Chơ Chun năc 1 coh 6 chr’val c’noong k’tiêc âng chr’hoong da ding k’coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam bhrợ têng bh’rợ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV lâng HĐND zập cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 coh t’ngay chủ nhật ha y, t’ngay 16/5, đơơh lâh t’pâl t’ngay. Tươc nâu cơy, Chơ Chun vêy lâh 760 đhanuôr ting bầu cử đhị 3 zr’lụ. Pazêng bh’rợ ra văng đoọng ha t’ngay bầu cử năc xoọc đâu ơy xang. Pazêng t’ngay n’nâu, vel đong t’bhlâng bhrợ bh’rợ xay moon ooy t’ngay bầu cử tươc ooy pazêng bhươl cr’noon lâng zr’lụ c’noong k’tiêc ch’ngai bha dăh. T’cooh Riah Bel, Chủ tịch UBND chr’val Chơ Chun xay moon, vel đong đăn lâng chr’hoong Đắk Chưng âng k’tiêc k’ruung pr’zơc Lào. Coh cr’chăl đăn đâu, pr’luh cr’ăy Covid-19 dưr vaih k’rơ, chr’val ơy pazum đh’rưah pazêng lực lượng vũ trang n’jưah lươt ch’mêệt lêy zr’lụ c’noong k’tiêc, n’jưah zâl cha groong lươt mọt lất xa nay, n’jưah xay moon ooy bh’rợ bầu cử. Tu zr’lụ da ding k’coong, k’ruung, tọm đác ch’ngai bha dăh, đhanuôr ăt mamông căh mr’đhị năc bh’rợ xay moon, p’too pa choom dợ lum bâc râu zr’năh k’đhap. Hân đhơ cơnh đêêc, lâng râu t’bhlâng xay bhrợ âng pazêng lực lượng, chr’năp bhlâng năc vêy apêê t’cooh ta ha, trưởng cr’noon, tươc nâu cơy đhanuôr acoon coh đhị chr’val ơy n’năl ooy t’ngay bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV lâng HĐND zập cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. T’cooh Riah Bel xay moon p’xoọng: “Chơ Chun bhrợ têng bh’rợ bầu cử đơơh lâh mơ 7 t’ngay t’piing lâng xa nay xay moon. Tu cơnh đêêc, vel đong ơy p’too moon pazêng bhươl cr’noon chô k’rong, pazêng c’bhuh bầu cử đơơh hân bhrợ têng liêm choom bh’rợ ra văng, chr’năp bhlâng năc coh đhr’năng pr’luh cr’ăy Covid-19 dưr vaih k’rơ. Vel đong t’bhlâng pazum đh’rưah lâng apêê t’cooh bhươl, trưởng cr’noon xay moon đhanuôr bhrợ têng liêm bh’rợ zâl cha groong pr’luh, ma zâl cha groong năc râu đơ bha lâng. Lâh n’năc, pazêng c’bhuh ch’mêệt lêy đh’rưah lâng t’cooh bhươl, trưởng cr’noon ch’mêệt lêy lâng ta đang moon k’coon ta đhi, manuyh lươt bhrợ cha ch’ngai bêl chô ooy vel đong năc xay moon y tế. Vel đong công ơy câl đươi muy bơr râu pr’đươi y tế cơnh máy đăng đhr’năng puyh chrộ âng a chắc azân, zơ nươu c’chêệt vi trùng lâng pa noor boóp y tế đoọng ha đhanuôr. Lêy zazum tươc ooy cr’chăl n’nâu vel đong ơy ra văng liêm xang ha t’ngay bầu cử.

Ting cơnh Nghị quyết âng Hội đồng Bầu cử k’tiêc k’ruung, đh’rưah lâng Chơ Chun, 5 chr’val c’noong k’tiêc năc La Dêê, La Ê, Đăk Tôi, Đắk Pring lâng Đắk Pre âng chr’hoong Nam Giang công bhrợ têng bh’rợ bầu cử đơơh, coh t’ngay Chủ nhật t’ngay 16/5. Tươc nâu cơy, pazêng bh’rợ ra văng ha t’ngay bầu cử đơơh đhị 24 zr’lụ đơc phiếu âng 6 chr’val c’noong k’tiêc năc ơy xang. Bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19 đhị đâu công vêy ta bhrợ k’rơ.

Căh bhrợ têng bh’rợ bầu cử đơơh cơnh 6 chr’val da ding k’coong c’noong k’tiêc nac Cà Dy công ơy bhrợ têng liêm xang bh’rợ ra văng bầu cử. Đoọng xay moon ooy bh’rợ bầu cử loon đơơh tươc ooy đhanuôr acoon coh đhị zr’lụ, đh’rưah lâng bh’rợ xay moon bâc cơnh, xa nay doọ lâh bâc, buôn  n’năl lâng pazêng râu boóp p’rá năc xa nay bh’rợ âng apêê t’cooh ta ha, trưởng cr’noon công vêy ta pa dưr k’rơ pa bhlâng. T’cooh bhươl Zoãn Bền, coh cr’noon Pà Ong, zr’lụ Pa Dồn, chr’val Ca Dy c’moo đâu năc lâh 70 c’moo năc zập bêl công tươc ooy pazêng pr’loong đong đh’rưah lâng cán bộ vel đong xay moon ooy t’ngay bầu cử. Ađoo ting ch’mêệt lêy ooy t’nooi apêê cử tri, ta đang moon pazêng pr’loọng đong xay moon ooy k’coon ta đhi ăt coh ch’ngai chô ooy đong crêê t’ngay bầu cử đoọng bhrợ têng quyền lâng bh’rợ tr’neeng âng đhanuôr. T’cooh Zoãn Bền xay moon, ađoo ting bhrợ bh’rợ bầu cử tơợ pazêng t’ngay tr’nơơp lâng ơy bhrợ coh bâc g’luh bầu cử, năc công looih lâng bh’rợ n’nâu. T’cooh Bền xay moon, đhanuôr da ding k’coong ting t’ngay n’năl ooy bh’rợ tr’nêng bầu cử, ting pâh zập pazêng g’luh tr’lum, chêêc n’năl tiểu sử công cơnh bh’rợ âng pazêng apêê ứng cử viên lâng cr’noọ cr’niêng năc bơơn lêy pay đợ đại biểu ta béch p’căh mặt đoọng ha đhanuôr: “Acu xay moon năc bh’rợ bầu HĐND, bầu đại biểu Quốc hội năc ng’lươt bầu zập zêng. Họp năc xay moon, lum đhị ooy xay moon đhị đêêc, lum coh c’lâng căh cậ coh quán cà phê công xay moon, p’too pa choom đhanuôr tươc t’ngay bầu cử căh choom căh tước. Nâu đoo năc t’ngay bhiệc bhan ga măc, tu cơnh đêêc ahêê năc đhêy pazêng bh’rợ đoọng ting pâh. Ađay lêy pay đợ manuyh liêm choom đoọng bầu. Ađay bầu đợ manuyh năc choom zư lêy quyền lợi lâng zup zooi đhanuôr.”

P’căn Zơ Râm Thị Hai, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xay moon: prang chr’hoong vêy 58 zr’lụ đơc phiếu lâng mơ 17.380 cha năc đhanuôr. Lâh 6 chr’val da ding k’coong c’noong k’tiêc, pazêng vel đong coh chr’hoong xoọc t’bhlâng tr’lum, prá xay lâng đhanuôr, ta đang moon bầu cử, nhâm mâng t’ngay 19/5 năc liêm xang. Đươi pa dưr liêm choom xa nay bh’rợ âng apêê t’cooh ta ha coh bhươl cr’noon, trưởng cr’noon lâng bhrợ têng bâc cơnh bh’rợ xay moon ooy xa nay bh’rợ bầu cử, năc c’năl âng đhanuôr pazêng acoon coh đhị chr’hoong vêy ta ha dưr dal. P’căn Zơ Râm Thị Hai xay moon, đhanuôr coh đâu năc xoọc đương tươc t’ngay bầu cử cơnh t’ngay bhiệc bhan ga măc âng pazêng đhanuôr: “Xa nay bh’rợ âng apêê t’cooh bhươl, trưởng cr’noon năc chr’năp pa bhlâng coh bh’rợ bầu cử. Đươi tơợ pazêng pr’họp, pazêng t’cooh bhươl, trưởng cr’noon công năc manuyh xay moon pazêng xa nay ooy bầu cử mị ooy bh’rợ manuyh pa bhrợ lâng râu đơ chr’năp, năc cr’noọ âng bh’rợ bầu cử đại biểu Quốc hội lâng HĐND zập cấp. Tơợ đêêc, đhanuôr n’năl lâh mơ ooy quyền lâng bh’rợ tr’nêng âng đhanuôr bêl ting bầu cử.”

T’ngay bầu cử năc k’nặ tươc. Pazêng t’ngay n’nâu, pazêng Tổ bầu cử coh da ding k’coong năc pazum đh’rưah nhâm mâng lâng cán bộ bhươl cr’noon, đh’rưah lâng c’bhuh t’cooh bhươl, manuyh vêy bâc ngai chăp đhị vel đong đơơh hân ch’mêệt lêy, clặ t’nooi lâng đoọng thẻ cử tri tươc ooy pazêng cha năc đhanuôr. Đh’rưah lâng n’năc, bh’rợ nhâm mâng râu liêm crêê coh bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19 đhị pazêng zr’lụ đơc phiếu công vêy ta bhrợ k’rơ, bhrợ t’vaih râu mâng loom đoọng ha đhanuôr bêl tươc ooy pazêng zr’lụ bầu cử bhrợ têng quyền lâng bh’rợ tr’nêng đhanuôr âng đay coh t’ngay bhiệc bhan pazêng đhanuôr./.

Dấu ấn của già làng, người có uy tín trong

 bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp ở miền núi Quảng Nam

PV/VOV-Miền Trung

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, tại huyện Nam Giang có 6 xã vùng cao biên giới tổ chức bầu cử sớm đã phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng thôn trong việc tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch Covid-19, để ngày bầu cử diễn ra an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Chơ Chun là 1 trong 6 xã biên giới của huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào chủ nhật tới, ngày 16/5, sớm hơn cả nước 1 tuần. Đến thời điểm này, Chơ Chun có hơn 760 cử tri tham gia bầu cử tại 3 khu vực. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử hiện đã cơ bản hoàn tất. Những ngày này, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đến từng thôn, bản và vùng biên giới xa xôi. Ông Riah Bel, Chủ tịch UBND xã Chơ Chun cho biết, địa phương giáp với huyện Đăk Chưng của nước bạn Lào. Thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, xã đã phối hợp với các lực lượng vũ trang vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, vừa đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử. Do đặc thù vùng cao, sông, suối cách trở, dân cư thưa thớt nên công tác tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng, đặc biệt là sự chung tay của đội ngũ già làng, trưởng thôn, đến nay đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã đã nắm bắt đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Riah Bel cho biết thêm: “Chơ Chun tổ chức bầu cử sớm hơn 7 ngày so với quy định. Vì vậy, địa phương đã chỉ đạo các thôn, bản tập trung, các tổ bầu cử khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Địa phương tiếp tục phối hợp với các già làng, trưởng bản tuyên truyền cho người dân làm  tốt công tác phòng chống dịch, tự phòng là chính. Ngoài ra, các tổ giám sát cùng già làng, trưởng bản kiểm tra, rà soát và vận động con em, người lao động đi làm ăn xa trở về địa phương khai báo y tế. Địa phương cũng đã mua sắm một số vật dụng y tế như máy đo thân nhiệt, thuốc khử trùng và khẩu trang y tế cho toàn bộ cử tri. Nhìn chung đến thời điểm này địa phương đã sẵn sàng cho ngày bầu cử”

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng với Chơ Chun, 5 xã biên giới khác là La Dee, La Ê, Đăc Tôi, Đắc Pring và Đắc Pre của huyện Nam Giang cũng tổ chức bầu cử sớm, vào Chủ nhật ngày 16/5. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm tại 24 điểm bỏ phiếu thuộc 6 xã vùng cao biên giới đã cơ bản hoàn tất. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đây cũng được tăng cường. Không tổ chức bầu cử sớm như  6 xã vùng cao biên giới nhưng xã Cà Dy cũng đã hoàn thành sớm công tác chuẩn bị bầu cử. Để thông tin về cuộc bầu cử kịp thời đến với bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn, bên cạnh hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu bằng các ngôn ngữ khác nhau thì vai trò của các già làng, trưởng thôn cũng được địa phương phát huy tích cực. Già làng Zoãn Bền, thôn Pà Ong, cụm Pà Dồn, xã Cà Dy năm nay đã ngoài tuổi 70 vẫn không ngại sớm khuya đi từng ngõ, gõ từng nhà cùng cán bộ cơ sở tuyên truyền về bầu cử. Ông tham gia thống kê danh sách cử tri, vận động các gia đình thông báo cho con em ở xa trở về nhà đúng ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Già làng Zoãn Bền cho biết, ông tham gia công tác bầu cử từ những ngày đầu và đã từng làm qua nhiều cuộc bầu cử nên khá quen với công việc này. Già Bền bảo, bà con vùng cao ngày càng hiểu biết và quan tâm đến ngày bầu cử, tham dự đầy đủ các buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, tìm hiểu tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên với mong muốn chọn được những vị đại biểu xứng đáng đại diện cho cử tri:Mình tuyên truyền rằng bầu HĐND, bầu đại biểu Quốc hội phải đi đông đủ. Họp là tuyên truyền, gặp đâu tuyên truyền ở đó, gặp ở đường hay ở quán cà phê cũng tuyên truyền, nhắc bà con tới ngày bầu cử không thể vắng mặt. Đây là ngày hội lớn nên chúng ta phải gác lại mọi việc để tham gia. Mình phải chọn người có đức, có tài để bầu. Mình bầu người có thể bảo vệ quyền lời và giúp được dân.

Bà Zơ Râm Thị Hai, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: cả huyện có 58 khu vực bỏ phiếu với 17.380 cử tri.  Ngoài 6 xã vùng cao biên giới, hiện, các địa phương trong huyện đang tập trung tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, đảm bảo đến ngày 19/5 sẽ hoàn thành. Nhờ phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng thôn và đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử, nên nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được nâng cao. Zơ Râm Thị Hai bảo rằng, bà con trên này nô nức chào đón ngày bầu cử như ngày hội lớn của toàn dân: “Vai trò của già làng, trưởng bản rất quan trọng trong công tác bầu cử. Thông qua các cuộc họp, các già làng, trưởng bản cũng là người truyền đạt các nội dung về bầu cử cả về công tác nhân sự lẫn ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp.Từ đó, bà con hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia bầu cử”

Ngày bầu cử đang đến gần. Những ngày này, các Tổ bầu cử ở miền núi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cán bộ thôn, sát cánh với đội ngũ già làng, người có uy tín tại địa phương khẩn trương rà soát, niêm yết danh sách và phát thẻ cử tri đến từng người. Cùng với đó, việc đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu cũng được tăng cường, tạo tâm lý an tâm cho cử tri khi đến các điểm bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội toàn dân./.

 

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn