Harei pataom ngak adat Amuk Phường Chào di Quảng Nam ndung bak ilamu

Dalam 23 inem krung ilamu phi vật thể pakat negar bahrau hu Mintri VH-TT&DL brei thau, Quảng Nam hu gac 2 inem krung lac Harei pataom ngak adat Amuk Thu Bồn (xã Duy Tân, Duy Xuyên saong xã Quế Trung, Nông Sơn) haong Harei pataom ngak adat Amuk Phường Chào (xã Đại Cường, Đại Lộc). Ini lac 2 harei pataom ngak adat hu meng lavik rai saong jeng lac adat kakuh Amaik.

Tui harak gar daok khik piah di kalan kakuh, Amuk angan lac Nguyễn Thị Của, ndih tapui harei 25-2 thun Cảnh Thịnh ka 8 (1800) di palei Phường Chào (dalam châu Phiếm Ái), urak ini lac palei Mỹ Phiếm, xã Đại Cường. Kayua yau nan ye, bhap bini ieu lac “Amuk Phường Chào”.

  Amuk Phường Chào hu saman patao Nguyễn 2 mbang pok angan lac po yang. Rilo harak gar pambuak tal ndom lac Amuk lac 1 po yang Cam hu salih jeng po yang Việt di tanut glaong saong hu dom labik dreih yau Amuk Thu Bồn.

Menuac sia meng saman ini tapa saman daih ndom cambuai lac, hadei di tuk palang lahik, suan Amuk Phường Chào nao grauk labik saong biak ginreih piah taong phạt kol ngak praong ngak pap rahra, ngak kan taneh ia, brei jru daong ka menuac sia, abih di nyu nan lac Amuk biak anit ka urang kan kathaot. Thun Tự Đức ka 5 (1853), Amuk nao tapa palei Phước Ấm (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình). Labik ini dahlau daih lac glai ram, takik hu sang danaok, min langik tasik biak mekre, gah angaok hu glai, gah ala hu kraong, gah hanuak gah ieu hu ceik Ngọc Châu vil taom dar. Amuk sahneng tal bruk pataom menuac veik padang darak pasar piah daong ka rahra dalam palei takik glaih glar, oh daok tapa kraong nao darak Trà Đỏa (xã Bình Đào) piah pablei salih.

Oh hadom, palei joa jeng darak pasar bui sambai, sang danaok padang bak abih. Kraong Trường Giang ghe gilai nao mai bak kraong, hu kapul ghe bầu yaok pluh sruh, pajeng hu yaok pluh tấn, nao pablei pandap tal Gia Định, Đồng Nai... Hadar dhar phol Amuk, mikva dalam palei padang “dinh Bà Chợ Được”.

Thun 2007, karja xã Đại Cường peih bruk likau ka taneh ia sron mbon, rahra salamat saong raok Kiệu Amuk meng chợ Được mai palei Mỹ Phiếm ravang palei nội. Hadei di bruk ini, menuac sia dalam palei Mỹ Phiếm hu padang mBan Jak ba saong mBan padang ngak piah pasiam veik kalan Amuk Phường Chào ka nyu njauk haong angan Thượng đẳng thần. Tal bilan 1 thun 2009 (Kỷ Sửu), mikva palei Mỹ Phiếm tame chợ Được raok sắc phong di Amuk mai kakuh di kalan Amuk.

Harei pataom ngak adat Amuk Phường Chào hu peih tabiak 3 mbang: harei 25.2 saka ia bulan (harei Amuk tabiak dunya), harei 19.11 saka ia bulan (Harei Amuk palang), harei 10.1 saka ia bulan (Amuk hu patao phong sắc) ye mikva dalam palei peih bruk paling Amuk. Harei pataom ngak adat Amuk Phường Chào lingiu di bruk paling praong saong ginreih, daok hu bruk ngak bui, me-in sambai lagaih haong yaok umo thun, hu rahra dalam palei chreih chrai cang maong saong ba drei tame me-in dom kadha, dom bruk pahat rup, daoh bài chòi, hát bội, palao gom bingu saong danak dak daoh tamia kayua palei peih ngak. /.

Urang lang: M. Phương – 13/04

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân