Urang jakar dut iek rup pandiak ka bhap bini tame tabiak dalam tinh

Melam 10/7, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước hu 1 urang camriep daok di puk Như Ngọc dương tính haong SARS-CoV-2. Meng di tuk pak ni hu manuac ruak, bhap bini dalam puk hu pambuak haong karja palei, brei thau ginup abih dom urang hu taom gaok haong menuac ruak ni. Ong Đàng Năng Tom, Bí thư –akaok UBND xã Phước Thái ndem lac:Hadei di tuk dalam palei hu urang dương tính ye bruk dahlau di abih lac pathau khan ka mikva jhui duh hatai saong ieu mikva ngak siam bruk pacang caga jit. Di palei jeng samar drah duah dom urang F1, F2, F3. Ngak tui sarak di tỉnh, xã brei padang 2 bilai meng 2 pambah mbang tame tabiak palei piah patakik di abih manuac tame tabiak labik ni”.

Dahlau di nan, di puk Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, hadei di tuk hu urang dương tính meng TP.HCM mai, jaik 30 urang F1, F2 pambuak tal urang ruak nan hu pasang iek samar drah saong peih bruk brei daok karei tui adat. Saai Huỳnh Lâm Nghiệp, Phó Chỉ huy Quân sự xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước brei thau lac hu daong ka akaok UBND xã tabiak bruk ba dân quân cơ động di xã mai ngak bruk khik pacang di dom jalan praong, jalan sit tame, tabiak labik nan: “Urak ni di pak ni hu 2 bilai khik, pacang, yaok bilai hu 3 urang salih gauk khik iek luac melam harei piah khik tani tanat ka mikva, jang yau kakei bhap bini jhui duh hatai, oh tabiak langiu mayah oh hu bruk hagait”.

Di dom puk, palei hu urang ruak, bhap bini oh tabiak langiu, takik nao mai saong ngak njauk tui dom bruk pacang caga jit Covid-19. Langiu di bruk pruh jru pametai anek ruak, bruk pasang iek pacang caga jit jeng hu dom kapul jakar peih ngak yaok harei. Tui ong Bạch Văn Nguyên, akaok UBND huyện Ninh Phước, karja palei brei rilo menuac khik iek di dom bilai pasang iek y tế, tui iek catang dom urang F2 daok hu brei daok karei di sang, plaih njom mbak tabiak rahra: “Kapul pasang iek rahra di bhum dalam hu makna biak praong, lac bruk ngak suai lavik, jaik haong bhap bini, puk , palei. Kayua yau nan ye, njauk paglaong bruk pato tacei, paglaong bruk ngak di adei saai. Abih di nyu nan lac, yaok harei hu parabha manuac tame, tabiak yaok puk palei, yaok bhum rahra, nao tal yaok jalan sit, jalan praong, pasang iek yaok sang, yaok manuac, piah duah mboh samar drah, langyah bruk ngak tui njauk adat”

Di xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải jeng hu 1 urang dương tính haong Covid-19. Ni lac urang F1 hu brei daok karei pataom gauk meng harei 3/7 nan ye oh mbuan njom tabiak rahra. Urak ni, bruk pasang iek jit ruak di xã Hộ Hải daok hu paglaong. Xã Hộ Hải tabiak bruk brei daok karei di sang ngan haong 187 urang, daok karei pataom gauk 14 urang karei di Trung đoàn 896 di Bộ Chỉ huy quân sự. saai Nguyễn Văn Điền, urang jakar xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, hu brei bruk khik iek bilai pasang iek pacang caga jit di pak ni brei thau lac: “Anak bruk rah tabiak di jit Covid-19, adei saai biak kham merat tui iek, abih di nyu nan lac mikva dalam palei nao ngak mbang atah di ban raya HCM mai veik palei. Dom urang jakar saong bhap bini tuk halei jeng halain hatain dalam bruk ba gauk tame pacang caga jit Covid-19”.

Kayua jit ruak Covid-19 rahtabiak sarau kadhau, nan ye dom labik dalam tỉnh Ninh Thuận brei patagok bruk parabha gauk khik iek di dom bilai pasang iek jit ruak luac dom harei dalam adit, piah samar drah thau cambaih bruk bhap bini nao saong mai di dom labik. Dom kapul pasang iek rahra jeng hu pambuak bruk haong dom gah chức năng peih bruk duah menuac ruak, pacang labik, padam jit, kham marat oh caik ka jit ruak Covid-19 njom mbak tabiak./.

Urang lang: Thu Thảo – 14/07

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân