Ra diu t’ngay 17/6, đhị Hà Nội, Học viện Chính trị k’tiêc k’ruung Hồ Chí Minh pazum đh’rưah lâng Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản lâng Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam bhrợ têng bh’rợ prá xay khoa học cấp k’tiêc k’ruung: Đơơng âng Nghị quyết Đại hội 13 âng Đảng mót ooy pr’ăt tr’mông: Pazêng xa nay lý luận lâng râu la lua t’mêê. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị k’tiêc k’ruung Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương k’đhơợng xay bh’rợ prá xay.

  Pazêng p’rá xa nay đhị bh’rợ prá xay xay moon ghít Đảng cộng sản Việt Nam t’bhlâng bhrợ pa dưr k’tiêc k’ruung ting c’lâng xa nay xã hội chủ nghĩa tơợ pr’đơợ Chủ nghĩa Mác-Lê nin lâng cr’noọ xa nay Hồ Chí Minh. Tươc ooy Chủ nghĩa xã hội năc cr’noọ cr’niêng, rơơm kiêng âng đhanuôr, năc bh’rợ lêy pay liêm creeê bhlâng âng Đảng cộng sản Việt Nam lâng Chủ tịch Hồ Chí Minh, crêê cơnh lâng c’lâng bh’rợ dưr vaih âng lịch sử.

  Pazêng apêê đại biểu xay moon ghít, pa dưr cr’noọ cr’niêng pa dưr k’tiêc k’ruung, pa dưr cr’noọ xa nay, c’rơ văn hoá, tinh thần đoàn kết pazêng acoon manuyh. Nâu đoo năc râu bha lâng xay p’căh c’rơ lâng bh’rợ tr’nêng pa dưr k’tiêc k’ruung coh đhr’năng t’mêê, xay bhrợ ghít lâh mơ c’lâng xa nay xay moon acoon manuyh năc bha lâng âng râu dưr vaih, acoon manuyh năc n’jưah cr’noọ xa nay, n’jưah năc c’rơ âng râu dưr vaih. Xay moon ghít râu đơ chr’năp n’nâu năc vêy ng’xay bhrợ liêm choom coh râu la lua đoọng Nghị quyết âng Đảng lướt mót ooy pr’ăt tr’mông, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng xay moon ghít: “Tơợ pr’đơc tươc ooy cr’noọ xa nay zazum xay p’căh ghít cr’noỌ cr’niêng pa dưr k’tiêc k’ruung k’bhộ k’van, acoon manuyh dưr vaih k’rơ mâng lâng đhanuôr k’bhộ ngăn, bhui har- năc ghít bhlâng. Tơợ bêl ahêê vêy cương lĩnh tr’nơơp công ơy xay moon ghít cr’noọ độc lập ha acoon manuyh pa têết lâng Chủ nghĩa xã hội. K’tiêc k’ruung độc lập lâng đhanuôr năc bơơn đươi râu tự do bhui har. Cr’noọ cr’niêng coh đhr’năng t’mêê năc ahêê t’hươc ooy râu ma mơ mr’cơnh lâng k’tiêc k’ruung coh xơơng châu đoọng ahêê n’năl k’tiêc k’ruung dưr vaih cơnh ooy coh bha lang k’tiêc tr’xăl đơơh cơnh xoọc đâu.”

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng:

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là rất rõ ràng

  Sáng 17/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo.

    Các tham luận tại Hội thảo khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đi lên Chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

  Các đại biểu nhấn mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhân tố thể hiện thể hiện sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới, làm rõ sâu sắc hơn chủ trương đặt con người vào trung tâm của sự phát triển, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Nhấn mạnh yếu tố quan trọng này phải được thực hiện hiệu quả trong thực tế để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định:  “Từ chủ đề cho đến mục tiêu tổng quát thể hiện rất rõ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, dân tộc cường thịnh trường tồn và người dân ấm no hạnh phúc, hạnh phúc- rất rõ ràng. Từ khi chúng ta có cương lĩnh đầu tiên cũng đã thể hiện rõ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đất nước độc lập và dân phải được hưởng tự do hạnh phúc. Khát vọng trong điều kiện mới thì chúng ta hướng vào sánh vai với cường quốc năm châu để chúng ta định vị được đất nước của chúng ta trong thế giới thay đổi rất nhanh hiện nay”./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn