Rajaei hu ginum biai song dom gah, dom mintri piah caga bruk agama 

Dalam paka 24, Hukum negar thun 2013 hu brei thau bruk eng drei tui agama halei tui hatai takre di rahra. Dalam nan hu ndom cambaih lac:

1. Yaok menuac urang tui hatai di drei khin tui atau oh tui 1 agama halei. Dom agam samu gauk anak adat hukum.

2. Karja iek praong saong khik caga bruk eng drei khin tui agama halei tui hatai takre di drei.

3. Oh thei hu gaok tal bruk khin tui agam tui hatai takre atau pagam pambak tame agama piah ngak suan adat hukum.

Bruk eng drei khin tui agam halei jeng hu dalam Chương 2 di Hukum Tín ngưỡng agama ngan saong 4 paka, meng paka 6 tal paka 9. Ini lac mbang camereip di abih bruk ini hu ba tame hukum biak cambaih laih, biak ginup abih piah ngak tui.

Paka 6 Hukum Tín ngưỡng, agama, lingiu di bruk tacei lac yaok urang eng drei tui atau oh tui sa agama halei, daok brei thau cambaih bruk eng drei khin tui agama di anek menuac hu peih ngak tapa bruk brei mboh hatai jia, ngak dom adat di agama, hu mbaok tame dom bruk praong di agama, bac megru saong ngak dom adat di agama.

Abih di nyu nan lac, mbang camereip di abih dalam sajarah gah adat hukum tín ngưỡng, agama di taneh ia drei tabiak bruk lac: urang njauk cap kreik tui hukum negar, urang daok guk, urang njauk ba tame sang bac pato pasram pabak ilamu, labik pacap tame pato pakai, labik pacap tame cai nghiện hu brei pandar kinh sách brei mboh hatai jia agama di drei. Ong Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban tôn giáo, UBMT negar VN brei thau, ini lac bruk peih ngak ginup abih bruk eng drei tui agam, dahlau di abih brei mboh bruk anek menuac hu khik caga yaom lac oh daok quyền công dân.

"Kol drei gam khik kajap hu bruk eng drei khin tui agama di yaok menuac urang saong kol drei jeng khik hu bruk khik iek di karja ngan saong dom bruk ngak di agama. Patagok hu dom yaom glaong di dom agama dalam bruk hu mbaok tame dak padang saong khik caga taneh ia"

Mục sư Bùi Quốc Phong, urang tui iek, khik ramik Hội thánh Tin lành Hà Nội jeng mboh lac:

"Bruk eng drei tui agama lac sa quyền di anek menuac, kayua yau nan ye urak ini hu salih tapa yaok menuac urang, saong yaok menuac urang jeng hu bruk eng drei tui atau oh tui saong hu brei mboh hatai jia. Dahlak mboh bruk nan lac biak hadah".

Daok quyền di gah agama, hukum tacei lac: Tổ chức tôn giáo hu brei adat peih ngak bruk di agama tui Hiến chương, Điều lệ, hu tabiak Kinh sách, hu ngak tabiak, hu ba tabaiak negar lingiu, hu ba tame meng negar lingiu dom janih harak gar, pandap pandar di agama. Hu ramik ngak pasiam dom labik di agama, hu taduan mek drap ar njauk tui adat hukum kayua dom kapul nyaom, menuac urang daok dalam saong lingiu taneh ia halan hatian alin hadiah brei. Yau nan, dom kadha piah khik ramik, patagok dom bruk ngak di agama di dom tổ chức tôn giáo hu khik kajap gah adat hukum biak ginup abih. Ong Trương Đình Căn, Phó chủ tịch Ủy ban jum pataom agama tỉnh Lâm Đồng ndom lac, dom quy định dalam hukum tín ngưỡng, agama hu daong ka dom bruk ngak di agama hu mbuan lagaih jang:

"Kol dahlak mboh lac Hukum hu rilo kadha biak bahrau saong bruk eng drei khin tui agam halei hu khik kajap, biak lagaih. Bruk ngak di agama angaok taneh ia Việt Nam drei nyu hu rilo mbuan lagaih jang".

Meng dom quy định ginup abih, salih bharau siam tagok di hukum Tín ngưỡng, agama, tantu dom bruk ngak di agama hu cakrok, patagok, pabak hatai caong di bhap bini./.

Urang lang: Mousaphuong-6/6

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân