Dom sang iek ruak samar daong brei menuac piah pacang jit

Dalam tuk jit COVID-19 rah tabiak srau kadau, Thủ tướng Phạm Minh Chính hu tacei pato saong hu panuac ieu dom sang iek ruak samar daong brei menuac piah pacang jit, abih di nyu lac dom bác sỹ, urang điều dưỡng iek ruak, hồi sức cấp cứu brei ka dom labik hu menuac njaom ruak biak glaong lac ban raya HCM haong dom tỉnh bhum gah meraong yau ye Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang. Tui jalan kayua gah Meraong ralow darah, dom sang iek ruak pakat Trung ương daok di Hà Nội hu ieu pataom dom urang jakar y tế samar tagok jalan piah daong prein ka gah meraong pacang jit COVID-19. Harei ini 5/8, hu labaih 300 y, bác sỹ sang iek ruak Hữu nghị Việt Đức tame ban raya HCM piah taduan mek saong khik iek sang iek ruak dã chiến ka 13.

Mesup ini (5/8), mBan tacei jalan pacang caga jit ruak Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu brei thau, dalam 12 mon tapa, dalam tỉnh hu 188 urang njom ruak bahrau. Tui nan, abih tih dom urang ruak Covid-19 di Bà Rịa Vũng Tàu tal tukvak ini, lac 1.831 urang. Anak bruk rah tabiak srau kadau kan kuhria mboh dahlau hu di jit ruak, Bà Rịa Vũng Tàu ieu dom puk palei brei pambuak bruk haong gah y tế samar thau labik halei mbuan njaom saong biak mbuan njaom jit ruak, samar pacang veik piah padam jit. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ieu yaok rahra dalam labik daok karei pataom gauk praong, labik pacang veik, brei ngak catang, njauk tui bruk pacang caga jit, plaih rah tabiak bruk njaom mbak nao mai.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phaok Yam ndok Sở Y tế TPHCM brei thau: urak ini, dom menuac njom ruak Covid-19 dalam ban raya HCM lac labaih 100.000, rilo urang ruak trak caong suak yava meng jamriak, lac bruk biak trak damak ka dom labik taong ruak di ban raya. Anak bruk yau nan, tui Thứ trưởng Mintri Y tế Nguyễn Trường Sơn, anak tal Mintri brei pasang iek, taong yaom saong meda samar ba dom pasak tame ngak bruk, samar peih bruk taong ruak saong paglaong bruk taduan menuac tame taong ruak. Mintri Y tế hu daong palagaih ka dom sang iek ruak dalam bruk nao blei dom pandap panda, jru tavao, jamriak … piah duh ka bruk taong ruak. 

Anak bruk mehit lac rilo doanh nghiệp ngak pandap mbang huak, pandap pandar yaok harei biak kan likau hu mã QR piah ka radaih peih pajeng pandap ka dom labik pablei rai, ong Ngô Hải Đường, Akaok jabat Khik ramik ba pandar hạ tầng, Sở jalan mbak pajeng ba TPHCM brei thau, Sở jalan mbak pajeng ba tok taduan mek thông tin meng dom labik praong dang tabiak ngak. Dalam 24 mon hadei di tuk taduan hu thông tin, Sở jalan mbak pajeng ba pabak brei mã QR. Dom labik tuk tut angan likau harak nhận diện brei vak cambaih brei thau ka laik phone, email pak dalam harak likau piah pambuak bruk taduan, mek harak langyah brei. Dom radaih oh hu pasang iek, langyah brei harak nhận diện yau ye: radaih sang; radaih praong pajeng pandap trak nao tapa rilo labik …

Tame bilan 7 yaok thun, sư sãi haong bhap bini Khmer di Sóc Trăng bhian peih bruk tame daok dalam baha bac adat, lac sa dalam dom adat hu makna biak praong. Tapa nan, bhap bini Khmer bhian ba dom pandap pandar yaok harei, abih di nyu lac mbaik dil biak praong nao pok brei baha piah truac hadah dalam 3 bilan dom sư tame baha daok piah bac adat agama. Tui hòa thượng Tăng Nô, Phaok Thường trực Kapul jum pataom sư sãi anit ranam taneh ia tỉnh Sóc Trăng, thun ini, dom baha oh peih ngak bruk ini. Kapul hu harak payua tal dom baha brei pathau khan, jak ba sư sãi, bhap bini Khmer tame bruk pacang caga Covid-19 haong pacang caga khuah patuh dalam bilan tame baha daok piah bac adat thun 2021.

Dom urang njauk COVID-19 harei kabroi (04/08) yam tapa tanut pandik harao bahrau, lac 200 triệu urang, meng biến thể Đen-ta di dom bhum taneh hu bruk klauk vaccin biar. Dom urang njaom bahrau hu mboh di 83 dalam 240 taneh ia, daok ngak ka bruk  y tế rilo taneh ia tapa truh prein. Tui yaok pataom, hu takik di abih 2,6% menuac sia dunya njauk ruak COVID-19, min biak di nyu meda hu rilo jang kayua dom bruk dut iek di dom taneh ia oh ka khang. Dunya rah tapa 1 thun meng hu 100 triệu urang ruak, min 100 triệu patui di nan lac tok dalam 6 bilan. Jit praong jeng ngak brei 4 triệu 400 rabau menuac metai. Dom taneh ia yau Mỹ, Braxin, Indonesia, Ấn Độ haong Iran hu tal 38% dom menuac njaom ruak hu khan brei thau yaok harei di dunya.

Rajaei Đức harei kabroi brei thau lac meda daong ka taong abih dom harak kakei blei vắc-xin AstraZeneca di anak tal ka danak dak COVAX kayua Liên hợp quốc ba jalan. Akaok Mintri jien padai Đức Jens Spahn brei thau, meda jao 1 triệu 300 rabau mbang vắc-xin brei ka COVAX piah daong dom taneh ia daok caong hu. Đức caong khin dunya hu vắc-xin khik caga, kayua jit praong tok nao tapa tuk virus hu pasang iek di dunya.

Rayo papar binguk pakat negar Trung Quốc brei thau veik panuac di karja ban Vũ Hán, pasak tỉnh Hồ Bắc saong lac pasak camereip di jit praong Covid-19, khan lac brei pacang veik meneing ban ini hadei di tuk hu 3 urang njom biến chủng Delta harei 3/8. Ini lac mbang camereip abih kuhria dalam labaih 1 thun tapa, Vũ Hán hu urang njom dalam bhap bini. Dom jabat y tế jeng hu peih bruk dut iek ka taong abih 11 triệu menuac daok dalam ban ini./.

Urang lang: M. Phương – 05/08 16:12:28

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân