Tươc t’ngay 13/4, thành phố Đà Nẵng âi bhrợ têng xang bh’rợ pay boop p’rá đha nuôr đhị ăt ma mông âng apêê ting pâh Quốc hội lâng HĐND thành phố. 100% apêê ting pâh bơơn đha nuôr đhị ăt ma mông chăp đươi. Đhị pr’hop g’luh 3 âng Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng moot ra diu 13/4, t’cooh Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đoọng năl, k’zih bhlâng t’ngay 3/5, năc 20 t’ngay l’lăm bầu cử, Tổ bầu cử niêm yết c’bhuh ma nưih ting pâh đại biểu Quốc hội lâng HĐND coh zr’lụ đoọng phiếu.

Tươc đâu, apêê quận, chr’hoong, phường, chr’val coh vel đong thành phố Đà Nẵng âi bhrợ têng xang bh’rợ xră lâng niêm yết đợ đha nuôr, xră truih pa đệ ooy ma nưih ting pâh đhị trụ sở UBND phường, chr’val lâng apêê zr’lụ đọong phiếu. Apêê vel đong công âi xay moon lâng Công an thành phố đoọng booc dấu Tổ bầu cử, dấu âi đoọng phiếu lâng ra văng pa chăm đhị apêê zr’lụ đoọng phiếu đoọng bhrợ têng bh’rợ bầu cử. Ủy ban Bầu cử thành phố doó âi bơơn đơp râu khiếu nại, tố cáo âng đha nuôr crêê tươc bh’rợ bầu cử, ooy apêê ting pâh đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố.

Xooc đâu, bh’rợ ra văng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV lâng đại biểu HĐND zâp câp nhiệm kỳ 2021-2026 coh vel đong thành phố Đà Nẵng ta bhrợ crêê t’ngay c’xêê, k’đhơợng nhâm quy định. N’dhơ cơnh đêêc, đhị ch’mêêt lêy, muy bơr vel đong công dzợ lum zr’năh k’đhap ooy zên bhrợ têng bầu cử; muy bơr đơn vị tr’vit coh bh’rợ xră đha nuôr coh vel đong, căh đơơh xay bhrợ bh’rợ xay truih bầu cử. T’cooh Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng k’đươi, k’zih bhlâng năc t’ngay 3/5, Tổ bầu cử niêm yết c’bhuh ting pâh đại biểu Quốc hội lâng HĐND coh zr’lụ đoọng phiếu:“ Xang Hội nghị hiệp thương g’luh 3, vêy bh’nơơn liêm ghit âng ma nưih ting pâh, k’đươi Sở Nội vụ k’đhơợng bhrợ pa zum lâng Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố k’dâng đơc c’lâng bh’rợ k’đươi ma nưih ting pâh Đại biểu HĐND thành phố đoọng pa gơi ha Hội đồng Bầu cử k’tiêc k’ruung. T’ngay đâu năc t’ngay x’ría đoọng niêm yết apêê đha nuôr, k’đươi ch’mêêt lêy liêm ghit apêê đhị ta niêm yết c’bhuh đha nuôr. K’zih bhlâng t’ngay 28/4 ( 25 t’ngay l’lăm bầu cử) năc choom Ủy ban Bầu cử bhrợ lâng xay truih apêê ngai ting pâh đại biểu HĐND ting đơn vị bầu cử./.

100% ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

Đến ngày 13/4, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm. Tại phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng vào sáng 13/4, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, chậm nhất ngày 3/5, tức là 20 ngày trước bầu cử, Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND ở khu vực bỏ phiếu.

Đến nay, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử tại trụ sở UBND phường, xã và các khu vực bỏ phiếu. Các địa phương cũng đã liên hệ Công an thành phố để khắc dấu Tổ bầu cử, dấu đã bỏ phiếu và chuẩn bị trang trí tại các khu vực bỏ phiếu để phục vụ công tác bầu cử. Ủy ban Bầu cử thành phố chưa nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố.

Hiện, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn về kinh phí phục vụ bầu cử; một số đơn vị nhầm lẫn trong việc lập danh sách cử tri trên địa bàn, chậm triển khai công tác tuyên truyền bầu cử. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đề nghị, chậm nhất ngày 3/5, Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND ở khu vực bỏ phiếu: “Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, có kết quả cụ thể của người ứng cử, đề nghị Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố dự kiến phương án phân bổ người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố để gửi cho Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Hôm nay là hạn cuối cùng để niêm yết danh sách cử tri, đề nghị kiểm tra cụ thể các địa điểm niêm yết danh sách cử tri. Chậm nhất ngày 28/4 (25 ngày trước bầu cử) phải Ủy ban Bầu cử lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử./.”

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn