Công đoàn daok pambuak haong dom gah chức năng alin hadaih daong ka dom urang kan kandah dalam tuk jit ruak Covid - 19

Kayua jit Covid-19, bruk ngak lang sap tự do di saai Nguyễn Trà Mi (daok di quận 3, ban raya HCM) oh daok khik hu tani tanat. Saai Mi brei thau, bruk ngak di saai pambak tame dom nyaom darak pasa pachreih pablei salih. Kayua jit ruak, jaik abih dom nyaom darak pasa oh peih ngak hu, brei klaak nao nan ye jien mek tame jeng trun tui. Dalam tuk kan kandah, saai Mi duah hu bruk ngak bahrau di sa pasak thẩm mỹ. Ngak ka oh hu hadom, saai Mi njauk padeih bruk daok di sang kayua ban raya HCM brei paatah di gauk. Ni jeng lac bruk di biak rilo urang ngak daok di ban raya HCM anak bruk tamuh veik di jit ruak. Dalam tuk nan, rilo doanh nghiep ka oh pasiam veik hadei di sa thun njauk khat lahik rilo kayua dom mbang jit Covid-19 dalam thun 2020, yam tapa dom bilan akaok thun 2021 jeng daok kham marat yam tagok.

Muk Trần Thị Bảo Thu, Yam ndok Tiếp thị - Truyền thông di Cty CP Lữ hành Fiditour - Vietluxtour brei thau lac, kan kandah praong abih jeng lac trun jien mek tame. Dom cổ đông di công ty daok ba gauk daong klak raba, taduan bruk trun jien mek tame. Ngan haong menuac ngak bruk, Cty daong palagaih piah ka menuac ngak gam hu ngak bruk di Cty, gam hu nao ngak bruk karei lagaih haong ilamo saong prein di drei, piah khik tani tanat raidiuk, cang tuk jit ruak hu tani tanat jang.

Tukvak ni, dom doanh nghiep saong manuac ngak jeng kham merat ngak bruk ini bruk daih piah yam tapa kan kandah, saong caong khin Trung ương saong TPHCM hu dom sarak daong siam lagaih. Ngan haong paok daong mbang ka 2 di ban raya, amuk Trần Thanh Mai, Phaok Yam ndok Cty TNHH Nội thất Vĩnh Phát (huyện Bình Chánh) brei thau, DN jeng hu rilo đơn hàng piah ngak kayua dom Cty pambuak bruk di dom negar karei hu ngak bruk veik, min daok gaok kan kandah ka phun jien kayua pandap panda tagok yaom saong biyar jien bilan ka urang ngak bruk. Kayua yau nan ye mikva caong lac paok daong mbang ka 2 di ban raya HCM hu peih ngak samar drah, mbuan lagaih gah harak gar piah ka DN, abih di nyu lac dom DN sit saong mbiah mbuan nyim hu phun jien.

Daok amuk Nguyễn Thị Hậu, po dom labik Dưỡng sinh Đông y Hegol brei thau, DN bahrau peih tabiak saong tuk camriep mboh hu kein laba ye jit ruak rah tabiak sarau kadhau veik, nan ye gaok kan kandah gah phun jien piah biyar jien pah sang saong jien gom. Amuk Hậu caong lac: “mayah hu trun jien je ya DN meda hu prein piah yam tapa kan kandah”.

Yam ndok Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn brei thau, tui kuhria ban raya hu labaih 40.000 urang ngak lahik bruk kayua jit Covid-19 dalam tukvak urak ni. Ban Thủ Đức saong 21 quận, huyện daok yaok pataom iek DN saong urang ngak njauk kan kandah piah peih paok daong mbang 2 ka nyu lagaih. Tui amuk Thái Thị Hồng Nga, Phó akaok UBND quận Bình Thạnh, tui jalan daong ka bhap bini daok di dom labik daok karei, abih di nyu nan lac dom sang kan kandah, quận hu pato tacei dom phường pasang iek piah oh klaak tapa urang halei caong hu daong. Taphia pok jien daong tui adat, quận Bình Thạnh jak ba hu veik 1 tỷ đồng piah daong ka dom sang gaok kan kandah di jit Covid-19.

Ong Nguyễn Thái Thành, Phó akaok Công đoàn mBan khik ramik dom labik chế xuất saong công nghiệp TPHCM (HEPZA) brei thau, công đoàn daok pambuak haong dom gah chức năng yaok pataom dom urang njauk daong daong samar drah. Anak mata, công đoàn HEPZA hu jao paok daong 80 triệu đồng gam saong dom pandap mbang menyum yaok harei yaom 125 triệu đồng tal 777 urang ngak di Cty CP pandap panda sang ging Vina (labik ngak kong Tân Bình, TPHCM) daok brei daok karei di dalam CTY.

Di quận 11, dom jabat, dom gah chuyên môn saong 16 phường, kapul Doanh nghiệp quận jeng doak samar pasang iek, yaok pataom dom kan kandah, tavak tavaiy di DN, sang pablei salih. Amuk Trần Thị Bích Trâm, Phó akaok UBND quận 11 caong lac sarak daong anak tal njauk pataom tame daong, pachreih buh jien tame ka dom bruk, dom labik daok ngak jeng bruk tagok bahrau ka kinh tế. Dom gah hu pilih ruah pachreih daong, buh jien tame nan lac salih số, sahneng duah salih bahrau, dom bruk pablei salih bahrau. Gam haong nan, njauk ngak catang bruk pasiam gah ngak mbang, pablei salih, cakak trun jien pandar cai ka DN, lang talaih dom tavak tavaiy gah harak gar, adat đầu tư. Langiu di nan, sarak daong jeng pataom tame patrun jien je ngan haong gah brei pah sang, meng nan, urang brei pah meda trun yaom daong ka manuac pah./.

Urang lang: Thu Thảo – 14/06

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân