#Ong Phạm Văn Hòa, Phó kapol urang  Quốc hội tỉnh Đồng Tháp lac, bruk tham nhũng di taneh ia drei hu rah tabiak dalam tukvak tapa. Dom bruk tham nhũng praong hu langyah, dalam nan hu dom urang ngak praong dalam Đảng saong Karja. Bruk njauk brei ngak dahlau di urang ngak praong, meng dom Ủy viên Mentri Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, brei mboh hatai khang di Đảng saong Karja dalam bruk pacang saong pasiam veik Đảng. Dom urang dang akaok di dom mentri, dom gah Trung ương saong tỉnh, ban lac dom urang hu makna praong dalam bruk ngak. Dom urang nan lac urang dang akok, nao dahlau dalam dom bruk ngak patagok kinh tế - xã hội di taneh ia. Bruk brei ngak dahlau di dom urang ngak praong nan nyu hu pren pambak biak praong tal urang Đảng, bhap bini saong dalam sang danaok gauk gar di drei. Tuk urang ngak praong gương mẫu, tapak tape ye tuk nan ndem meyai pakat ala meng pang tui. Urak ini, bruk cakrok patagok di xa hoi nyu hu tác động oh siam tal dom urang lac diuk, pasang, anek di dom urang ngak praong. Anek manuac thei jeng khin mbang bingi, angui cuk siam. Yau nan min, meyah urang dalam baoh sang di urang jakar ngak praong bo diuk rai mbang cai rilo meda ngak haduh hatai manuac sia xa hoi. Ong Phạm Văn Hòa lac: “Diuk, pasang drei lac urang ngak praong, ayut sahabat saong bhap bini iek praong. Dahlak sahaneng lac, dalam raidiuk yaok harei, dom urang nan khik hu jalan diukrai  siam mekre ye meda jak ba hu saong pambak praong dalm bhap bini. Hu yau nan meng quy định di Mentri Chính trị, ban Bí thư meng hu tame dalam raidiuk saong mek hu jak jeng ralo.”

           Tui ong Nguyễn Anh Trí, urang  QH kapul Hà Nội, ini lac quy định hu makna dalam bruk urang jakar, pacang tham nhũng, lạm quyền, kein laba kapul nyaom, ngak brei tagok jang prein khang di Đảng saong bruk praong lac patagok hatai jia di bhap bini brei ka Đảng: “ Đảng hu quy định yau nan brei ngak ka ba-hu. Ngan saong urang Đảng ye brei sahaneng glaong jang. Nan lac trách nhiệm, lac lương tâm saong lac Bruk njauk ngak. Dahlak lac sa urang Đảng, sa urang Quoc hoi daok cang maong bruk nan ngak hu halei oh.”

Amuk  Mai Thị Ánh Tuyết, urang Quoc hoi kapul tỉnh An Giang mboh lac, bruk Trung ương ba tabiak Quy định nêu gương lac ngak brei cambaic laic jang dom quy định hu pambak tal trách nhiệm di công chức, urang đảng saong urang ngak praong:

“ Urak ini, rilo bruk rah tabiak di ralo labik, ralo đơn vị. Meyah khol drei oh thau cambaic laic bruk ngak di urang ngak praong ye tuk rah tabiak bruk ngak suan, khol drei kan thau thei lac trach nhiệm nan di thei. Bruk nêu gương di urang dang akok jeng lac prein khang piah pachreih dom urang ngak siam meda kham merat ngak bruk. Bruk di urak ini  biak caong hu dom urang ba akaok nao dahlau piah ngak jeng prein jhul patagok taneh ia.”

 

 Hu biak rilo urang jakar, urang đảng mboh lac, Trung ương ba tabiak quy định nan biak sumu saong njuak tukvak, lagaih saong bruk daok rah tabiak di anak meta yau urak ini./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân