Palei Hiếu Lễ lac palei akaok meti di xã Phước Hậu hu taong abih urang meng 18 thun tagok hu klauk vắc xin pacang caga jit Covid-19

Hu mbaok dalam kapul pasang iek bol bhap rah ra di palei Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, bhian taom gaok dom urang daok brei daok karei dalam palei, sa-ai Đổng Thị Kim Ngân mboh sahanag hatai tuk hu klauk ginup 2 mbang vắc xin pacang caga Covid-19. Sa-ai Ngân biak njauk hatai haong jalan ngak di huyện Ninh Phước jhul samar bruk klauk vắc xin dalam bol bhap rahra, tui sa-ai, tok hu klauk bak vắc xin jit ruak meng samar hu pacang cakak: “Xã Phước Hậu jeng lac pasak jit. Bhap bini dalam palei jeng biak uan tabuan hu Kanja daong brei klauk vắc xin…”

 Meng jru vắc xin hu parabha dalam 7 mbang, huyện Ninh Phước hu brei dahlau 28.000 mbang piah klauk ka dom xã, bal sit hu rilo urang njauk Covid-19 dalam bol bhap rahra yau di Bàu Trúc, bal sit Phước Dân; palei Hiếu Lễ, xã Phước Hậu; palei Hoài Ni, xã Phước Thái; palei Hiệp Hòa, xã Phước Thuận saong palei Từ Tâm, xã Phước Hải.

Palei Hiếu Lễ lac palei akaok meti di xã Phước Hậu hu taong abih urang meng 18 thun tagok hu klauk vắc xin pacang caga jit Covid-19. Xã Phước Hậu hu ieu pataom urang y tế di dom sang bac, dam dara urang đoàn haong dân quân xã daong ka Balai y tế samar klauk vaccine ka bhap bani dalam xã. Sa-ai Lộ Minh Trứ, Bí thư xã đoàn Phước Hậu brei thau: “Kapul dam dara khol dahlak hu daong y tế dalam bruk daong ka bhap bini rami ramik labik daok…”

   Dom rahra hu klauk vắc xin pacang caga Covid-19 thei jeng mboh sahanag hatai saong jia tame siam mekre di vac xin min jeng daok paglaong hatai pacang caga jit ruak,  jeng daok cuk suek pabang mbaok, dang atah di gauk piah pacang caga jit ruak ka rup drei, ka baoh sang saong bol bhap rahra. Ong Đàng Chí Quyết, akaok BQL Khu phố Bàu Trúc, ban sit Phước Dân, lac: “Bahrau blaoh, dahlak hu rajaei palei brei klauk 2 mbang vắc xin nan ye dahlak biak sanang hatai..”

Dalam mbang 8 ini, huyện Ninh Phước hu parabha 50.000 mbang vắc xin pacang caga-19. Ngan haong jalan ngak “vắc xin mai tal halei, klauk njauk, klauk ginup tal nan”, khik hu siam mekrem, huyện Ninh Phước kham merat ngak salah blaoh bruk klauk vaccine pacang caga Covid-19 dalam tukvak samar di abih. Bruk bhap bani bhum jit hu klauk vắc xin oh njauk lac tok rik daong pacang caga bruk njaom mbak di jit Covid-19 bo daok samar drah ba rai diuk di bhap bani mai veik siam mekre bahrau./.

Urang lang: Jasi – 22/10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân