Bhap bini dom DTTS njauk thau cambaih dom caong khin di kol kanjah jhak

Meng dahlau mbiah tal ini, quyền eng drei tui adat cambat, agama tuk halei jeng lac bruk bo kol khamang pagam pambak tame piah ngak bruk kanjah jhak “diễn biến hòa bình” ngan saong Việt Nam. Kol nyu maong bruk nan lac sa kadha praong piah kateik greik meng gah lingiu, saong pachreih dom bruk cagar veik meng gah dalam. Di bhum urang bangsa takik (DTTS), kol nyu pataom tame dom bruk ngak yau ini:

Ka sa lac, pagam pambak tame dom bruk sajarah, taneh riya saong raidiuk kan kandah di bhap bini DTTS piah ndom jhak lac Karja drei iek lap DTTS, kateik greik DTTS  “klaak agama, klaak ilamu bangsa” piah pacuh pajarak bhap bini trun jalan, ngak srau kadau. Kol khamang daok pagam pambak tame bruk labaih kurang dalam peih ngak sarak bangsa, agama, langyah bruk yak bak… di bhum DTTS piah dui kol kanjah jhak ngak srau kadau puk palei. 

Ka dua lac, pagam pambak tame bruk sahneng kuhria daok biar piah yaih khan agama suan hukum, tapa nan, ieu, dui bhap bini bangsa nao tui agama Tin lành Đề-ga; Dương Văn Minh, agama Bà Cô Zợ... Tapa bruk yaih khan ka agama, kol nyu pablak tame dom bruk chính trị piah palai pajoa jalan jum pataom bangsa di Đảng saong Karja drei. Kol nyu pacuh pajarak bhap bini DTTS oh ngak tui bruk ndih tapui tui sarak karja, oh hu mbaok tame dom tổ chức chính trị saong dom bruk kayua pakat ủy di palei ba tabiak... piah dui bhap bini tabiak truh bruk khik ramik di karja, ngak brei karja palei oh ngak hu hagait. Trung tá Y Thu Êban, Phó akaok jabat An ninh đối nội, công an tỉnh Đắc Lắc brei thau: Kol nyu ndom jhak lac karja palei ini kateik greik bangsa, kateik greik agama, oh brei ngak bruk di agama, blaoh ndom jhak lac karja palei oh ngak brei ka menuac sia, mek abih taneh riya, pacuh pajarak bhap bini trun jalan. Kol nyu pandar phon tangin, harak thư atau tapa gauk gar piah pathau khan, pacuh pajarak…”

Ka klau lac, kol nyu padang tabiak dom agama karei ka bhap bini DTTS yau "Tin lành Đề-ga" di Tây Nguyên; "Tin lành di urang Mông" di Tây Bắc, "Phật giáo di urang Khmer" di Tây Nam Bộ… Tapa nan, nyu ieu, pataom, dui bhap bini bangsa nao tui dom agama blaoh pacuh pajarak bhap bini pacang veik bruk peih ngak sarak, hukum, ngak srau kadau puk palei.

Piah pacang caga, mesruh veik, pacang cakak hu siam bruk ngak ini, bhap bini dom DTTS njauk thau cambaih dom caong khin di kol kanjah jhak, caong palai pajoa Việt Nam, piah paglaong hatai sangka, oh pang tui kol kanjah jhak, oh caik ka kol nyu pagam pambak tame, eng drei thau ngak tui jalan ngak, sarak di Đảng, hukum di Karja ka bangsa saong agama. 

Tui trung tá Hoàng Thành Sơn, Phó trưởng công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc, piah hu jalan khang kajap ka bruk mesruh veik ini, kol drei brei padang hu "thế trận lòng dân" khang kajap, ngak brei bhap bini jum pataom gauk, abih di nyu lac dalam bhap bini DTTS hu agama, ba jalan ka bhap bini tuk halei jeng pamaong tal bruk diukrai siam ka dunya, mekre ka agama:Mikva mboh phim ảnh pathau khan, pang dom mục sư, bloh dom urang hu angan je dalam palei drei langyah brei ka mikva thau cambaih jang, abih di nyu lac dom bruk pambuak tal jalan ngak di kol kanjah jhak”.

Taphia di nan, kol drei brei patagok bruk ngak di pakat ủy, karja palei, peih ngak siam sarak patagok kinh tế- xã hội bo tapak di nyu lac sarak bangsa, agama; oh padeih pasiam tagok, paglaong raidiuk mbang ngui daok dang di bhap bini di grauk labik dalam taneh ia.

Saong praong di abih, bhap bini DTTS lac menuac ngak brei tayah bruk pagam pambak tame agama piah pacuh pajarak cagar veik Đảng, Karja tapa bruk paglaong hatai sahneng, hatai sangka anak dom caong khin kanjah jhak di kol khamang, kham merat duah thau, tacei tabiak kol kanjah, kol ngak bruk jhak piah samar daong karja palei mesruh veik, pacang cakak./.

Urang lang: Mousa Phương – 20/06/2020

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân