Jhui mbang dom pandap mbang hu biak rilo axit uric (nyaom III)

Urang ruak gút dalam var huak brei hu ginup dom chất dinh dưỡng samu gauk. Mbang gap mbiah dom janih pandap mbang hu rilo purin, yau: dom janih ralaow, ikan, hadang, dom janih tung pruac... lac dom janih pandap mbang hu  rilo nhân purin, tuk mbang nyu ngak tagok axit uric dalam darak, urang ruak njauk plaih pandar, atau mbang takik.

Langiu di nan, urang ruak njauk pilih ruah saong pambuak haong rilo janih pandap yaok harei di var huak, yau ye mbang gam haong dom pandap mbang hu rilo chất xơ, hu ngak tagok bruk tathuak axit uric tabiak truh rup pabhap (yau ye dom janih njam hijao, ia baoh kruac that…). Manyum rilo ia. Takik manyum alak, bia saong dom pandap hu cồn karei.

Jhui mbang dom pandap mbang hu biak rilo axit uric (nyaom III): glo, dom janih tung pruac, ia tuk talang, ia tuk ralaow, dom janih pandap hu axit uric glaong, yau ye hadang, arieng, ikan, ralaow bhong.

Dom janih pandap mbang hu rilo purin bo urang ruak gút njauk takik mbang hu dom janih kaya  ikan, yau ye: ikan hồi, ikan nguik, ikan mòi, ikan tuyết, ikan trích, chung, sò điệp, …. Dom janih ralaow yau: ralaow pabui, ralaow manuk, limo, ada, pabe, ralaow am … hu purin meng 100 – 150mg dalam 100g pandap mbang, kayua yau nan ye manuac hu axit uric glaong njauk takik mbang dom pandap ni.

Lingiu di bruk oh mbang dom pandap mbang hu nhân purin, manuac njauk tagok axit uric jeng brei plaih mbang dom janih pandap mbang ba tal srau kadau bruk manek tabiak saong chuyển hóa purin yau pandap manyum hu cồn. Meyah drei bhian manyum rilo jang 2 ly bia yaok adit ye ruak gút meda mbuan njauk jang tal 25% duk saong dom urang oh manyum. Bruk ni jeng rahtabiak yau nan di dom urang manyum alak saong dom pandap menyum hu cồn karei./.

Urang lang: Thu Thảo – 29/10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân