Bêl bhrợ bhiệc lâng Thường trực Hội đồng Dân tộc âng Quốc hội đhị đong bhrợ bhiệc âng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ta đang moon: Hội đồng Acoon coh bhrợ pa dưr đề án t’bhlâng tr’xăl t’mêê pa dưr râu liêm choom bh’rợ tr’nêng âng Hội đồng dân tộc, đoọng xay bhrợ Nghị quyết âng Quốc hội lâng Nghị quyết Đại hội g’luh 13 âng Đảng.

  Chủ tịch Hội đồng Acoon coh Hà Ngọc Chiến xay moon: Tơợ râu ta đang moon âng Hội đồng Acoon coh, Luật bhrợ têng bha ar xa nay pháp luật c’moo 2020 ơy xay moon coh luật trách nhiệm âng Hội đồng Acoon coh coh bh’rợ ting pâh ch’mêệt lêy dự án, dự thảo năc Uỷ ban âng Quốc hội k’đhơợng xay ch’mêệt lêy đoọng nhâm mâng chính sách acoon coh bêl dự án, dự thảo vêy xa nay xay moon ooy acoon coh, zr’lụ đhanuôr acoon coh, da ding k’coong.

  Hội đồng Acoon coh ta đang moon năc pa chăp ch’mêệt lêy, bhrợ têng luật ooy xa nay bh’rợ acoon coh đoọng vêy thể chế zập liêm, prang zập n’đăh, mr’cơnh lâng c’lâng xa nay âng Đảng, pazêng xa nay xay moon âng Hiến pháp ooy xa nay bh’rợ acoon coh, bh’rợ tr’nêng acoon coh; bhrợ pa dưr Đề án liêm choom lâh mơ ooy cán bộ manuyh acoon coh đhị cr’chăl t’mêê; bhrợ têng đề án p’căh ooy Quốc hội ch’mêệt lêy, prá xay lâng xay p’căh ooy Quốc hội prá xay lâng xay p’căh t’nooi, c’bhuh, a chăc ng’đơc pazêng acoon coh. Ta đang moon Quốc hội Khoá 15 bhrợ t’vaih Nghị quyết đoọng ooy Chính phủ bhrợ têng, xay moon cr’noọ bh’rợ pac zr’lụ pazêng acoon coh lâng da ding k’coong t’đui ooy trình độ dưr vaih lâng cr’noọ bh’rợ xay moon pazêng acoon coh dợ lum bâc râu zr’năh k’đhap, vêy zr’năh k’đhap la lay. Lâng Chính phủ lâng pazêng bộ, ngành crêê tươc, Hội đồng Acoon coh ta đang moon đơơh vêy bha ar pa choom ooy bh’rợ k’rong đh’rưah pazêng râu xa nay acoon coh coh bh’rợ bhrợ têng pazêng dự án luật, pháp lệnh; t’bhlâng ch’mêệt lêy pazêng chính sách lâng zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong coh pazêng luật, bha ar bha tơ n’dup luật, pazêng cr’noọ bh’rợ… đoọng loon đơơh ng’bhr’lậ, p’xoọng căh cậ bhrợ t’vaih t’mêê đoọng nhâm mâng râu mr’cơnh, zazum, liêm choom âng hệ thống chính sách, pháp luật coh zr’lụ acoon coh lâng da ding k’coong.

  Pa prá bêl bhrợ bhiệc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xay moon ghít, tơợ râu ta đang moon âng Hội đồng Acoon coh, Quốc hội năc ơy prá xay xang Nghị quyết 88 ooy Đề án zazum pa dưr kinh tế - xã hội zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong cr’chăl c’moo 2021- 2030 lâng Nghị quyết xa nay k’rong bhrợ tơợ cr’noọ xa nay âng k’tiêc k’ruung pa dưr kinh tế - xã hội zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong cr’chăl c’moo 2021- 2030. Xay moon ghít. Nâu đoo năc quyết định chr’năp ga măc pa bhlâng âng Quốc hội, bêl g’luh tr’nơơp Quốc hội bhrợ têng 2 Nghị quyết la lay ooy xa nay bh’rợ acoon coh lâng công năc g’luh tr’nơơp Hội đồng Acoon coh bhrợ têng bh’rợ k’đhơợng xay ch’mêệt lêy Đề án zazum lâng xa nay bh’rợ cr’noọ cr’niêng âng k’tiêc k’ruung.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ta đang moon Hội đồng Acoon coh bhrợ pa dưr đề án t’bhlâng tr’xăl t’mêê pa dưr râu liêm choom bh’rợ tr’nêng âng Hội đồng Acoon coh đoọng xay bhrợ Nghị quyết âng Quốc hội lâng Nghị quyết Đại hội g’luh 13 âng Đảng./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

làm việc với Hội đồng dân tộc của Quốc hội

  Tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị: Hội đồng Dân tộc xây dựng đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

  Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết: Từ kiến nghị của Hội đồng Dân tộc, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 đã luật hóa trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc trong việc tham gia thẩm tra dự án, dự thảo do Ủy ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra để bảo đảm chính sách dân tộc khi dự án, dự thảo có quy định liên quan đến dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

  Hội đồng Dân tộc kiến nghị cần nghiên cứu, ban hành luật về lĩnh vực dân tộc để thể chế hóa một cách đầy đủ, toàn diện, thống nhất các chủ trương của Đảng, các quy định của Hiến pháp về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc; xây dựng Đề án chiến lược cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới; xây dựng đề án trình Quốc hội xem xét, quyết định và công bố danh mục, thành phần, tên gọi các dân tộc. Kiến nghị Quốc hội Khóa 15 ban hành Nghị quyết giao Chính phủ  xây dựng, ban hành tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển và tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, Hội đồng Dân tộc kiến nghị cần sớm có văn bản hướng dẫn về nguyên tắc lồng ghép vấn đề dân tộc trong xây dựng các dự án luật, pháp lệnh; tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong các luật, văn bản dưới luật, các chương trình, mục tiêu đề án… để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống chính sách, pháp luật đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

         Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, từ kiến nghị của Hội đồng Dân tộc trình, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 88 về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Khẳng định, đây là quyết định mang tính lịch sử của Quốc hội khi lần đầu tiên Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết riêng về lĩnh vực dân tộc và cũng là lần đầu tiên Hội đồng Dân tộc thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm tra Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng Dân tộc xây dựng đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng./. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn