Aviết Sĩ lâng VơnichOang bhui har bhlầng bơơn tr’lưm cớ đhanuôr hêê coh t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam.

         T’ngay đâu thứ 5 t’ngay 12/5/2022, t’ruih vêy pazêng xa nay pa ghit cơnh đâu:

        # Dự án pa dưr bhrợ t’bhứah lâng bhr’lậ pa liêm k’cir đhị chiến thắng Đèo Nhông, chr’val Mỹ Phong, chr’hoong Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bhrợ pa dưr 5 c’moo hân đhơ cơnh đêếc, tước đâu cung cắh ơy xang.

       # Đươi  vêy băn k’xenh ri voi, t’cooh Trường Thành Ngôn ặt đhị chr’hoong Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vêy bh’nơơn dal. Xa nay nâu bơơn azi xay moon coh c’nặt t’ruih “Xay moon h’cơnh choom bhrợ cha” t’ngay đâu.

# Lâh đhị apêê ch’na cơnh a vị hor, cuôt, pr’nó lêệ… dzợ vêy bâc ch’na pr’ộm yêm la lay cơnh tàvạc, aviêt… Coh c’năt t’ruih “ Xơợng p’rá xa nay coh Gươl” tuần n’nâu, đha nuôr lâng pr’zơc dh’rưah ting năl đợ râu đha hum yêm la lay coh ch’na đh’năh Cơ Tu đhị chr’hoong Tây Giang  tơợ bha ar xrặ âng CTV Đài P’rá Việt Nam.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn