Rahra hu quyền saong bruk ngak ngak hagait dalam pacang caga tham nhung

-Rahra hu quyền duah mboh, khan brei thau, pathau khan, tacei tabiak bruk tham nhung saong hu khik caga, pok meyaom tui quy định di hukum, hu quyền pok panuac tagok jabat karja pasiam hukum ka pacang caga tham nhung saong pasang iek bruk peih ngak hukum ka pacang caga tham nhung

-Rahra njauk pambuak bruk, daong ka jabat, kapul nyaom, menuac urang hu thẩm quyền dalam pacang caga tham nhung.

Rahra khan brei thau, pathau khan ka bruk tham nhung hu  khik caga yau habar?

  • Bruk khik caga urang brei thau ka bruk tham nhung hu peih ngak tui bruk ba tabiak di hukum gah to cao
  • Urang brei thau, pathau khan ka bruk tham nhung hu khik caga yau khik caga urang tố cao.

    Rahra khan, brei thau, pathau khan ka bruk tham nhung hu pok meyaom yau habar?

  • Urangngak hu bruk ba mai siam mekre dalam bruk khan, brei thau,pathau khan ka bruk tham nhunghu pok meyaom tui bruk ba tabiak di hukum.

Rahra hu trách nhiem hagait ngan haong bruk khan brei thau, pathau khan bruk tham nhung?

-Urang khan, brei thau, pathau khan ka bruk tham nhung brei taduan bruk ngak di drei anak hukum ka bruk biak, bruk njauk bo drei khan, brei thau, pathau khan

-Urang tố cáo bruk tham nhung brei taduan trách nhiem ka bruk tố cáo di drei tui bruk ba tabiak di hukum Tố cáo./.

Urang lang: M.P - Thu Thảo

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân