Bier harei  29/11/2021 (tui mon pak nan), akaok negar  Nguyễn Xuân Phúc song haduik di ong haong kapul urang pakat glong  Việt Nam tal ban ine  Moskva, peih bruk rivang Liên bang Nga tui panuac daa di  Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin hu khan lac, Tổng thống Nga Putin meda ginum biai song akaok negar  Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dalam harei ni. Tui kuhria dom urang pal akaok meda ginum biai ka dom bruk  di talei pambuak bruk praong abih gah di  LB Nga song  Việt Nam dalam dom bruk, dalam nan hu đối thoại chính trị, pambuak bruk pablei salih  kinh tế, kỹ thuật-quân sự, ilamu khoa học - công nghệ song bruk pahla.

  Anak dom panuac khan brei thau ka biến chủng bahrau di jit COVID-19,  Ban raya HCM brei thau lac jeng daok ngak njauk tui panuac pato tacei di Trung ương saong Mintri Y tế, saong daok caga dom jalan ngak piah pacang yau ye padang sang iek ruak dã chiến, bilai y tế nao mai, pakhang viek dom bilai y tế phường xã, patagok bruk klauk vaccine…. Di mbang họp báo di mBan tacei jalan pacang caga jit COVID-19 ban raya HCM hu peih tabiak di bier harei 29/11, ong Phạm Đức Hải, Phó akaok mBan tacei jalan pacang caga jit COVID-19 Ban raya HCM brei thau, Ban raya meda paglaong bruk pambuak gauk biak catang, siam lagaih jang 3 kapul jalan ngak. Lac pambuak gauk di gah y tế karja saong y tế tư, đông y saong tây y, quân y saong dân y.

Dalam dom harei jiak di ni, tỉnh Bình Phước hu dom urang njom bahrau  Covid-19 tagok samar yaok harei . Bruk njauk duh hatai lac hu tal  2/3 urang njom hu duah mboh tapa dut iek  dalam bhap bini  song rilo sruh jit duah mboh dalam bhum bangsa takik. Tui nan, di  huyện Bù Gia Mập hu  25 urang dương tính song Covid-19 di labik pacang veik  palei Bù Kroai, xã Đức Hạnh, patagok urang  F0 di palei  Bù Kroai tal 26 urang . Bù Kroai lac palei urang bangsa takik , rai duik dok rilo kan kandah, bruk pacang caga jit dok biar .

  Meng ini tal puac thun, tui kuhria bruk caong hu urang ngak di Ban raya HCM daok tagok glaong, rilo meng lac urang ngak bruk meng tangin takai di dom gah yau ye jhik khan ao, takhaok kalik, điện tử, ngak pandap mbang…  Dom urang ngak caong duah bruk ngak di Ban raya HCM meda pambuak haong 127 doanh nghiệp yaih khan bruk ngak, dalam nan njauk ndom tal di abih lac Pasak dịch vụ bruk ngak Ban raya saong Pasak dịch vụ bruk ngak dam dara. Tui yaok pataom, meng akaok bilan 1/2021 tal urak ini, 2 pasak nan hu tacei jalan ka labaih 63.000 mbang urang, tapa nan yaih khan 26.500 urang tal dom doanh nghiệp ngak bruk, dalam nan rilo meng ngak dom bruk gah dịch vụ, pablei salih, jhik khan ao.  

Tui Sở ngak nong song patagok palei pala tỉnh Ninh Thuận, hajan khang dom harei tapa  ngak patagok samar ia di dom danao . Urak ni hu  17 dalam 22 danao ia bak saong daok sraiy tabiak,  rilo danao brei tathuak ia  mbiah ginup piah khik salamad ka danao, siam mekre di bhum gah ala. Mban tacei jalan pacang caga bala song dong duah urang gaok bala  tỉnh Ninh Thuận hu puanuac kakei, karja dom puk palei samar khan tal tong abih urang gaok kan kandah di ia sua piah pacang caga, saong ba kapul nyaom khik iek , padang biển cảnh báo di dom labik ia nduac, jalan dauh ia, labik glut jaleih.

Pasak pasang iek ruak kik saong pacang caga jit ruak (CDC) Mỹ bahrau tagok tanut kakei tal taong abih urang umo meng 18 thun tagok njauk klauk vắc-xin caga Covid-19 paglaong, kayua dom kan kandah meng biến thể O-mi-crôn (Omicron). Daok di Anh, harei kabroi (29-11), Akaok Mintri Y tế Anh Sa-ít Ja-vít (Sajid Javid) brei thau Rajaei Anh meda pabak mbang klauk viek caga COVID-19 ka taong abih dam dara dalam kham marat jhul samar drah danak dak klauk jru saong dalam tuk daok duh hatai ka biến thể Ô-mi-cron bahrau. Urak ini jeng ka oh thau lac biến thể O-mi-crôn mbuan njom glaong jang halei oh, trak jang atau plaih hu bruk khik caga di vắc-xin  yau halei, min  biak rilo đột biến di nyu ngak ka dom urang ilamo daok gaok kan kandah dalam bruk duah jalan pacang caga.

Tui pathau khan kayua Liên hợp quốc brei thau harei 29-11, bruk pandar  rilo "passport COVID-19” song klauk jru pacang hu dong ka gah du lịch di  Liên minh châu Âu pasiam veik samar jang dut song labik karei di dunya dalam  quý 3 thun ni.  Di dunya, meng bilan 7 tal bilan  9, tuia  du lịch dunya tagok  58%, dut song tuk vak ni thun bloh. Min, di châu Âu, tuia  du lịch dunya trun  53% dut song bilan hè 2019. Tanut  trun oh prong meng hu hatai jia di tuai du lịch dalam tuk bruk klauk jru samar drah song bruk pacadu dom pacang veik gah  nhập cảnh di rilo labik nao tal.

Harei kabroi (29/11)Akaok negar Trung Quốc Tập Cận Bình brei thau, Trung Quốc meda pabak viek 1 tỷ mbang vắcxin COVID-19 ka dom taneh ia châu Phi piah ngak hu bruk klauk ka 60% rahra châu Phi di thun 2022. Châu Phi lac sa dalam dom taneh ia pabak manyek tamo saong khoáng sản hu makna praong di Trung Quốc. Abih tih yaom jien blei pandap panda meng châu Phi di Trung Quốc tui kuhria meda mek hu 300 tỷ đôla dalam 3 thun anak tal. 2 gah meda daok pambuak gauk dalam dom gah yau ye y tế, salih kỹ thuật số, patagok bruk pablei salih saong cak rok patagok hijao./.

Urang lang: H.Pha & T.Thao – 30/11/2021

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân