Quốc hội ieu salih bahrau abih gah jalan pato saong bac môn lịch sử

Akaok Quốc hội Vương Đình Huệ hu mbaoh tangin patabiak Sarak ka 3 Quốc hội mbang XV. Daalam nan, Quốc hội ieu salih bahrau abih gah jalan pato saong bac, abih di nyu nan lac môn lịch sử. Pasang iek panuac di cử tri, bhap bini saong urang Quốc hội, rami ramik môn lịch sử dalam dank dak pato pakai pakat trung học phổ thông, dalam nan hu gam gah bắt buộc saong gah pilih ruah ka nyu lagaih,  khik hu siam lagaih glaong abih dalam bruk pato pakai meng kan saong cak rok patagok nhân cách ka anek saih. Gam tui di nan, Quốc hội jeng ieu kakei Rajaei saong dom jabat brei paglaong bruk pato magru đại học; peih ngak hu siam lagaih danak dak pato pakai phổ thông 2018, dalam nan patagok bruk pathau khan ka peih ngak danak dak.

Mintri Y tế brei thau, biến thể phụ BA.5 di Omicron daok tame Việt Nam, meda kateik tagok biến thể phụ klak BA.2 daok hu rilo di taneh ia drei. Tui Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Akaok Cục Y tế dự phòng, bruk njaom tame ini lac bruk oh hagait piah tatuak drei, kayua dom taneh ia di châu Âu, Mỹ jeng hu blaoh, meng bruk menuac sia nao mai yau urak ini, bruk nan oh karei hu. Mintri Y tế daok tui iek piah ramik veik dom jalan pacang jit ka nyu siam mekre, salamat.

TP.HCM bahrau hu gilac sa urang metai kayua njauk pandiak tabiak darah dalam adit tapa. Kuhria tal harei 23/6, ban raya hu jaik  19.000 urang njauk ruak pandiak tabiak darah, tagok jaik 152% duk saong tukvak ini thun blaoh, dalam nan hu 311 urang ruak trak. Di dom sang iek ruak praong taong ruak pandiak tabiak darah Dengue di ban raya, dom urang ruak tame sang iek ruak piah taong ruak daok tagok glaong, hu labik biak rilo oh taduan samu. Kayua yau nan ye, MIntri Y tế ieu kakei dom sang iek ruak di Ban raya Hồ Chí Minh paglaong bruk daong ka dom sang iek ruak sit, peih ngak bruk taduan piah taong ruak urang njauk ruak pandiak tabiak darah, patrun bier di abih dom urang metai.

Tỉnh đoàn Bến Tre bahrau peih bruk tabiak mbaok Bilan “Dam dara halan hatian hè” thun 2022. Piah peih ngak bruk ini, Tỉnh đoàn Bến Tre hu ieu pataom, jak ba, dui pachreih hu 5.000 kapul nyaom dalam urang đoàn, dam dara, sinh viên halan hatian ba gauk kham merat ngak ka pahu dom bruk ba tabiak; dalam nan pataom tame dom bruk padang ngak palei pala bahrau, văn minh đô thị, kham merat peih ngak dom bruk dak padang Bến Tre hijao saong chuyển đổi số ka nyu samu gauk, kein lagaih.

Jabat chức năng tỉnh Cà Mau daok peih ngak sarak buh jien tame Danak dak padang ngak rayo papar sap pandar công nghệ khau tin - viễn thông, ngan haong abih tih yaom jien buh tame lac 16 tỷ đồng. Tui nan, meda hu yaok piluh kapul pakat xã hu buh jien tame ngak bahrau hệ thống loa papar sap. Dom cụm loa papar sap bahrau jeng brei salih công nghệ papar sap klak (anolog) tapa papar sap bahrau (digital). Tapa nan, dak harei dak ngak pasiam hệ thống khau tin cơ sở, salih jalan pabak khau tin, samar, cambaih laih saong siam lagaih.

Di harei ginum biai ka 2 di Nyaom biai pakat glaong abih Kapul dom nền công nghiệp cakrok dang akaok dunya (G7) peih tabiak di negar Đức, urang pan akaok dom taneh ia dalam G7 hu tabiak panuac lac G7 daok dang gah Ukraine saong daok patagok prein kateik greik tagok Nga. Gam haong nan, daok brei pabak jien padai, daong bruk pahala, quân sự, ngoại giao saong nao gam haong Ukraine tuk mboh lac njauk ngak. Langiu di nan, jeng daok hu panuac lac kham merat pabak bruk caong daong ngak pahala di Ukraine, hu gam bruk pasiam veik saong padang ngak veik, saong meda hu gam bruk pandar dom drap ar di Nga njauk pacang veik tui adat dunya.

Takik di nyu hu 10 urang metai, labaih 251 urang njauk rambuac hadei di tuk njauk rò rỉ khí độc meng gilai pajeng manjek di pabah lamnge Aqaba di Jordani. Bala rahtabiak tuk sa sruh radaih cần cẩu katung bồn hu janih khí tabiak truh gilai njauk laik trun saong patuh di boong tuk gilai pataok tame. Hadei di tuk rahtabiak bruk patuh nan, ga sambo kanjik nyu par tabiak samar di gilai saong dom labik vil val pabah lamnge. Labik rahtabiak bala njauk pacang veik saong mblang tasik di gah maraong jeng hu paduan ba bhap bini nao labik karei. Thủ tướng Jordani hu mai tal labik rahtabiak bala saong pato tacei padang ngak sa kapul pasang iek duah thau cambaih bruk.

Dom urang njauk Covid-19 daok tagok khang veik di negar Prang kayua prein njaom mbak samar di biến thể BA.5. Dalam 1 adit tapa, yaok harei hu jaik 62.000 urang njaom, tagok jang 3 mbang duk haong tukvak akaok bilan 6. Mintri Y tế Prang hu tabiak panuac kakei bhap bini ngak njauk tui veik dom jalan pacang caga, abih di nyu lac cuk pataih pacang mbaok di angaok dom radaih nao mai công cộng atau di dom labik hu rilo menuac, labik pacang sre./.

Urang lang: Thu Thao & M. Phuong – 28/06

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân