cử Quốc gia yêu cầu Ủy ban Bầu cử những địa phương tổ chức bầu cử sớm khẩn trương lên kế hoạch tổ chức việc bỏ phiếu sớm và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Các Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết về ngày bầu cử sớm, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu. Các tổ chức phụ trách bầu cử phải rà soát lại toàn bộ các công việc cần thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật./. Ảnh Đỗ TrưởngTTXVN

(TTXVN)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn