Alăng Lợi lâng A viết Sĩ hơnh deh đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc muy t’ngay bhrợ bhiêc bhui har lâng liêm choom.

 Nâu câi năc đợ cr’liêng xa nay choom p’ghit coh t’ruih t’ngay đâu, thứ 4 t’ngay 7/4/2021:

# Đọong a ham trông ma nưih, muy bh’rợ chr’năp liêm pa căh bh’rợ tr’zooi tr’zup, ca er ma nưih cơnh ngoọ ca er a đay âng ma nưih hêê.  Bh’rợ liêm chr’năp n’năc xooc ting t’ngay xooc băr dzang bhưah coh đha nuôr. Đha lum t’ngay pa zêng đha nuôr đoọng a ham tình nguyện 7/4, ahêê đh’rưah tr’lum lâng apêê ngai tr’haanh liêm choom n’đăh đoọng a ham trông ma nưih coh thành phố Đà Nẵng.

# Pr’luh cr’ay pr’đôm têy dzung boop công dzợ ăt vaih bâc lâng dưr vaih k’đhap coh bâc vel đong, k’rong coh apêê p’niên k’tứi. Đợ ch’na n’hâu zooi p’niên k’tứi đơơh dưah cr’ay? Apêê ca conh ca căn oó ha vil đương xơợng cr’liêng xa nay n’nâu coh c’năt t’ruih “ Ma nưih pa dưah dh’reh cr’ay coh bhươl cr’noon” ớ.

C’năt t’ruih “ Đha đhâm c’mâr tơơp bhrợ cha” xay truih ooy muy cha năc c’mâr đhăm k’tiêc Quảng tơơp bhrợ cha liêm choom đươi axoop p’nang, muy râu bơơn lêy cơnh vât lơi dưr vaih đợ pr’đươi liêm chr’năp.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn