Bhrợ têng la lêêh ma much, c’lâng luh âng bh’nơơn zr’năh k’đhap năc đoo đhr’năng za zum âng apêê HTX nông nghiệp k’tứi coh prang k’tiêc xooc lum. Tơợ đhr’năng n’năc, đợ pr’đhang HTX cơnh t’mêê dưr vaih đhị pr’đơợ p’têêt pa zum apêê HTX thành viên k’tứi la lêêh, bhrợ pa dưr c’bhuh chr’năp tơợ bhrợ têng, đơơng âng, câl đươi bh’nơơn âi loon đơơh bhrợ bhr’lâ zr’năh k’đhap ha đha nuôr.

Đha nuôr Cơ Tu 2 chr’hoong Tây Giang lâng Đông Giang, tỉnh Quảng Nam zư lêy yêm têêm “ zr’lụ t’viêng” zêl lâng cha groong pr’luh Covid-19 cơnh lâng bâc cơnh bh’rợ bhriêl g’lăng, liêm glăp lâng đhr’năng âng vel đong.

Pr’đhang bh’rợ choh crâng n’loong ga măc lâng tơơm keo tr’xin bhrợ tr’xăl c’năl âng đha nuôr, đh’rưah lâng zooi tỉnh Phú Yên bhrợ t’bhưah đhăm choh crâng n’loong ga măc xooc đâu lâng brương tr’nu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn