Dalam rilo menuac mai veik palei, hu dom urang tuk mai jeng saneng lac daok veik palei duah bruk karei ngak

Labaih 5 thun ngak bruk di labik ngak kong tỉnh Bình Dương, yaok mbang tal harei Tết tal saai Huỳnh Thanh Tuấn, daok di huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp patak pataom payua mai sang 20 tal 30 triệu. Min urak ini, dom bilan jit ruak, oh hu bruk ngak, dom paok jien patak pataom jeng abih; saai Tuấn mai tal labik brei daok karei di palei ye daok 2 plak tangin saoh. Min ngan haong saai Tuấn, hu mai tal sang lac sa bruk biak bui sambai: “Urak ini duah bruk ngak di palei dahlau ka, meyah lagaih ye daok daok di palei, daok mayah Bình Dương tani tanat  ye drei tagok ngak bruk viek, urak ini oh ka kuhria tagok veik tra.”

Dalam rilo menuac mai veik palei, hu dom urang tuk mai jeng saneng lac meda nao veik ban raya HCM atau dom tinh bhum Đông Nam bộ piah duah bruk ngak viek, jeng hu urang sahneng lac daok veik palei duah bruk karei ngak.

Anak dom kan kandah, caong maong di bhap bini, dom labik di Đồng Tháp hu mek panuac, yaok pataom dom bruk ngak saong yaih khan bruk ngak tal dom doanh nghiệp. Ong Nguyễn Tấn Lực, Bí thư huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp brei thau: “Dalam tuk ba nao daok karei pataom gauk ye huyện hu ngak sa blah bi-ar lac bi-ar duah thau. Ka 2 lac hatai caong ngak bruk di dom urang nan saong bruk bo dom urang nan daok ngak piah tui nan huyện meda pambuak haong dom doanh nghiệp piah iek doanh nghiệp caong hu dom urang ngak hagait ye huyện meda pambuak bruk haong daong piah langyah bruk nan.”

Tuk jit ruak pacang hu, dom doanh nghiệp, công ty peih ngak hadei di jit Covid-19. Kayua yau nan ye, bruk caong hu urang ngak meda tagok dalam tukvak anak tal. Ong Phạm Thiện Nghĩa, akaok UBND tỉnh Đồng Tháp brei thau, palei tuk halei jeng peih praong bruk raok bhap bini mai veik palei. Urak ini tinh hu peih bruk parabha, mek panuac, ba tabiak jalan yaih khan, pambuak haong dom doanh nghiệp dalam tinh.

Ong Phạm Thiện Nghĩa jeng brei thau, tinh meda patagaok talei pambuak bruk pabak urang ngak haong dom doanh nghiệp dalam saong langiu tỉnh Đồng Tháp; peih dom mbang yaih khan bruk ngak, tacei jalan bac bruk ngak, yaih khan bruk ka urang ngak. Langiu di nan, tỉnh Đồng Tháp meda pataom tame yaih khan bruk ngak tapa dom bruk ngak meng kan, dom bruk ngak nong saong langiu bruk ngak nong daong ka urang ngak duah hu bruk ngak piah hu jien mek tame. “Ngan haong mikva ni, hadei di jit ruak, drei jeng pachreih dom urang ngak nao ngak bruk veik, daok dom urang oh caong nao viek ye tỉnh jeng meda parabha tabiak urang halei hu pato tacei blaoh ye drei meda yaih khan haong dom doanh nghiệp di dalam tỉnh drei. Daok dom urang ngak bruk tự do ka oh hu bruk ngak ye tỉnh meda daong bruk pato bruk ngak.”

Anak dom caong maong di bhap bini, gah chức năng tỉnh Đồng Tháp daok pambuak haong urang ngak dalam tỉnh saong urang ngak mai veik palei piah yaih khan ka dom doanh nghiệp; gam haong nan, ba mbuan lagaih piah ka bhap binit tani tanat raidiuk, trun manieng dom kan kandah di bruk ngak mbang duah jien, tuk daok hu rilo kan kandah di gah anak./.

Urang lang: Thu Thao – 19/10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân