Melam 2/12, tui mon pak nan, Akaok negar Nguyễn Xuân Phúc, duik di ong hong kapul pakat glong Việt Nam tabiak truh mblang kapan haoh dunya Vnukovo, ban ine  Moskva, tagok jalan mai veik taneh ia, tamat mbang rivang Liên bang Nga biak jak jeng tui panuac daa di Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Dahlau di nan, dalam bier harei, Akaok negar Nguyễn Xuân Phúc, duik di ong song kapul pakat glong Việt Nam hu taom gaok haong lambaok urang Việt Nam di Nga.Mbang taom oh lac hu peih ngak di ban ine Moskva bo dok hu pambuak online song  4 labik piah ka mik va drei di rilo bhum palei di taneh ia Nga hu ndom biai haong akaok negar. Lambaok dom kapul nyaom di Liên bang Nga, Akaok kapul urang Việt Nam di Liên bang Nga, ong Đỗ Xuân Hoàng ndom lac, mbang rivang negar Nga mbang ini di akaok negar Nguyễn Xuân Phúc meda ngak jeng rilo pren khang piah ba talei rohim di 2 gah tagok glong. Bruk ngak song labik dang di Việt Nam urak ni dok hu pok paglong, lac bruk jak ba song pren pachreih ba praong, ngak brei hadah mbaok meta saong hatai jia di urang Việt Nam dok di negar langiu.

Njauk pataom tame khik caga bruk y tế song kapul dang akaok, dahlau di abih lac  y tế cơ sở, y tế bhap bini. Ieu pataom rilo di abih urang  y tế song patagok y tế tư nhân, quân y, đông y piah daong prein haong gah y tế, oh caik ka nyu tapa prein ngak bruk. Bí thư Thành ủy ban raya .HCM Nguyễn Văn Nên ndom lac yau nan  tuk brei panuac tamat nyaom biai  Thành ủy ban raya .HCM mbang ka 10 (peih prong) beir harei kabroi. Jeng tui Bí thư Nguyễn Văn Nên, bruk ngak thun  2022 di ban raya HCM jeng lac pataom tame ngak dahlau abih ka bruk pacang caga pasang iek jit  Covid-19.

Bruk sang mac saradang Phụng Hiệp di công ty Công ty cổ phần tabau saradang Cần Thơ (Casuco) brei thau yaom blei tabau vụ ni di tanut  1.180 đồng/sa kg ka tabau  10 chữ đường (ccs) di pabah lamnge, glong jang  360 đồng/sa kg dut song  vụ tabau thun bloh ngak ka urang pala tabau di tỉnh Hậu Giang biak chreih chrai. Urak ni , urang nong pala tabau pak ni dok thar var kaoh tabau piah samar pablei ka sang mac saradang.

Piah pacang caga biến thể Omicron meng bruk ba tabiak jalan ngak lac brei patakik bruk nao mai haong dom taneh ia saong bhum taneh lac sa jalan ngak oh lagaih, njauk caong hu sa jalan langyah lagaih haong suai atah jang. Ini lac panuac khan brei thau di dom urang ngak praong di Liên hợp quốc saong Gah Y tế Dunya dalam tuk dunya daok kham marat pacang caga haong bruk tamuh tabiak di biến thể bahrau, urak ini daok pambak tabiak rilo taneh ia di dunya. Tổng Giám đốc Gah Y tế Dunya Tedros Adhanom Ghebreyesus brei thau lac, bruk klauk vắc-xin ka manuac daok bier saong bruk dut iek ruak daok biak bier, nan lac sa bruk biak lagaih ka bruk mbuan tamuh tabiak saong cak rok patagok di dom biến thể bahrau.

Kapul Du lịch dunya kuhria mboh lac jit prong COVID-19 ngak khat lahik  2 ribau tỷ đôla Mỹ ka gah du lịch dunya dalam thun ni , saong brei thau lac bruk pasiam veik gah du lịch biak suai lavik song kan kandah. Panuac nan hu ba tabiak dalam tuk  châu Âu daok dang anak bruk dom urang njom COVID-19 daok tagok song sa anek ruak bahrau kan kandah jang  di vi-rút Sars CoV-2 daok pambak praong di dunya . Tui gah Du lịch dunya, tuia  du lịch dunya dalam thun ni dok di tanut  70% tal 75%, nan lac ka oh tal  1 tỷ 500 triệu urang dalam thun  2019 dahlau di jit prong, trun dreih yau thun 2020.

Dalam mbang giao dịch harei kabroi (2/12), yaom ameh di dunya jeng daok khik di tanut 1.778 USD/ounce, samu 49 triệu 1 ratuh ribau đồng. ini lac tanut bier di abih tuk kan kandah di bruk lạm phát daok tagok, chứng khoán daok trun. Ameh jeng oh tagok yaom kayua jien laba di trái phiếu daok tagok khang nyu jhul yaom ameh trun bier. Dom chuyên gia brei thau lac, ameh jeng mbuan tagok glaong dalam tukvak anak tal. min, tui Gold Price, ngan haong tanut yaom ameh urak ini ye urang blei lahik tal 134 USD/ounce, samu 3 triệu 7 rituh đồng sa lượng mayah khik ameh dalam 6 bilan tapa./.

Urang lang: Thu Thao & H.Pha -3/12/2021

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân