Balai pasang khik, pacang caga jit Covid-19 di Đ.Nai

 

Dalam mbang nyaom Mban Tacei pato pacang caga jit COVID-19 bal raya Hồ Chí Minh biar harei 4/6, ong Dương Anh Đức, Phaok Akaok UB bhap bani bal raya Hồ Chí Minh brei thau, bruk Đồng Nai patabiak sarak 6180 ngak ka bal raya Hồ Chí Minh gaok biak rilo kan kandah. Dom labik ngak kong, labik chế xuất, labik công nghệ glaong di gah Pai bal raya Hồ Chí Minh urak ini hu jaik 6.000 urang ngak daok di Đồng Nai. Cagar veik, hu oh takik menuac daok di bal raya Hồ Chí Minh daok ngak bruk di tỉnh Đồng Nai.

Meyah ngak njauk tui asal kadha di sarak 6180 di tỉnh Đồng Nai, dom urang ngak ini tuk mai sang brei daok karei 21 harei, ba tal bruk kurang manuac ngak di dom sang mac, xí nghiệp daok ngak bruk. Taphia di nan, daok ba tal bruk gar radaih nao mai dalam pajeng ba.

Kayua yau nan ye, tuk thau hu bruk Đồng Nai tabiak sarak ka 6180, UB bhap bani bal raya Hồ Chí Minh hu harak chip payua ka UB bhap bani tỉnh Đồng Nai brei mong iek veik, hu jalan pasang iek ka nyu lagaih, daong palaghaih ka bruk pajeng ba pandap panda, bruk nao mai di urang ngak saong chuyên gia meng tỉnh Đồng Nai nao bal raya Hồ Chí Minh saong cagar veik piah ngak bruk.

Dalam harak payua ka UB bhap bani tỉnh Đồng Nai, UB bal raya Hồ Chí Minh ndom cambaih, bruk palagaih ka radaih nao mai, pajeng ba pandap panda di dua tỉnh bal lac ngak njauk tui jalan tacei pato di Thủ tướng Raja-ei lac peih ngak siam dua bruk haong gauk lac gam pacang caga jit gam cak rok patagok kinh tế - xã hội saong kuhria dahlau kadung jien Karja thun 2021 hu ba tabiak blaoh; oh ngak kan kandah tal bruk nao mai, bruk ngak pandap, pablei salih saong rai diuk di bhap bani bal raya Hồ Chí Minh jeng yau di tỉnh Đồng Nai.

Hadei di tuk hu rilo panuac ndom ka bruk nan jeng yau panuac di UB bhap bani bal raya Hồ Chí Minh, tal page mesup harei 5/6, UB bhap bani tỉnh Đồng Nai patabiak sarak 6196 /UBND-KGVX ka bruk peih ngak dom jalan pacang caga jit COVID-19, tacei pato dom jalan salih ka bruk ngak pacang caga jit hu brei thau dalam sarak ka 6180/UBND-KGVX harei 4/6.

Tui nan, piah peih ngak siam saong hu siam lagaih dalam bruk pacang caga jit, UB bhap bani tỉnh Đồng Nai hu panuac ieu dom doanh nghiệp, urang ngak daok di bal raya Hồ Chí Minh ngak bruk di Đồng Nai atau urang daok di Đồng Nai daok ngak bruk di bal Hồ Chí Minh ye rami ramik daok veik labik drei ngak bruk piah patrun patakik bruk nao mai yaok harei mbuan ba tal njaom mbak jit ruak.

Ngan haong dom bruk biak njauk nao mai dalam harei, anak meta UB bhap bani tỉnh Đồng Nai ieu ngak catang dom bruk yau ini: ngan haong chuyên gia, urang ngak di dom doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp nao radaih pajeng ba, doanh nghiệp tut angan brei thau dom radaih nan ka Công an tỉnh Đồng Nai. Taphia di nan tut angan brei thau dom urang ngak angaok yaok sruh radaih, tut angan brei thau labik padeih piah ka urang tagok, trun dalam tỉnh; peih dut iek thân nhiệt, brei thau y tế ka taong abih urang ngak angaok radaih tuk nao tapa labik pasang iek jit ruak.

Urang daok angaok radaih njauk ngak ctang tui 5 paka pacang caga jit, yaok radaih pajeng oh tapa 50% dom menuac dut haong prein pajeng, peih bruk pruh jru pametai anek ruak di radaih hadei di yaok harei nao mai. Ngan haong dom chuyên gia, urang ngak nao ngak meng radaih di drei ye njauk ngak tui bruk dut iek thân nhiệt, brei thau y tế di bilai pasang iek jit.

Taong abih dom chuyên gia, urang ngak di dom doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp nao radaih pajeng ba; chuyên gia, urang ngak nao meng radaih di drei oh ngak njauk tui dom bruk angaok nan, njauk brei daok karei tui bruk ba tabiak di Sarak ka 6180/UBND - KGVX harei 04/6/2021 di UB bhap bani tỉnh Đồng Nai./.

Urang lang: Jasi - 8/6/2021 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân