Dom harei ini, sang bac Đại học Khoa học saong Công nghệ Hà Nội taduan hu biak rilo dom mbang iew phon di anek saih duah thau ka bruk nộp harak gar palih ruah tame dom gah bac di sang bac meng bruk bac da-a di pakat bac phổ thông atau daok iew lac jalan palih ruah meng học bạ. Kuhria tal tukvak ini, anek saih nộp harak gar palih ruah tame sang bac tagok jaik dua mbang dut haong tukvak ini thun dahlau. Amuk Đinh Thị Mai Thanh, Akaok sang bac Đại học Khoa học saong Công nghệ Hà Nội brei thau: “Mbang 1, mbang 2 ye dom anek saih hu palih ruah tame di khaol dahlak tagok tal 1 ribau 100 adei, nan lac glaong jang dua mbang dut haong thun 2020 saong mbang 3 ye anek saih nộp harak gar tame biak rilo. Khaol dahlak hu ba tabiak jalan phỏng vấn bo jit  COVID daok tamuh khang yau urak ini, khaol dahlak meda phỏng vấn online”.

Dom harak gar tut angan palih ruah meng jalan học bạ tagok jaik dua mbang, gaok mai klau mbang nan lac bruk hu mboh di dom sang bac đại học urak ini. Makna di nyu lac jit prong COVID-19 daok tamuh khang, ngak kan kandah tal bruk bac saong ôn tập di anek saih tal 12, nan ye rilo amaik ame saong anek saih caong khin hu tame đại học piah trun meneng áp lực anak mbang pakacah tốt nghiệp trung học phổ thông anak tal. Tuk vak taduan mek harak gar palih ruah tui jalan ngak ini di dom sang bac jeng hu dui atah meng dahlau di tuk tamat thun bac tal jaik tukvak rah tabiak mbang pakacah tốt nghiệp, daong ka anek saih hu rilo tukvak piah saneng, mong iek veik. Meng hu anek saih tut angan tame palih ruah biak rilo, rilo sang bac jeng daok kuhria tal bruk brei tagok tỷ lệ palih ruah meng học bạ dalam taong abih chỉ tiêu palih ruah. Yau nan min, chỉ tiêu palih ruah meng học bạ jeng hu ramik veik ka nyu laghaih tui gah bac, bruk bac saong hệ pato megru. Ngan haong dom gah bac kan palih ruah atau hu takik anek saih tut angan ye meda brei tagok chỉ tiêu palih ruah tapa học bạ. Ong Cao Xuân Liễu, Akaok duk Pato megru, Học viện Khik iek bruk pato megru brei thau: “Dut haong thun dahlau, thun ini brei tagok hasit bruk palih ruah meng học bạ tagok jaik 10%. Jeng mai meng dom anek saih, sinh viên hu palih ruah meng học bạ ye hu mboh pren bac megru biak siam. Khaol dahlak jia tame bruk bac da-a di trung học phổ thông di dom adei”.

Tui yaok pataom oh ka ginup abih, urak ini dalam negar hu jaik 100 sang bac đại học daok pandar jalan palih ruah tapa học bạ. Bruk caong khin palih ruah tagok glaong nan ye gam haong patagok bruk palih ruah meng học bạ dut haong dom thun dahlau, rilo sang bac jeng caik hatai tal bruk pasang mong, dut iek piah khik hu chất lượng palih ruah tame di anek saih. Taphia di nan ba tabiak jalan daong ka anek saih tut angan palih ruah tapa online piah pacang cakak jit COVID-19. Tui ong Nguyễn Phú Khánh, Phaok akaok Sang bac Đại học Phenikaa, bruk palih ruah meng  học bạ meda taong yaom hu taong abih vaktu bac megru di pakat phổ thông di anek saih: “Khaol drei pandar jalan palih ruah meng học bạ ye jeng hu daong ka khaol drei mong mboh abih pren bac da-a di dom adei saong oh kateik abih áp lực tame sa mbang pakacah. Bruk khaol drei palih ruah dom adei tapa hồ sơ online, nộp học bạ tapa jalan bưu điện nan lac jalan ngak laghaih dalam tukvak jit COVID ini, oh cang dom adei oh yam takai mai sang bac piah nộp harak gar”.

Bruk palih ruah tapa học bạ nan lac jalan ngak dalam tukvak anak tal di rilo anek saih piah patrun trak damak tapa yaok mbang pakacah, abih di nyu lac tuk dom sang bac đại học daok tagok jang bruk palih ruah anek saih meng jalan ngak ini. Yau nan min, lambaok dom sang bac Đại học jeng hu kakei dom anek saih njauk duah thau cambaih đề án palih ruah di yaok sang bac saong dom tiêu chí phụ tuk palih ruah meng học bạ./.

Urang lang: Jasi - 9/6/2021

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân